När är en läkaren skyldig att lämna sekretessbelagda uppgifter?

2020-06-14 i Sekretess
FRÅGA
Jag har en fråga om anmälningsplikt till socialnämnden enligt 14:1 SoL. Ett barn är mellan 15-18 ålder och söker vård pga kropp smärta efter sexuellt övergrepp. Hen berättar om övergreppet till läkaren själv men vill inte anmäla något till polis. Är läkaren fortfarande skyldig att anmäla eller ska barnets bästa sälskilt beaktas enligt 5:6 HSL?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar om läkaren är skyldig att underrätta polisen om ett brott (i detta fall sexuellt övergrepp) till polisen, trots att brottsoffret (ett barn) inte vill göra någon polisanmälan. I detta fall aktualiseras, precis så som du påpekar, bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), brottsbalken (BrB) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Barnets bästa

Huvudregeln är att när hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas (5 kap. 6 § HSL). Vad som just utgör barnets bästa är en bedömning som avgörs utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Dock finns det vissa omständigheter där ett ingripande alltid anses ligga i barnets bästa. Sexuella övergrepp omfattas här.

Sekretessen i fråga

Läkaren har klarlagt smärtorna efter det sexuella övergreppet mot barnet. Huvudregeln är att sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (25 kap. 1 § första stycket första meningen OSL). Utgångspunkten är således att både skadorna efter övergreppet som har dokumenterats samt barnets berättelse till läkaren om övergreppen, är sekretessbelagda.

Kan sekretessen brytas?

I detta fall finns det två bestämmelser där sekretessen som diskuterats ovan bryts. Så som du påpekade i din fråga så har läkaren en anmälningsplikt till socialnämnden eftersom denne har fått kännedom om att barnet far illa i samband med berättelsen om de sexuella övergreppen (14 kap. 1 § första stycket andra punkten SoL). Socialnämnden har i sin tur en skyldighet att utan dröjsmål inleda en utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande ska tillvaratas på ett betryggande sätt (11 kap. 1 § SoL).

Sekretessen enligt 25 kap. 1 § OSL hindrar inte att en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller Polismyndigheten, om uppgiften angår misstanke om brott som riktats mot någon som inte har fyllt arton år och det är fråga om brott som avses i 3, 4 eller 6 kap. BrB (10 kap. 21 § första punkten OSL). Sexuellt övergrepp regleras i 6 kap. 2 § BrB och således kan sekretessen brytas här. Här är det dock inte fråga om en anmälningsplikt för läkaren till polisen, utan bestämmelsen stadgar enbart att ifall en anmälan till polisen görs, är sekretessen inte något hinder. Vad detta innebär är att socialnämnden har frihet att själva bedöma vad som är lämpligast i varje särskilt fall med hänsyn till barnets bästa.

Sammanfattning

Trots att uppgifterna är känsliga och sekretessbelagda har läkaren en skyldighet att lämna uppgifterna vidare till socialnämnden och möjligheten för att en polisutredning kan inledas kan komma att bli aktuell. Detta eftersom det anses ligga i barnets bästa.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (242)
2021-03-01 Har anhöriga rätt att få information från boende?
2021-02-24 Vilken sekretess gäller mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten?
2021-02-14 Sekretess och samtycke till brytande av sekretess i sjukvården
2021-02-09 begära ut handling med sekretess

Alla besvarade frågor (89867)