FrågaAVTALSRÄTTGåva29/07/2018

När är en gåva till en minderårig juridisk giltig?

Hej! Vill veta när en gåva som jag gett till ett av mina barn är juridiskt giltig. Barnet är vid gåvotillfället minderårig (17) men fyller 18 ett år senare. Vid en juridisk tvist, är det gåvotillfället eller när barnet fyller 18 som gäller? Tvisten uppstår efter att barnet fyllt 18.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns olika gåvoregler för lös egendom och fast egendom. För fast egendom krävs det exempelvis att ett gåvobrev upprättas skriftligt, undertecknas av både dig och din dotter samt en upplysning om att gåvogivaren överlåter just den fastigheten för att gåvan ska vara giltig. I din fråga vet jag inte vad gåvan är för typ av egendom men i mitt svar kommer jag utgå ifrån att gåvan är lös egendom. Som huvudregel gäller då att en gåva är fullbordad när den kommit i mottagarens besittning. Om ditt barn har gåvan hos sig är gåvan juridisk giltig redan av det faktumet [2 § gåvolagen].

För gåvor som ges till omyndiga finns speciella regler, men även omyndiga kan ta emot en gåva om de förstått innebörden i gåvan. Ett barn på 3 år förstår inte innebörden i att få aktier som gåva och då får förmyndarna [oftast föräldrarna] ta hand om gåvan så länge tills barnet kan förstå innebörden i gåvan. Eftersom ditt barn var 17 år när hen fick gåvan har hen med största sannolikhet förstått innebörden i gåvan och därmed ska det inte vara några problem att hen var omyndig vid gåvotillfället. Gåvan räknas som fullbordad.

Berörande en eventuell tvist är det gåvotillfället och inte när barnet fyllt 18 år som gäller. Gåvotillfället är då gåvan fullbordats.

Gåvan kan räknas som förskott på arv

Kom ihåg att gåvan till ditt barn kan betraktas som förskott på arv om du inte skrivit i gåvobrevet att det inte ska betraktas som förskott på arv eller om omständigheterna i övrigt gjorde att det kunde antas att det inte var ett förskott på arv [6 kap. 1 § ärvdabalken] Det är upp till den som påstår att gåvan inte varit ett förskott på arv att visa att din avsikt varit en annan. Rimligtvis bör det vara ditt barn som vill visa att gåvan inte var ett förskott på arv utan bara en vanlig gåva.

Det finns vissa undantag på gåvor som inte räknas som förskott på arv och det är gåvor som är till för barnets utbildning och uppehälle eftersom detta ses som en del av föräldrars underhållsskyldighet som ska uppfyllas under barnens uppväxt. Även s.k sedvanliga gåvor räknas inte heller som förskott på arv. Med sedvanliga gåvor menas gåvor av mindre värde som exempelvis julgåvor [6 kap. 2 § ärvdabalken]. Så fort gåvan är större än vad som är rimligt med hänsyn till gåvogivarens ekonomiska situation gäller huvudregeln om att gåvan ska räknas som förskott på arv.

Konsekvensen av att gåvan räknas som förskott på arv är att barnet kommer ärva mindre än sina syskon [om några finns] vid din bortgång eftersom hen redan fått en del nu genom gåvan.

Min slutgiltiga bedömning

Utefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag bedömningen att gåvan är fullbordad när ditt barn har den hos sig/i sin besittning. Eftersom hen är så pass gammal spelar det inte så stor roll att hen är omyndig eftersom hen förstår innebörden av gåvan som hen fått. Vid en eventuell tvist är det gåvotillfället som kommer spela roll och inte ditt barns ålder.

Som jag nämnde borde du ha i åtanke att gåvan kan ses som förskott på ett framtida arv, vilket ger följden att ditt barn kommer få mindre i arv efter dig än sina syskon om några sådana finns. Om ditt barn är ensambarn spelar inte förskottet så jättestor roll eftersom hen ändå kommer ärva allt när både du och din make gått bort och inte behöva dela med någon annan [detta förutsätter givetvis att du är gift, att ni inte upprättat ett testamente som säger något annat om arvsordningen eller att du får barn med någon annan under din levnadstid].

Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”