Myndighet har meddelat beslut eller upplysning utan stöd i lag

2019-04-24 i Myndigheter
FRÅGA
Till LawlineLagprövningJag tror jag ställde frågan tidigare – men fick inte något klart svar.Hur är det egentligen när en myndighet eller domstol struntar i lagen utan stödjer sina beslut/domar enbart på egna föreskrifter – jag menar när jag själv upptäcker att det som en myndighet upplyser mig om är inte alls juridisk bindande ( det upplyser mig tex Försäkringskassans kundtjänst om) utan enbart på reklambroschyr nivå.Helst vill jag inte följa upplysningar som krokar med lagar tex Socialförsäkringsbalken eller ändå sämre – krokar med andra lagar.Vad kan jag göra själv ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om myndigheter får fatta beslut som inte är förenliga med lag utan baseras helt på egna föreskrifter samt om du måste följa vad myndigheten säger eller om du kan göra något.

Inledningsvis vill jag framhålla att det är viktigt att skilja på om det du har fått av myndigheten är beslut eller om det enbart är upplysningar. Detta har stor betydelse för om du är skyldig att följa vad myndigheten säger samt om du har möjlighet att exempelvis överklaga. Jag är lite osäker på precis vad som har inträffat i ditt fall.

Beslut i ärenden kan överklagas

Om du är part i ett ärende utmynnar det i slutändan av att en myndighet fattar ett beslut. Ett beslut kännetecknas främst av att det kan få faktiska verkningar för parten och att du måste följa beslutet om det står sig. En myndighet får inte meddela beslut som står i strid med lagen. Myndigheten måste i sitt beslut ge en motivering till beslutet där det anges vilka föreskrifter, d.v.s. lagregler eller myndighetens föreskrifter etc., som har tillämpats (32 § förvaltningslagen).

Om du är part i ärendet och beslutet går dig emot har du möjlighet att få beslutet ändrat eller upphävt genom att du gör ett överklagande till en förvaltningsdomstol (40 § förvaltningslagen, 41 § förvaltningslagen och 42 § förvaltningslagen). Detta är det lämpligaste alternativet om du anser att myndighetens beslut står i strid med lagen. Ett överklagande ska lämnas in skriftligen till den myndighet som har meddelat beslutet och där ska du ange vilket beslut du överklagar och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras (43 § förvaltningslagen).

Upplysningar är inte bindande

Har du däremot exempelvis har kontaktat en myndighet för att få information om något, är du vanligtvis inte part i något ärende. Istället är det så att det myndigheten säger till dig inte är ett beslut, utan enbart upplysningar. Sådana upplysningar har du som enskild inte någon skyldighet att följa. Det innebär också att du inte har möjlighet att överklaga en upplysning, förutom i undantagsfall.

En myndighet måste vara tydlig

Myndigheter måste i sina kontakter med enskilda vara tydliga, så att den enskilde förstår vad det rör sig om. Rör det sig om ett beslut måste myndigheten skriftligen ange det och myndigheten måste också vara tydlig med när det rör sig om allmänna råd eller upplysningar (se t.ex. 6 § förvaltningslagen).

I särskilda fall kan du få rätt till skadestånd

Om en myndighet har lämnat dig felaktiga upplysningar eller råd och du har följt dem, kan myndigheten bli skadeståndsskyldig om du lider en ren förmögenhetsskada (3 kap. 3 § skadeståndslagen). För detta krävs dock att det finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan föreligga om informationen är felaktig och riktad till dig genom en särskild uppmaning. En skadeståndstalan går att föra i allmän domstol.

Sammanfattning

Om myndigheten har meddelat ett beslut i ett ärende som står i strid med lag, kan det överklagas till förvaltningsdomstol. En myndighet måste ange vilka författningar den har fattat sitt beslut på, men måste alltid följa lagen. Rör det sig däremot bara om upplysningar har du ingen skyldighet att följa dem eftersom sådana är inte bindande för enskilda. Har du lidit ren förmögenhetsskada på grund av att du har följt felaktiga upplysningar från en myndighet kan du få rätt till skadestånd i särskilda fall.

Tycker du annars att myndigheten har agerat undermåligt kan du vända dig till Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern och lämna ett klagomål.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (274)
2019-09-12 Krävs tillstånd för att sitta hundvakt åt tre hundar?
2019-09-12 Får en bygglovshandläggare handlägga ett bygglov på samma gata som den tidigare beviljat sådant på?
2019-09-02 Ansökan om svenskt pass efter man begått brott/blivit dömd
2019-09-01 Kan brottet ringa stöld utgöra ett hinder för inresa till Cypern?

Alla besvarade frågor (73018)