Muntligt grannmedgivandes giltighet mot ny ägare

2019-12-28 i Fastighet
FRÅGA
Vi har en Friggebod & lekstuga uppförd nära tomtgräns som ny granne kräver att vi flyttar.Vi har ett muntligt medgivande från vår tidigare granne för två komplementsbyggnaderna, en lekstuga ca 4,5 kvm och ett förråd ca 7 kvm. Avtalet ingicks i oktober 2013 och uppförandet av komplementsbyggnaderna inleddes i augusti 2014 och färdigställdes i september 2014. Detta helt i enlighet med grannmedgivandet.Den tidigare grannen avled 2018-03-19.Det är därför inte möjligt att i efterhand erhålla ett skriftligt avtal. Vi anser att det dock inte behövs i detta fall eftersom det redan finns ett muntligt avtal. Stadsbyggnadskontoret har nu beslutat att den nya grannens anmälan ska gälla och vi måste flytta byggnaderna.Vad gäller? Måste vi flytta? Kan vi överklaga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det följer av den avtalsrättsliga principen pacta sunt servanda att avtal ska hållas bindande för de parter som ingår avtalet, se 1 § Avtalslagen (här). Mark- och miljööverdomstolen har i sitt mål P 8142-17 fastställt att ett medgivande av grannen ska vara gällande även om den medgivande grannen flyttar och den nya ägaren hävdar att medgivande inte finns. I målet var dock medgivandet skriftligt. Ett muntligt avtal omfattas visserligen av ovan nämnd princip men kan dock vara svårare att bevisa förekomsten av. Bevisbördan i civilrättsliga tvister ligger på den som åberopar en omständighet. Därför åligger det dig att bevisa att det föreligger ett giltigt muntligt grannemedgivande när du överklagar beslutet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll