Muntligt avtal om avgångsvederlag

2015-11-06 i Muntliga avtal
FRÅGA
Jag erhöll ett avtal om 24 månaders avgångsvederlag i dec.2013.Muntligt.gjordes med företagets vd och personalchef.Vi var överens och skulle upprätta det skriftligt dagen efter.VD ringer och säger att koncernchefen,som inte var med på förhandlingen,har ändrat till 21 mån.Jag protesterade givetvis och hänvisade till vårat muntliga/blivande skriftliga avtal.VD sa till mig att jag måste ta det här avtalet på 21 månader i ty att det aldrig kommer att bli högre än 21 månader p.g.a stora personalnedskärningar inom företaget.Jag har mejlkonversation med personalchef där hon bekräftar 24 månader.Vad gäller?Jag skrev på för 21 månader p,g.a påtryckningar om framtida personaförändringar.Jag har 33 år i företaget
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ditt fall blir Avtalslagen (1915:218) aktuell och du hittar den HÄR. För att ett avtal ska anses ha uppkommit krävs att två samstämmiga viljeförklaringar har lämnats. Viljeförklaringarna består av anbud och accept och enligt 1 § i Avtalslagen framgår att vardera part är bunden av sin viljeförklaring. Det innebär att en part som lämnar ett anbud är bunden av sitt anbud och en part som accepterar anbudet blir bunden av sin accept. Ett avtal har uppkommit först när anbudet har accepterats. Muntliga anbud är bindande i samma mån som skriftliga. Vidare finns det en princip som heter pacta sunt servanda som stadgar att avtal ska hållas.

Det verkar som att du har ingått ett avtal med din tidigare arbetsplats. Ett avtal om avgångsvederlag. Det är viktigt att skilja på detta avtal om avgångsvederlag och om det finns ett avtal som ingåtts som inneburit att du har avslutat din tjänst enligt 15 § Lagen om anställningsskydd (1982:80) som du hittar HÄR. I sådana fall krävs det att avtalet är skriftligt enligt 16 §. Det är också viktigt att komma ihåg att ditt arbetsavtal ingås med din arbetsgivare som är arbetsplatsen. Inte med en viss person, som exempel chefen. Detta gäller förutsatt att arbetsplatsen är en juridisk person. Jag förutsätter i mitt svar att din arbetsgivare är en juridisk person i form av ett aktiebolag. Förutsatt att ingenting under förhandlingarna har sagts om att avtalet ska vara bindande först när det författats skriftligt är ert muntliga avtal bindande för båda parter och du har rätt till 24 månaders avgångsvederlag.

Det finns dock två saker som kan ställa till. Det första gäller bevisläget. Det kan vara svårt att bevisa att ett avtal verkligen har kommit till stånd. Att det finns mail-korrespondensen med personalchef som bekräftar 24-månadersvillkoret är positivt och kan räcka för att bevisa att det finns ett avtal. Motparten kan hävda att inget bindande avtal har ingåtts mot bakgrund av att motpartens avsikt var att bli bunden först vid upprättande av skriftligt avtal. I ett sådant fall blir det förmodligen motparten som behöver bevisa att detta var motpartens avsikt om du kan framlägga tillräcklig bevisning för att ett muntligt avtal har slutits (via mail-korrespondens) .

Den andra saken som kan ställa till det är att personen som ingått avtalet inte var behörig att ingå avtalet med dig. I Avtalslagens 10 § 2 st framgår att en ställningsfullmakt föreligger när någon inom sin tjänst eller viss ställning, enligt lag eller sedvänja har viss behörighet att ingå avtal. VD ska enligt Aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 29 § sköta den löpande verksamheten i ett bolag. Det är möjligt att den kan ha krävts koncernchefens samtycke och att det således ligger utanför VD och personalchefens behörighet att ingå avtalet med dig. Det är svårt att svara på utan att veta hur organisationen ser ut på företaget.

Min rekommendation: Är att du kontaktar facket om du är medlem. I Sverige har vi en tradition av att fackföreningar, företag och arbetsgivarorganisationer löser de konflikter, rättstvister och problem som uppstår på arbetsplatserna genom förhandlingar. Bara i undantagsfall stämmer företag och anställda varandra till domstol. Förhandlingar är ett snabbare, smidigare och billigare system än domstolsprövning. I en domstol handlar det om att vinna eller förlora och i värsta fall bli tvungen att betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är välkommen att kontakta mig igen om jag kan förtydliga något.

Joakim.wahlgren@lawline.se

Joakim Wahlgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (208)
2020-09-27 Får mitt barns mamma göra bankärenden utan mitt samtycke?
2020-09-22 Muntligt avtal?
2020-08-19 Gäller ett muntligt ägarbyte av hund?
2020-07-23 Vem bär bevisbördan vid muntligt avtal om lån?

Alla besvarade frågor (85283)