FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer21/02/2016

Muntligt anställningsavtal

har fått en muntlig anställning väger det lika som en skriftlig

Lawline svarar

Hej,

Tack för Din fråga!

Utgångspunkten vad gäller avtal är att om de har kommit till stånd på ett lagenligt sätt är de giltiga, oavsett om de är muntliga eller skriftliga. Däremot är det svårt att bevisa att avtal finns när det endast har förekommit en muntlig överenskommelse. Ett muntligt anställningsavtal är m.a.o. giltigt. Ett skriftligt avtal är dock lättare att bevisa, men utöver det är skriftliga avtal inte "mer värda" än muntliga avtal.

Värdefull information för arbetstagare är att man senast en månad efter att anställningen har påbörjats har rätt att få anställningsavtalet i skriftlig form (om anställningen är längre än tre veckor), enligt 6c § lagen (1982:80) om anställningsavtal. Det som ska framkomma av avtalet är:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,c) vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.

5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Se 6c § LAS, https://lagen.nu/1982:80#P6cS1.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare