Muntliga överenskommelser med arbetsgivaren

2020-03-01 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Jagr anställd på ett stort bolag och kom precis tillbaka från föräldraledighet och har under tiden borta fått ny chef. Jag har jobbat på företaget i drygt tio år, men flyttade 15 mil bort för 5,5 år sedan och företaget och jag kom då överens om, att jag kunde tågpendla in, arbeta på tåget och vara på kontoret mellan 9-15. Min vistelse på kontoret faller inom vår flextid men jag får alltså tillgodoräkna tiden jag jobbar på tåget, vilket är en förutsättning för att jag ska kunna jobba på företaget. Detta har inte skrivits in i något avtal utan är en muntlig överenskommelse mellan mig och tidigare chef(er). Det har alltid fungerat väl och utan anmärkningar. I nov var jag i kontakt med min nya chef kring jobbstarten. Jag tog då upp ämnet min arbetstid och svaret var att "det tar vi när du är på plats". Första dagen tillbaka på jobbet bokar jag möte med chefen som vid sittande bord säger att "när du jobbar för mig ska du vara på plats 8-17". När jag berättar att det inte är en möjlighet för mig så säger han att jag får säga upp mig. Jag vet att en chef har befogenheter inom ramen att leda och fördela arbetet. Men, det är inga förutsättningar i verksamheten som ändrats som gör att jag inte längre skulle kunna jobba 2 av arbetsdagens 8 timmar på tåget istället för på kontoret, det finns inga skäl. Har han rätt att göra förändring utan skäl? Om ja, vad innebär det för mig, vad har företaget för skyldigheter gentemot mig och den överenskommelse jag arbetat under 5,5 år?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att du har haft en muntlig överenskommelse med din f.d. chef och om denna nu gäller även om din nya chef motsätter sig denna.

Vid tvister om avtal är det avtalslagen (AvtL) som ska tillämpas men i ditt fall även arbetsrättsliga principer när det kommer till arbetsgivarens befogenheter.

Kollektivavtalet

Jag har inte fått någon information rörande kollektivavtalet på din arbetsplats eller om du är fackligt ansluten. Vanligtvis kollar man i första hand på vad som stadgas i kollektivavtalet. I de flesta fall stadgar kollektivavtalet miniminivåer av bl.a. förmåner som arbetsgivaren är skyldig att tillförsäkra de anställda. Det är alltså fritt fram en anställd att förhandla fram förmånligare villkor i sitt enskilda anställningsavtal, vilket verkar vara fallet med dig och din f.d. chef.

Den muntliga överenskommelsen mellan dig och din f.d. chef

Av den information som du har angett verkar det ha varit en överenskommelse som har varit nödvändig för din fortsatta anställning på företaget och att denna har gått utan några som helst problem. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, under förutsättning att accepten kommer omedelbart efter att anbudet avgetts (3 § andra stycket AvtL). Problemet med muntliga avtal är att de vanligtvis är svåra att bevisa. I ditt fall borde du dock kunna bevisa att denna muntliga överenskommelse faktiskt förelåg till din nuvarande chef, genom att t.ex. få ett skriftligt intyg från din f.d. chef om överenskommelsen och att det funkade utan problem samt att din f.d. chef har betalat ut lön till dig under just dessa arbetstider.

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.

Precis som du påpekar så har arbetsgivaren enligt svensk rätt en ganska långtgående rätt att styra arbetsledningen på arbetsplatsen och bestämma vem som ska vara på vilken plats och vid vilka tidpunkter samt vem som ska göra vad. Denna rätt härleds ifrån 29/29-principen (som grundar sig ifrån rättsfallet AD 1929 nr. 29). I ditt fall verkar din nya chefs order om att du ska befinna dig på kontoret vid de angivna tiderna som en form av omplacering från det arbetsförhållande du har inställt dig till innan din nya chef tog över. För att en omplacering ska anses som acceptabel ska de nya arbetsuppgifterna

- Utföras för arbetsgivarens räkning

- Falla inom den anställdes allmänna yrkeskvalifikationer

- Ligga inom ramen för den anställdes arbetsskyldighet

På ytan verkar det alltså som att din chefs order gällande de nya stadgade tiderna är acceptabla, men just i ditt fall kan det ses som en särskilt ingripande omplacering, då dessa nya tider innebär i princip att du inte kommer att kunna fortsätta din anställning på företaget, vilket din nya chef till och med erkänner. Sådana typer av omplaceringar är enligt Bastubadarprincipen (som grundar sig ifrån rättsfallet AD 1978 nr. 89) otillåtna. Precis så som du påpekar håller det faktum att du har inställt dig till just detta arbetsförhållande i fem och ett halvt år (utan några anmärkningar), mycket stor vikt i en bedömning huruvida omplaceringen är särskilt ingripande eller ej. Såsom jag tolkar ditt fall verkar det inte vara rimligt att kasta om dina arbetstider på det sätt som din nya chef kräver.

Om du är osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga för dig så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1774)
2020-09-30 Stämmer min löneutbetalning när det saknas innestående lön?
2020-09-29 Fråga om löneavdrag
2020-09-29 Rätt att kvarstå i anställning
2020-09-26 Får en arbetsgivare ensam ändra ett anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (84629)