Möjligheter till jämkning av föräldraansvar

FRÅGA
Min dotter ska betala skadestånd för kränkning och eftersom hon är minderårig får jag betala men jag har inget arbete och är ensamstående och har socialbidrag så vad gör jag?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skadeståndsskyldighet regleras främst i skadeståndslagen (1972:207) (SkL). I 3 kapitlet 5 § 2 p. SkL framgår det att en förälder ska ersätta skada p.g.a. kränkning. Ditt betalningsansvar är dock begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet, för varje skadehändelse, året som händelsen skedde. Prisbasbelopp regleras i 2 kapitlet 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kr.

I 3 kapitlet 6 § SkL finns det en möjlighet till jämkning av skadeståndsansvaret. Ett krav för att jämkning ska vara möjligt är att det ska vara ”uppenbart oskäligt” för dig att betala skadeståndet. Hänsyn tas till ditt agerande för att förhindra din dotter från att kränka samt ditt förhållande till din dotter. Att en förälder inte har råd att betala ett skadestånd är inte tillräckligt uppenbara skäl för jämkning. I förarbetena till lagen har det poängterats att denna bestämmelse ska användas återhållsamt.

I 6 kapitlet 2 § SkL finns ytterligare en möjlighet till jämkning. Om betalningsansvaret är ”oskäligt betungande” p.g.a bl.a. ekonomiska förhållanden kan jämkning ske. Skadeståndsansvaret kan då nedsättas till en rimlig nivå för båda parterna. Även denna bestämmelse ska tillämpas återhållsamt. I NJA 2015 s. 482 nämns ekonomiska bistånd eller att föräldern är ensamstående som skäl till jämkning fastän skadeståndet inte är av betydande omfattning.

Det du kan göra är att undersöka möjligheterna till jämkning av skadeståndet. Detta kan dock bli kostsamt och dessutom tillämpas jämkningsmöjligheter återhållsamt, vilket även utgången i NJA 2015 s. 482 har påvisat.

Hoppas detta var till hjälp!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll