FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt26/01/2014

Möjligheter att få lindrigare straff efter avkunnad dom

Hej! Jag körde rattfull vid ett tillfälle, råkade ut för en mindre singelolycka och tillkallade självmant polis. Jag blev skjutsad hem direkt efter att man hade tagit blodprov. Körkortet blev inte indraget på plats. I tingsrätten dömdes jag för grovt rattfylleri och fick en villkorlig dom förenad med 40h samhällstjänst som straff. Senare fick jag även mitt körkort indraget i 24 månader. Jag har överklagat i både tingsrätt och hovrätt men inte fått någon strafflindring. Jag är sedan tidigare ostraffad och eftersom jag tog mitt ansvar direkt anser jag att min dom är alldeles för hård. Eftersom jag inte tyckte att jag fick tillräcklig information om alkolås ansökte jag inte heller om detta, något som jag ångrade i efterhand. Finns det något jag kan göra i efterhand för att få lindrigare straff?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framgår inte av din fråga om domen i hovrätten funnit laga kraft ännu. En dom som vunnit laga kraft kan inte överklagas eller ändras. Om så är fallet finns inte möjlighet att överklaga domen. De möjligheter som då står till ditt förfogande är de så kallade extra ordinära rättsmedlen vilka är resning, återställande av försutten tid och besvär över domvilla. Gemensamt för dessa tre är att det är extra ordinära rättsmedel vilket indikerar att de inte kommer till användning förutom i väldigt speciella situationer. Det är därför inte rimligt att förlita sig på att dessa kan upphäva eller ändra en redan lagakraft vunnen dom.

Resning innebär att en dom som vunnit laga kraft kan ändras men för att resning ska beviljas krävs att det tillkommit nya omständigheter eller bevis som inte var kända när dom avkunnades. Resning beviljas relativt sällan.

Återställande av försutten tid innebär att om du som part i ett mål inte har överklagat domen i rätt tid men har laga förfall, det vill säga ett giltigt skäl till att du inte överklagat, kan en ny tidsfrist för överklagandet börja löpa.

Besvär över domvilla innebär att om det förekommit ett grovt rättegångsfel som kan ha påverkat domens utgång. Domen kan då ändras av en högre instans.

Om hovrättens dom ännu inte vunnit laga kraft finns möjlighet att överklaga domen till Högsta domstolen. Det ska dock påpekas att det i allmänhet krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska ta upp ett mål till prövning. Prövningstillstånd lämnas om Högsta domstolen anser att deras dom kan ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Ett påstående om att hovrätten bedömt saken fel räcker därför normalt inte som skäl för prövningstillstånd. Detta innebär att det ofta är hovrätten som i praktiken blir högsta instans i de flesta mål som prövas i Sverige.

Av ovanstående följer, med reservation för att jag inte känner till specifika omständigheter i din situation, att det inte finns någon att göra för att få ett lindrigare straff.

Vänliga hälsningar, 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo