Möjligheter att anlita ombud i bygglovsärenden

2016-09-03 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Kan min man och jag tillsammans ge två personer att företräda oss i ett byggnadslovsärende.? Vi kommer att vara bortresta när ärendet kommuniceras. Vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Rätten att utse ombud

När det gäller ärenden om bygglov finns det en rätt för er att anlita ombud att föra er talan, enligt 9 § första stycket första meningen förvaltningslagen (1986:223) (förkortad FL).

Även om det inte alltid är nödvändigt skulle jag rekommendera er att upprätta skriftliga fullmakter med bl.a. era ombuds namn, som ni sedan skriver under. I vissa fall kan nämligen en myndighet kräva att era ombud styrker sin behörighet med en sådan fullmakt. Det sagda framgår av 49 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), som tillämpas av myndigheterna i brist på direkt tillämpliga regler.

Era ombud får dock inte vara olämpliga genom att t.ex. visa oskicklighet eller oförstånd, enligt 9 § andra stycket FL. I sådana fall kan myndigheten avvisa dem. Myndighetens beslut får dock bara grunda sig på sådant som har skett i ärendet.

När det saknas rätt att utse ombud

När myndigheten begär att ni personligen medverkar har ni dock ingen rätt att utse ombud för att företräda er (9 § första stycket andra meningen FL). Det kan t.ex. röra att ni ska höras av myndigheten, eller att ni själva måste medge eller underteckna något. Myndighetens beslut att begära att ni personligen medverkar sker med hänsyn till 7 § FL, som bl.a. kräver att ett ärende handläggs snabbt och enkelt.

Det kan vara en bra idé att fråga bygglovsmyndigheten om den kommer att kräva att ni medverkar personligen i någon del av ärendet.

Sammanfattning

Ni har som huvudregel rätt att anlita ombud för att föra er talan. Jag rekommenderar att ni upprättar skriftliga fullmakter så att era ombud hos myndigheten kan styrka att de är behöriga att företräda er. Observera dock att när myndigheten begär att ni ska medverka personligen i ärendet har ni inte någon rätt att låta era ombud föra er talan.

Jag hoppas att det var svar på er fråga!

Behöver ni vidare hjälp med ombud i förvaltningsärenden är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?