Möjligheten till återvinning av gåva vid konkursförfarande

Gåva. Om jag är på väg att gå i konkurs. Kan jag då ge bort en fastighet. Och hur lång tid tar det för eventuell konkursförvaltare att ta tillbaka gåvan från mottagaren av gåvan.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Du beskriver att du är på väg att gå i konkurs och undrar hur denna omständighet påverkar din möjlighet att ge bort en fastighet som gåva. En låntagare (gäldenär) som är på obestånd ska försättas i konkurs efter egen eller en långivares (borgenär) ansökan om detta. Med obestånd menas att låntagaren inte kan betala sina skulder i tid och att denna oförmåga inte är endast tillfällig (1 kap. 2 § konkurslagen (KonkL)). 

Eftersom du beskriver att du är på väg att gå i konkurs utgår jag ifrån att du för till fället åtminstone har en tillfällig oförmåga att betala dina skulder i tid. Med andra ord är du åtminstone på god väg att hamna på obestånd om du inte redan har gjort det. När du hamnat på obestånd riskerar du att försättas i konkurs av en eller flera av dina borgenärer genom en ansökan om att försätta dig i konkurs. 

Eftersom du  själv uppger att du befinner dig på väg mot konkurs avråder dig från att ge bort fastigheten. Detta beror på att det finns regler om så kallad återvinning av rättshandlingar likt den gåva som du syftar på (se 4 kap. 1 § och 4 kap. 14 § KonkL). En gåva ska som huvudregel gå åter om den har genomförts senare än sex månader före fristdagen (4 kap. 6 § första stycket första meningen KonkL). Med fristdagen menas den dag då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten (4 kap. 2 § första stycket KonkL). Under särskilda omständigheter kan även en förlängning ske av tidsfristen för återvinning av gåva. En gåva kan gå åter om den har genomförts senare än ett år före fristdagen. Detta förutsätter att gåvotagaren inte lyckas bevisa att gäldenären hade kvar tillgångar som kan göras gällande i dennes konkurs och som uppbenbart motsvarade gäldenärens skulder. Om låntagaren var en närstående till gäldenären så förlängs tidsfristen för återvinning av gåvan från ett år till tre år (4 kap. 6 § första stycket andra meningen KonkL). Med närstående menas personer som stått gäldenären särskilt nära. Detta gäller bland annat make eller maka, syskon och släktingar (jämför 4 kap. 3 § första stycket KonkL).  

Sammanfattningsvis konstaterar jag att det finns en stor risk att gåvan som du vill ge bort kommer att återvinnas till ditt konkursbo. Exakt hur lång tid det tar för gåvan att gå åter till ditt konkursbo är svårt att svara på. Tiden kommer att först och främst bero på hur lång tid det tar för dig att hamna på obestånd och därmed försättas i konkurs. Därefter kommer tid att förflyta från att din konkursförvaltare uppmärksammas om den omnämnda gåvan till att hen påkallar återvinning av den. 

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”