FrågaSKATTERÄTTFåmansbolag15/12/2017

Möjligheten för aktiebolag att efterskänka lån som en gåva

Hej, Jag har ett litet företag som förvaltar ganska lite pengar som jag äger till 100%. För ungefär fem år sedan lånade min firma ut 350 000 kr till en god vän / familj och invandrare för att de skulle ha möjlighet att etablera sig. De har under åren betalt 5% årlig ränta för lånet. Nu tycker jag att vi (min firma) kan efterskänka lånet eftersom vi tycker väldigt bra om den här familjen och ser dem som våra "extrabarn", fast vi är inte på något sätt släkt.

Kan min firma bara efterskänka lånet och vad blir konsekvenserna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sammanfattning och råd

Ditt bolag har rätt att avskriva din väns lån så länge det hade varit tillåtet att göra motsvarande utdelning enligt beloppsregeln och försiktighetsregeln med hänsyn till bolagets bundna kapital vid senaste balansräkningen. Jag kan inte bedöma om så är fallet i just er situation eftersom jag inte har tillgång till bolagets räkenskaper.

Bolaget drabbas inte av några skattekonsekvenser men du som ägare kommer utdelningsbeskattas. Om du har varit verksam i betydande omfattning under året eller de fem föregående åren kommer utdelningen beskattas progressivt i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet, och till 20 % till den del utdelningen understiger gränsbeloppet. Gränsbeloppet 163 075 kronor i år om det beräknas med förenklingsregeln.

Om du vill slippa utreda möjligheten till utdelning samt slippa beskattning kan du betala av lånet för din väns räkning med dina egna, privata, pengar. Då utlöses ingen beskattning eller värdeöverföring från bolaget. Jag rekommenderar att du i så fall gör detta genom att du i samband med avbetalningen skriver ett gåvobrev till din vän så det är tydligt att det rör sig om en gåva. Du får dock inte ta över själva lånet, eftersom det finns förbud i aktiebolagslagen mot att ett aktiebolag lånar ut pengar till sina ägare (21 kap. 1 § ABL).

Om du vill ha hjälp att utreda din situation mer ingående rekommenderar jag att du anlitar någon av våra professionella jurister på Lawline Juristbyrå. De kan också upprätta gåvobrev anpassad till din situation. Om du är intresserad av detta kan du maila mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer en av våra jurister med en offert.

Mvh
Johan Landström

Utredning

Möjligheten att göra en värdeöverföring från ett aktiebolag

Lånet är utställt av ett aktiebolag. Eftersom du vill efterskänka lånet med avsikt att öka mottagarens förmögenhet är det fråga om en handling med gåvoavsikt. Handlingen har inte ett affärsmässigt motiv och minskar aktiebolagets förmögenhet. Det rör sig alltså om en värdeöverföring. De alternativ som står till bolagets förfogande är att göra en traditionell vinstutdelning av fordran till dig och att du personligen efterskänker skulden, eller att bolaget direkt efterskänka skulden.

Om bolaget direkt efterskänker skulden är det en så kallad förtäckt vinstutdelning enligt 17 kap. 1 § 4 p. ABL. En sådan är normalt inte tillåten. Den är dock tillåten om man har samtliga aktieägares samtycke, vilket du har eftersom du är ensam ägare. Det finns dock bestämmelser om kapitaltäckning som inte går att åsidosätta ens med samtliga aktieägares samtycke. Det beror på att dessa regler finns som skydd för bolagets borgenärer.

Beloppsspärren 17 kap. 3 § 1 st.

Oavsett om du gör en formell utdelning eller direkt efterskänker skulden måste det finnas utrymme i bolagets fria egna kapital. Det innebär att bolaget inte får genomföra värdeöverföringar, om det inte skulle finnas full täckning för det bundna egna kapitalet omedelbart efter överföringen. Det bokförda värdet på de tillgångar som finns kvar i bolaget efter värdeöverföringen måste alltså minst uppgå till det bokförda värdet på skulder, avsättningar och bundet eget kapital. Till grund för beräkningen av täckningen för det bundna egna kapitalet ska ligga bolagets senast fastställda balansräkning.

Försiktighetsregeln 17 kap. 3 § 2 st.

Andra stycket innehåller den s.k. försiktighetsregeln. Innebörden av regeln är att en värdeöverföring, oavsett vad en tillämpning av beloppsspärren leder till för resultat, får ske endast om den framstår som försvarlig. Regeln är alltså en ytterligare spärr utöver beloppsspärren. Försvarlighetsbedömningen ska göras med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och

bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. En bedömning måste alltså göras mot bakgrund av förhållandena i det enskilda fallet och de särskilda omständigheter som bolaget verkar under. Särskild försiktighet bör därför, enligt lagens förarbeten, iakttas när det gäller utdelning från ett bolag med konjunkturberoende eller på annat sätt riskfylld verksamhet. På samma sätt kan ett bolag med litet bundet eget kapital har, typiskt sett, större behov av att behålla fritt eget kapital i bolaget. Och ju mer omfattande bolagets verksamhet är, desto större kan behovet av en "marginal", i form av ett större eget kapital, vara.

Om utdelning görs i strid med kapitaltäckningsreglerna kan mottagaren bli tvungen att betala tillbaka om han insåg eller bort inse att transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget (17 kap. 6 § ABL). Om det uppkommer någon brist vid sådan återbetalning, är de personer som har medverkat till beslutet om värdeöverföringen personligen ansvariga för att betala denna till bolaget.

Eftersom jag inte har sett ditt bolags räkenskaper kan jag inte säga säkert om bolaget rätt till att göra en sådan vinstutdelning eller direkt avskrivning av lånet.

Skattekonsekvenser

Om du gör bedömningen att bolaget har rätt att göra en värdeöverföring kommer detta få skattekonsekvenser för dig.

Inga skattekonsekvenser för bolaget
Om bolaget skriver av skulden med gåvoavsikt kommer bolaget uttagsbeskattas enligt 22 kap. IL. Det innebär att bolaget ska betala samma skatt som om fordringsrätten avyttrades till marknadsvärde. Kapitalvinst på fordringar beräknas enligt 44 kap. IL som

- skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade fordringen eller minskad med utgifterna för avyttringen, och
- omkostnadsbeloppet

Eftersom omkostnadsbeloppet här är den summa som du lånat ut, och ersättningen är marknadsvärdet, som jag presumerar är samma summa, så tar dessa summor ut varandra och det blir varken någon kapitalvinst eller kapitalförlust i bolaget. Bolaget torde alltså inte få några skattekonsekvenser av varken en utdelning eller en direkt avskrivning av lånet.

Utdelningsbeskattning för dig som delägare
Oavsett om värdeöverföringen görs som en formell utdelning eller som en direkt efterskänkning av lånet kommer du som aktieägare utdelningsbeskattas. Detta beror på att du som aktieägare disponerat över inkomsten genom förmögenhetsöverföringen. Denna är inte affärsmässigt motiverad och görs därför inte i aktiebolagets intresse utan snarare i ditt intresse som aktieägare (se ex. RÅ 2007 not. 161, och RÅ 2004 ref. 1).

Eftersom du är ensam ägare aktualiseras också fåmansbolagsreglerna. Om du andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag är andelarna i företaget kvalificerade. Vid bedömningen beaktas arbetets omfattning och betydelse för den verksamhet som bedrivs i företaget samt om en arbetsinsats har stor betydelse för vinst­genereringen. Utdelning på en kvalificerad andel ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet. Utdelning upp till gränsbeloppet ska tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital.

Mer vägledning för att bedöma om du har en kvalificerad andel går att finna på skatteverkets hemsida här. Vägledning för beräkning av gränsbelopp finner du här.

Vid användning av förenklingsregeln är gränsbeloppet 163 075 kronor om du äger alla aktier i företaget (2,75 gånger det inkomstbasbelopp som gällde året innan beskattningsåret). Det skulle innebära att utdelning under det beloppet beskattas till 20 % och över det beloppet är föremål för progressiv beskattning som om det vore lön.

Johan LandströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Fåmansbolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000