Möjlighet till att frånträda upprättat gåvobrev för bostadsrätt?

2015-02-15 i Gåva
FRÅGA
Hur går man tillväga för att upphäva ett skrivet gåvobrev? Om den som ska ge bort något, i det här fallet en bostadsrätt, har ändrat sig?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För gåvor och gåvoavtal så finns det en särskild lag vid namn lag angående vissa utfästelser om gåva, som vanligen förkortas och benämns som gåvolagen. Gåvolagen gäller endast för lös egendom vilket framgår av i lagen (se här), och gäller därför inte för gåva av fastighet. En bostadsrätt är dock lös egendom i juridisk mening, varför en bostadsrätt omfattas av gåvolagen. Jag kommer att redogöra både för de rent rättsliga möjligheter som finns att frånträda gåvoavtalet och slutligen även beskriva en mer praktisk, men inte garanterad, lösning.

Till skillnad från vanliga avtal som mycket väl kan träffas muntligen, så gäller lite speciella regler för gåvoavtal. I ett försök att förhindra förhastade löften om gåvor så har det i 1§ uppställts ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett löfte om gåva ska få bindande verkan. Dessa innebär att ett gåvolöfte blir gällande först när gåvan har överlämnats eller när ett giltigt gåvobrev har upprättats som uppfyller formkraven och detta har överlämnats till gåvotagaren. Dessutom anses en gåva fullbordad när utfästelsen om gåvan var avsedd att komma till allmänhetens kännedom, vilket t.ex. syftar på situationer där en gåvogivare lämnar ett gåvolöfte i en tidning eller liknande. Om någon av dessa förutsättningar föreligger så har gåvan fullbordats och därmed blivit rättsligt gällande.

Det ska dock nämnas att i gåvolagen har lämnat en möjlighet till återtagande av utfästa gåvor, men endast vid särskilda omständigheter. Enligt 1st kan en gåva återgå i sin helhet eller minskas om gåvogivarens förmögenhetsvillkor skulle försämras i en sådan mån att utkrävandet av gåvan skulle vara uppenbart ovilligt. Med detta avses en sådan försämrad ekonomisk situation för gåvogivaren att det skulle vara näst intill stötande att gåvotagaren krävde att få gåvan. I 2st finns även en bestämmelse om situationer där gåvotagaren gör gåvogivaren märklig orätt, och där det då står gåvogivaren fritt att återkalla gåvan. Dessa bestämmelse syftar exempelvis på en situation där gåvotagaren begår en brottslig handling mot gåvogivaren. Ingen av dessa två regler är dock tillämplig efter att en gåva väl har fullbordats. Ingenting i din fråga tyder heller på att några sådana omständigheter skulle föreligga.

Ytterligare en aspekt som skulle kunna förhindra gåvobrevets giltighet är om gåvobrevet inte uppfyller de formkrav som gäller för givande av bostadsrätt. Enligt 6:4 Bostadsrättslagen (se här) så framgår det att ett avtal om en överlåtelse av bostadsrätt ska vara skriftligen upprättad och undertecknad av både gåvogivare och gåvotagare. Dessutom ska gåvobrevet innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser, samt en obligatorisk prisuppgift - i fall av gåva givetvis satt till noll. Om dessa formkrav inte skulle vara uppfyllda så skulle det innebära att gåvan inte rättsligen är bindande, eftersom att gåvoavtalet inte har upprättats enligt de regler som lagen kräver.

De situationer och möjligheter som jag redogjort för ovan är de rent rättsliga möjligheter som finns för att upphäva ett skriftligt gåvobrev gällande en bostadsrätt. Om ingen av dessa förutsättningar föreligger, så innebär det att gåvan av bostadsrätten är juridiskt bindande för er del, och ni har således ingen rättslig möjlighet att återkräva den. Detta förhindrar givetvis inte att ni ändå undslipper gåvan, genom att ni helt enkelt förklarar för gåvotagaren att ni har ångrat er och inte längre avser att skänka bort bostadsrätten. Om ni genom detta återfår och förstör gåvobrevet, så upphör ert gåvolöfte att existera. Om gåvotagaren dock skulle neka till detta så finns det tyvärr ingen möjlighet för er att lagligen frånträda gåvolöftet gällande bostadsrätten.

Hoppas att detta var ett tillräckligt svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (633)
2020-07-08 Behöver ett gåvobrev bevittnas?
2020-07-06 Kan jag begära tillbaka katten jag skänkt bort för att jag anser att den missköts?
2020-06-30 Hund som givits som gåva
2020-06-26 kan man ångra ett gåvobrev?

Alla besvarade frågor (81835)