Möjlighet för markägare att upprätta servitut till flera fastigheter

2016-11-10 i Servitut
FRÅGA
Hej. Har en fråga gällande servitut. Vi har servitut på en annans mark "rätt till väg". Vägen går bara till vår fastighet. Kan markägaren upprätta servitut till någon annan också eller gäller bara "rätten till vägg" för oss?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan, t.ex. rätt att använda en väg som det rör sig om i ditt fall. Ett servitut är knuten till fastigheten och gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. När man talar om servitut brukar man dela upp fastigheterna i två kategorier; tjänande fastighet är den fastighet som belastas av servitutet och härskande fastighet den fastighet till vars förmån servitutet gäller för. I ditt fall anses din fastighet som härskande fastighet och markägarens fastighet som tjänande fastighet.

Servitut som markägaren kan upplåta till annan kallas avtalsservitut och regleras i 14 kap. jordabalken (JB). Ett sådant servitut får upplåtas av markägaren om det är ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning, 14:1 JB. Man brukar säga att nyttan för den härskande fastigheten ska vara större än belastningen för den tjänande fastigheten efter en objektiv bedömning. Användningen av marken ska således ha effektiviserats.

Det finns alltså en teoretisk möjlighet för markägaren av vägen att upprätta servitut till någon annan, dock måste kriterierna i 14:1 JB vara uppfyllda. Om vägen inte går till någon annan fastighet än er så är troligtvis inte rekvisiten i 14:1 JB uppfyllda eftersom användningen av marken förmodligen inte anses effektiviseras om någon utomstående får servitut som inte äger någon fastighet utmed vägen.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll