Möjlighet att vägra livsnödvändig vård

FRÅGA
Min fru har ett amputerat ben och fått en benprotes pga en blodsjukdom (hemolys) som orsakade en blodpropp. Hon har svåra fantombesvär. Hemolysen går i skov så det finns en risk att det kommer nya blodproppar. Fråga: Hon vill/kan inte leva med ev. två amputerade ben i framtiden och vill skriva ett juridiskt bindande papper som stipulerar att hon motsäger sig en ny benamputation, trots uppenbar risk för livet om hon inte medger en operation. Kan hon skriva ett sådant juridiskt bindande önskemål om sitt eget liv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Utredning

I 5 kap. 1 § 1 st. 3 p. HSL anges att vård särskilt ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Detta innebär bland annat en rätt att bli väl bemött, att bli väl informerad om sitt hälsotillstånd och om syftet med en viss behandling, att få se sin egen journal och att vara skyddad mot ingrepp man inte samtycker till. Tvångsvård förekommer inte inom hälso- och sjukvård, vilket innebär att inga åtgärder i detta sammanhang får vidtas utan patientens samtycke. För den som inte önskar erhålla vård finns vissa problem, inte minst att detta måste framgå i nödsituationer och i situationer då patienten ifråga är medvetslös när vården behöver ges.

Enligt min uppfattning har alltså din maka rätt att inte vårdas om hon inte vill det, även om vården är nödvändig för att avbryta ett livshotande tillstånd. Som berörts kan det dock uppstå situationer då det är svårt för en patient som inte vill motta akut vård att tydliggöra detta när det väl blir aktuellt. Med anledning av detta framstår det som en god idé att skriftligen tydliggöra din makas inställning till all vård avseende hennes svåra sjukdomstillstånd. Beroende på hur din makas tillstånd påverkar hennes möjligheter att förmedla sin syn på vården till eventuell vårdpersonal kan det vara relevant för henne att bära en kopia av ett sådant dokument med sig, att du och/eller andra närstående har kopior av det, och så vidare. Inte minst vore ett sådant dokument hjälpsamt i fall då du eller någon annan måste bevaka din makas intressen i denna fråga. Enligt min uppfattning bör dokumentet undertecknas av din maka och vittnen för säkerhets skull.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att informera din maka om innehållet i mitt svar och, beroende på de närmare omständigheterna i ert fall, upprätta ett dokument som klargör din makas ovilja att ta emot vård i vissa fall.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (231)
2020-09-14 Kan man få ersättning för komplikation vid operation?
2020-09-06 Kan socialtjänsten omhänderta en person som är äldre än 18 år?
2020-08-31 Vad har jag för rättigheter när det kommer till privat tandvård?
2020-08-30 Kan en vårdcentral neka mig att träffa en läkare?

Alla besvarade frågor (84338)