Möjlighet att påkalla bodelning 10 år efter äktenskapsskillnad

FRÅGA
HejJag och min exman var sambos i cirka fem år innan vi gifte oss. Äktenskapet blev kort, två månader, bland annat på grund av min exmans alkoholproblem. Vid skilsmässan, det är snart tio år sedan, tog vardera part sina tillhörigheter och huset vi bodde i såldes och vi delade på pengarna. Men vi gjorde ingen bodelning och hade inget äktenskapsförord. Under den tid vi var sambos så köpte min sambo en större skogsfastighet till mycket förmånligt pris av en äldre släkting till honom. Han fick ekonomisk hjälp av min far för att kunna genomföra köpet. Min far fick igen sina pengar då skogen avverkades. Jag var delaktig i skötseln av gården men stod aldrig som ägare. Några år efter att vi skilt oss kontaktade min exman mig och behövde mitt godkännande för att, som han sa, sätta om lånen på fastigheten. Det fick han, skriftligen, vilket lämnades in till Lantmäteriet. Det visade sig senare att han sålde fastigheten. Min far menar att jag borde haft rätt till del av vinsten, vilket jag aldrig krävde.Min fråga är dels om jag hade kunnat/kan kräva ekonomisk ersättning och dels om en bodelning behöver ske alls? Kan det vara en nackdel för någon av oss i framtiden att vi aldrig gjort en bodelning? (Sedan dess har jag blivit sambo och har två barn med min nuvarande sambo. Min exman har gift om sig. Han hade under tiden vi var ihop två barn sedan tidigare med två olika kvinnor. Han har inga barn med sin nuvarande).
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna kring äktenskap och skilsmässa finns i äktenskapsbalken, (ÄktB) (här).

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske. En bodelning behöver dock inte ske ifall makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad/bohag från den andre, 9:1 1 st. ÄktB (här). Huvudregeln är alltså att när man varit gifta ska man genomföra en bodelning. Det finns inte någon särskilt angiven tidsfrist som en bodelning ska påkallas inom. Man kan alltså säga att det inte finns någon generellt preskriptionstid för giftorättsanspråket.

Huvudregeln är att makars egendom utgör giftorättsgods, 7:1 ÄktB (här). Egendom kan dock göras enskild genom bl.a. äktenskapsförord och testamente, se 7:2-3 ÄktB (här). Att egendom ska utgöra den ena makens enskilda innebär att den inte ska ingå i bodelningen, där ingår bara egendom som klassas som giftorättsgods, 10:1 ÄktB (här). Att egendom utgör giftorättsgods innebär dock inte att makarna per automatik samäger egendomen. Det är den som köper något äger det och giftorätten aktualiseras först vid bodelningen. På så viss är det alltså skillnad på äganderätt och giftorätt.

Ifall ni inte genom ett äktenskapsförord hade reglerat att skogsfastigheten skulle utgöra din ex makes enskilda egendom skulle den vid en bodelning anses som giftorättsgods, fastän han köpt den innan ni gifte er. Det innebär alltså att du vid en bodelning skulle haft rätt till hälften av fastighetens värde, 11:3 ÄktB (här). Din ex make skulle dock först haft rätt att dra av eventuella skulder från fastighetens värde, 11:2 ÄktB (här).

Som jag tidigare skrev finns det inte någon generell preskriptionstid för giftorättsanspråk. Det skulle alltså vara möjligt för dig att nu, 10 år senare, begära att en bodelning görs. Vid en bodelning utgår man från egendomsförhållandet så som det var vid den tid ni skilde er, 9:2 1 st. ÄktB (här). Den långa tid som förflutit sedan äktenskapet faktiskt upphörde skulle dock kunna medföra en prövning av ifall du förlorat din rätt att göra anspråk. I och med att det inte finns en särskild tidsfrist att ta hänsyn till blir det en bedömning från fall till fall. Den omständigheten att en make, utan någon rimlig förklaring, under lång tid underlåter att påkalla bodelning kan emellertid medföra att maken får anses ha nöjt sig med den faktiska fördelning som skett.

Från rättspraxis kan utläsas att just anledningen till att man väntat så länge med att påkalla bodelning kan få betydelse vid bedömningen. Även vad för egendom man genom bodelning gör anspråk på är av betydelse. Högsta domstolen har uttryckt att man måste vara särskilt försiktig med att låta ett dröjsmål får verkan att en rätt att göra anspråk går förlorad när giftorätten avser fast egendom. I det fallet, NJA 2009 s. 437, begärdes en bodelningsförrättare tio år efter det att äktenskapet upphört. Högsta domstolen valde att bevilja ansökan om bodelningsförrättaren men uttalade också att även om man hade rätt att påkalla en bodelning skulle olika omständigheter kunna få betydelse för utslaget av bodelningen. Du hittar rättsfallet här.

För att summera så är läget som sådant att vid en bodelning skulle du ha en giftorätt i skogsfastigheten. Det finns ingen generell preskriptionstid för ett giftorättsanspråk varpå det potentiellt skulle vara möjligt att påkalla en bodelning trots den tid som förflutit. Denna tid och övriga omständigheter som kan finnas i er situation skulle dock kunna medföra att resultatet av bodelningen påverkas.

Jag hoppas du har fått svar på dina funderingar!

Bästa hälsningar,
Jenny Vilander
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1266)
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?
2021-08-31 Eget ansvar över skulder under äktenskap

Alla besvarade frågor (95675)