Möjlighet att överklaga svensk dom till EU

2019-12-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min fråga avser förhållandet mellan äganderätt och strandskydd/allemansrätt. Jag har en gård där ett nytt bostadshus behöver byggas. Kommunen nekar detta med hänvisning till strandskyddet och allemansrätten. Överklagan till Länsstyrelsen har givit samma resultat. Mark- och Miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) har inte beviljat prövningstillstånd. Jag anser att samtliga instanser klart visar en avog inställning mot mänskliga fri och rättigheter, dessutom föreligger en tveksamhet avseende samtliga instansers följsamhet i ärendets legalitet.Kan jag överklaga i EU vad avser mänskliga rättigheter trots att Svea Hovrätt fastställer underdomstolens resultat det vill säga att ärendet lämnats utan prövningsrätt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det går inte att överklaga domar från svenska domstolar direkt till EU-domstolen men du kan skicka in klagomål till EU:s institutioner (instruktioner här) om du anser att svenska myndigheter bryter mot till exempel egendomsskyddet i EU-rätten.

Enligt artikel 34-35 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (se här) kan du få din sak prövad i Europadomstolen efter du har fått det prövat av samtliga instanser i Sverige. Information om hur du går till väga finner du här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1924)
2020-03-28 Har min mamma rätt att inte låta mig stänga min sovrumsdörr?
2020-03-23 Kan man ge bort en fastighet som är belånad?
2020-03-19 Villkor i gåvobrev av fastighet
2020-03-17 Hur upprättas en sakägarförteckning?

Alla besvarade frågor (78508)