Möjlighet att ogiltigförklara eller jämka äktenskapsförord

Hej,

Har en arbetskompis, en kvinna från Thailand som är sedan 3 år tillbaka gift med en svensk man. Hon fick nyligen veta att vid giftermålet, helt ovetande om vad hon skrev på, undertecknade hon även ett äktenskapsförrord som säger allt är hans enskild egendom. Vid den tidpunkten kunde hon inte svenska. Finns det möjlighet att häva detta äktenskapsförord?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan sägas att ett äktenskapsförord är en form av avtal och jag kommer därför redovisa för relevanta bestämmelser enligt avtalslagen (AvtL) som du hittar här och de särskilda reglerna om äktenskapsförord som finns i äktenskapsbalken (ÄktB) som du hittar här.

Avtalslagen

Ett avtal kan förklaras ogiltigt på ett flertal olika grunder. I fallet du beskriver kan det röra sig om ett vilseledande som gör äktenskapsförordet helt ogiltigt enligt AvtL 30 §. Denna bestämmelse tar sikte på situationer då någon medvetet har fått en annan person att ingå ett avtal, genom att ljuga om eller undanhålla information. Enligt tidigare praxis i liknande fall har olika bedömningar gjorts. Det har sagts att var och en har ett mycket stort ansvar att själva sätta sig in i vilken typ av avtal de ingår och vad avtalen innebär. Har någon inte gjort tillräckligt för att skaffa sig kunskap om avtal kan det bli svårt att ogiltigförklara dem. Dock har det förekommit att ett äktenskapsförord blivit ogiltigförklarat när en person helt saknade kunskap i svenska och endast kunde förlita sig på uppgifter från sin make. I det fallet hade personen fått felaktiga uppgifter om att det var en registrering av äktenskap och inte ett äktenskapsförord som undertecknades.

För att göra en säker bedömning om äktenskapsförordet är ogiltigt krävs alltså fler omständigheter om vad som skedde när äktenskapsförordet undertecknades. Dock är det sannolikt att det är att anse som ogiltigt om din arbetskompis helt saknade nödvändiga språkkunskaper och inte hade möjlighet att få hjälp att förstå avtalet från någon annan än sin make vid tillfället.

För att äktenskapsförordet ska ogiltigförklaras måste din arbetskompis kunna bevisa att hon blev vilseledd och att hon inte skulle ha skrivit på äktenskapsförordet om hon insåg vad det innebar. Hon måste alltså kunna visa att hon inte kunde språket. Det bör inte vara svårt om hon exempelvis inte hade levt i Sverige någon längre tid eller har bekanta som kan intyga uppgiften. Hon måste kunna visa att hon inte hade någon möjlighet att få hjälp att förstå äktenskapsförordet. Det kan t. ex. göras genom intygande av någon som var med när äktenskapsförordet undertecknades. Slutligen ska det kunna visas att hon inte skulle godkänt äktenskapsförordet om hon kände till innebörden. Detta bör inte vara svårt, då förordet tycks vara till stor nackdel för henne. Det går alltså att ifrågasätta varför hon skulle ha gått med på det om hon kände till innehållet.

Äktenskapsbalken och jämkning

Om äktenskapsförordet skulle anses som giltigt finns det fortfarande möjlighet att jämka det enligt ÄktB 12:3. Denna bestämmelse innebär att äktenskapsförord eller delar av ett sådant kan jämkas eller lämnas utan avseende, vid en bodelning om äktenskapet upphör. Jämkningen kan göras om äktenskapsförordet eller delar av det är oskäliga. Bedömningen om något är oskäligt görs utifrån omständigheterna när makarna skrev under förordet, omständigheter som tillkommit senare och det faktiska innehållet i förordet. Enligt förarbeten ska regeln användas restriktivt. Den tar sikte på längre äktenskap där äktenskapsförordet skulle innebära att den ena maken fick en stor andel vid bodelning p.g.a. att denne exempelvis arbetat och den andre har skött hushållet.

Om din arbetskompis och hennes make någon gång skiljer sig, så kan det vara möjligt för henne att jämka äktenskapsförordet. En yrkan om att jämka skulle sannolikt vara framgångsrik på ett par villkor. Din arbetskompis och hennes makes ekonomiska situationer bör vara sådana att maken skulle få ett avsevärt bättre utfall i en bodelning om förordet följs. Det är för jämkning också en viktig grund att din arbetskompis inte kunde språket och saknade möjlighet att sätta sig in innebörden av äktenskapsförordet när det undertecknades.

Sammanfattning

För att göra en bedömning av om äktenskapsförordet kan ogiltigförklaras eller jämkas måste alla omständigheter före, under och efter undertecknandet av förordet tas i beaktan. Det är alltså svårt att ge ett säkert svar. Mycket talar för att äktenskapsförordet kan ogiltigförklaras. Om din arbetskompis inte har någon önskan om att avsluta äktenskapet bör första steget vara att tala med hennes make, uppmärksamma honom om problemet och försöka komma till ett nytt avtal som båda accepterar. Ett äktenskapsförord kan ändras genom att ett nytt upprättas och registreras hos Skatteverket, enligt ÄktB 7:3. Om det inte är möjligt att komma till en gemensam lösning kan det väckas talan i domstol om ogiltigförklaring eller jämkning av äktenskapsförordet. För mer utförlig information om möjligheter att driva och nå framgång i fallet kan det vara en fördel att tala med ett juridiskt ombud. Lawline har ett samarbete med Familjens jurist som har stor erfarenhet i frågor om familjejuridik. Du eller din arbetskompis kan få mer information och boka tid här.

Hoppas att detta svar har varit till hjälp för dig och din arbetskamrat.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”