Möjlighet att kräva att staten väcker talan om återbetalning vid olagligt statsstöd

Hej,

En statlig myndighet har utbetalt olagligt statsstöd (ej anmält till kommissionen).

Är en fullgörelse talan möjlig genom att yrka att staten skall fullgöra sina skyldigheter enligt lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler där i 2 § stadgas att den som har lämnat olagligt stöd ska återkräva stödet.

Genom detta yrkande måste domstolen i så fall först pröva om det är olagligt statsstöd?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om det är möjligt att kräva att staten väcker en talan om återkrav när ett statsstöd är olagligt.

Statsstöd regleras i både EU-rätt och i svensk rätt och syftet är att behålla en balanserad konkurrens.

Det är staten som måste väcka talan om återbetalningskrav

Som huvudregel måste staten få EU-kommissionens godkännande innan stöd lämnas ut. Annars blir det olagligt statsstöd, precis som du skriver. Staten måste då återkräva de pengar som betalats ut i stöd samt ränta. EU-rätten kan dock tillåta att återkrav inte sker i vissa undantagssituationer. (se 2-4 §§ lagen om statsstödsregler)

Talan om återbetalning kan väckas i domstol, men bara av den som har gett stödet. Det är alltså svårt för tredje man att väcka talan, varken vad gäller att fastställa att ett statsstöd är olagligt eller återbetalningskrav. (se 6§ lagen om statsstödsregler)

Det är däremot teoretiskt möjligt för företag, som missgynnats av olagligt statsstöd, att väcka talan om skadestånd. Domstolen måste då bedöma om statsstödet varit olagligt. Ett sådant avgörande kan sedan användas som bevis i en talan om återbetalning. (se prop 2012/13:84, s. 22)

Möjlighet att lämna klagomål till kommissionen

För privatpersoner är det möjligt att lämna in ett klagomål till kommissionen i det fall att staten inte följer EU-regler. Statsstödsregler återfinns i EU-rätten och det bör därför vara möjligt att skicka in ett klagomål över att staten inte kräver återbetalning. Kommissionen kan då pröva om stödet är olagligt eller inte. Det är sedan upp till staten att väcka talan om återbetalningskrav mot mottagaren av stödet. Då används kommissionens beslut som bevis. (formuläret hittar du här)

Min bedömning är att det är möjligt att vända sig till exempelvis kommissionen för att på så sätt få ett beslut om huruvida statsstödet är olagligt eller inte. Därefter ankommer det på staten att väcka talan om återbetalningskrav.

Hoppas detta var någorlunda svar på din fråga! Du har valt att även få rådgivning över telefon och jag återkommer därför via mail med förslag på tider för detta.

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”