Möjlighet att bestrida äktenskapsförord samt fråga om underhåll vid äktenskapsskillnad

FRÅGA
Hej,Mitt för 6 år sedan så gifte jag mig och strax innan bröllopet så tar min blivande man ram ett äktenskapsförord och tvingade att skriva mig att skriva på det, då var jag inte äldre än 21 år. Nu är vi separation. efter 8 år tillsammans så kommer jag stå där hemlös och utan något för han hävdar att han har köpt allting och hemmet som vi byggt tillsammans är hans egendom. Finns det någon möjlighet till att bestrida ett äktenskapsförord ?Det kan inte vara rätt att han ska ha allt och jag ska gå tomhänt och bo på soffan hos mina vännerTacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Aktuella bestämmelser hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vid äktenskap är huvudregeln att alla makarnas egendomar är giftorättsgods vilket innebär ett vilande anspråk på hälften av den andre makens egendomar vid bodelning under en eventuell skilsmässa. (7 kap 1 § ÄktB).

Huvudregeln kan dock sättas ur spel genom ett äktenskapsförord (7 kap 2 § 1 p, 7 kap 3 § ÄkB). Äktenskapsförord kan vara olika utformade men av dina uppgifter att döma verkar det handla om ett äktenskapsförord som gör alla era egendomar enskilda, vilket i så fall skulle innebära att ni vid bodelningen inte delar på egendomarna. Om du är osäker skulle jag råda dig att begära att få se äktenskapsförordet. Har det registrerats (se nedan) så kan du begära ut det hos skatteverket. Information om hur du går tillväga hittar du via denna länken: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/bestallauppgifterurregistret.4.5fc8c94513259a4ba1d800011154.html

Du undrar om det finns möjlighet att bestrida äktenskapsförord.
7 kap 3 § ÄktB anger att ett äktenskapsförord för att bli giltigt skall vara skriftligt och undertecknas av båda makarna, vilket skett i ert fall. Om det lämnades in till skatteverket inom en månad efter det att ni gift er så anses det gälla från äktenskapets ingående.
Om äktenskapsförordet inte har registrerats hos skatteverket så gäller det inte i nuläget, men ett undertecknande utgör i regel ett bindande samtycke till registrering. Eftersom det inte finns någon tidsfrist för registrering så finns det inget som hindrar din man att registrera det nu i efterhand om han har handlingen. I så fall gäller det från och med den dag det lämnats in.

Du säger att du blev tvingad att skriva på äktenskapsförordet. Äktenskapsförord skall utgöra ett frivilligt avtal mellan makar och man skall inte kunna bli tvingad att skriva på ett äktenskapsförord. Om du kan visa att du inte gav ditt samtycke utan skrev på äktenskapsförordet under tvång, så bör du därför kunna få det ogiltigförklarat. Det bör dock påpekas att det inte per se utgör tvång när den ena parten uppställer krav om äktenskapsförord som villkor för att ingå äktenskap.

Även om äktenskapsförordet skulle visa sig giltigt, så finns det ändå möjlighet för dig att inte gå helt tomhänt ur äktenskapet. Om ett äktenskapsförord skulle leda till att en make skulle stå helt eller nästan utan egendom efter en bodelning så kan man i undantagsfall jämka äktenskapsförordet (12 kap 3 § ÄktB). Jämkningen skulle innebära att hela eller delar av egendomarna som görs enskilda via äktenskapsförordet blir giftorättsgods, varefter du då får rätt till hälften. Regeln tillämpas dock mycket restriktivt.

En annan sak som du kan göra är att se efter om det står något om avkastning av enskild egendom i äktenskapsförordet. Enligt huvudregeln så skall avkastning från enskild egendom nämligen som utgångspunkt vara giftorättsgods. Om det inte uttryckligen står att avkastning från den enskilda egendomen skall vara enskild, så är avkastningen därför giftorättsgods och du har rätt till hälften. (7 kap 2 § 2 st)

Även om en jämkning inte skulle komma i stånd så kan du ändå få möjlighet till underhåll.
Under äktenskapet är makarna efter förmåga underhållsskyldiga för varandra och skall ha samma levnadsstandard. (6 kap 1 § ÄktB, 6 kap 2 § ÄktB)
Efter skilsmässa skall man som huvudregel själv stå för sin försörjning (6 kap 7 § ÄktB) , även om makarna fritt kan avtala om underhåll.
Samma paragraf anger dock några undantagsregler som kan ålägga en före detta make att bidra till försörjning av sin ex-make i form av underhåll till exempel om den ene maken bidragit till äktenskapet i form av hushållsarbete och därmed gått miste om inkomster.
Du nämner inte de specifika omständigheterna i din situation men enligt det första undantaget kan du få underhåll under en övergångsperiod tex för studier, omskolning osv för att skaffa eller förbättra din arbetsförmåga.
Om du har svårigheter att försörja dig på grund av att du har svårt att komma ut på arbetsmarknaden efter lång tid som exempelvis hemmafru eller lider av sjukdom så kan du enligt det andra undantaget få ett mer långvarigt underhåll.
En förutsättning för underhållet är att du verkligen behöver det, och beloppet bestäms med hänsyn till din makes ekonomiska förmåga.
Underhållsbidraget betalas fortlöpande men kan vid särskilda skäl – till exempel om man skulle behöva bidrag för att skaffa pensionsskydd – betalas med ett engångsbelopp (6 kap 8 §).

Sammanfattningsvis så bör du alltså kontakta skatteverket och be om att få se äktenskapsförordet och utgå ifrån vad som står där. Du kan med anledning av tvånget försöka få äktenskapsförordet ogiltigförklarat av domstol. Om det inte är möjligt kan du försöka jämka det med anledning av den ojämna egendomsfördelningen som äktenskapsförordet skapar. Vidare kan du eventuellt få del av avkastningen av de enskilda egendomarna som giftorättsgods om inget annat anges i äktenskapsförordet. Slutligen kan du också begära att din make betalar ut underhåll till dig under en övergångstid eller längre period.

Till sist vill jag också nämna att om du upplever behov av stöd så kan du utöver ovanstående möjligheter också vända dig till socialtjänsten i din kommun. Där kan du få hjälp att ansöka om bostadsbidrag, försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd. Du kan även vända dig till arbetsförmedlingen.

Lycka till!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88239)