Möjlighet att åberopa straffrättsvillfarelse

FRÅGA
Kan man normalt försvara sig i en brottsmålprocess med att man inte visste att en visst handling var straffbar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 24 kap. 9 § brottsbalken (BrB) kan ansvarsfrihet inträda när någon begår en gärning i villfarelse rörande gärningens tillåtlighet om villfarelsen på grund av att fel förekommit vid kungörandet av bestämmelsen, eller av annan orsak, är uppenbart ursäktlig.

Den grundläggande principen är dock att missuppfattningar och okunnighet rörande straffbestämmelser inte fritar från ansvar. Ansvarsfrihet ska inträda endast i rena undantagsfall (prop. 1993/94:130 s. 56 ff). Det krävs att gärningsmannen inte haft möjlighet att förstå att gärningen var otillåten och att hans bristande kännedom om straffbestämmelsen inte beror på oaktsamhet. Kravet på aktsamhet ställs mycket högt.

Okunnighet om att en gärning är straffbar leder således endast i rena undantagsfall till ansvarsfrihet.

Med vänlig hälsning,

Linda Critchley
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll