Möjliga åtgärder och rättigheter när (annan) hyresgäst bor kvar trots uppsägning

Vår granne sa upp sin lägenhet i början på sommaren och då blev vi lovade den lägenheten och sa därför upp vår. 19 augusti skulle vi fått tillgång till lägenheten men hon har fortfarande inte flyttat. Hyresvärden vågar inte göra något då han är rädd för henne. Hon kan väl inte göra såhär och vår hyresvärd måste väl göra något? Det är en person som även väntar på vår lägenhet.

Lawline svarar

Hej! Hyra regleras i 12 kap. jordabalken (1970:994), JB. När hyrestiden har löpt ut ska hyresgästen senast påföljande dag lämna lägenheten och senast klockan 12 den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den som ska tillträda den, om inte annat avtalats, 12 kap. 7 § JB. Hyresgästen som ni nämner har således gjort fel som väljer att bo kvar. Den person som kan göra detta fel gällande är främst ägaren av fastigheten och hyresvärden, eftersom hyresavtalet gäller mellan ägaren och hyresgästen. Hyresgästen torde ha begått ett avtalsbrott. Ni gör således rätt i att vända er till hyresvärden.

Är lägenheten ej utrymd i rätt tid av den som ska flytta, har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid denne inte kan använda lägenheten eller en del av den. Om hindret inte undanröjs genast efter det att hyresvärden har underrättats om förhållandet, har hyresgästen rätt att säga upp avtalet på grund av brist i lägenheten. Hyresgästen har även rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att hindret inte beror på hans försummelse, 12 kap. 14 § JB.

För det första bör hyresvärden påminna hyresgästen om att denne sagt upp hyresrätten, och därefter avvakta en rimlig period, för att ge denne en chans att flytta. Ni kan även kontakta hyresnämnden.

Under vissa förhållanden kan hyresvärden få hyresgästen avhyst. Ni skulle kunna be hyresvärden kontakta socialnämnden i er kommun. Det är nämligen, i vissa fall, krav på att bevis uppvisas om att socialnämnden underrättats, för att sådan så kallad avhysning ska kunna ske. Sådan avhysning verkställs av Kronofogdemyndigheten enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Det går till så att hyresvärden ansöker hos Kronofogdemyndigheten om handräckning, i vissa fall med nyss omnämnt bevis om att socialnämnden underrättats om vad hyresvärden vill få till stånd. Sådan ansökan gäller som uppsägning när delgivning skett i behörig ordning, se 12 kap. 8 § sista st. JB. Hyresvärden kan också vända sig till domstol om denne vet att hyresgästen kommer att motsätta sig avhysning (att denne får flytta). Om denne motsätter sig detta, kommer nämligen ärendet att överlämnas till domstol. 

Denna länk torde kunna vara intressant för din hyresvärd: http://www.kronofogden.se/Avhysning.html. Som du märker handlar detta till stor del om förhållandet mellan hyresvärden och hyresgästen, och det är beklagligt att detta har gått ut över er.

Lars BålmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”