Mitt ansvar för att ha klippt en gemensamt ägd häck med grannen utan att be om tillåtelse

2019-04-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Grannen och jag har för ca 15 år sedan satt en gemensam häck i tomtgränsen, merparten av träden står på hans sida. Nu har jag utan att kontakta honom klippt häcken då den var vildvuxen enligt min uppfattning ej klippt på ca 5 år. Jag har klippt buskar som stod på hans sida samt tagit bort någon buske. Jag har klippt på såväl min som hans sida. Han anser att jag klippt för mycket samt att jag borde frågat honom.Mitt förslag är att han kompenseras genom att få hela ägandet av häcken (så slipper jag den också). Han vill inte det, han vill jag ska ersätta ett ännu odefinierat värde.Hela häcken kostade ca 5 000 kr för ca 15 år sedan, vi betalade hälften var.Hur agera? Vad kan mitt ansvar bli? Jag har stått på min fastighet och klippt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det äger ni häcken gemensamt, men likväl står delar av häcken på vardera tomt som ni äger själva. Den delen av häcken som är på din tomt har du förfoganderätt över och den delen av häcken som är på din grannes tomt har han förfoganderätt över. Det finns dock vissa regler i jordabalken som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan grannar berörande deras användning av sin egen fastighet.

Skyldigheter en granne har berörande sin fastighet

I jordabalken (JB) stadgas att grannar ska använda sin fastighet på ett sådant sätt att skälig hänsyn visas till omgivningen (3 kap. 1 § JB). Om en rot eller en gren från din grannes tomt tränger in på din tomt, får du ta bort det endast om det medför olägenhet för dig. Om borttagandet av en rot eller en gren däremot skulle befaras medföra skada av betydelse för din granne ska hen först uppmanas om att själv ta bort den (3 kap. 2 § JB). Enligt förarbeten till bestämmelsen framgår att även buskar innefattas i orden "rot eller gren". Frågan en bör ställa sig är om din klippning av häcken och borttagandet av busken uppfyller kriteriet "medföra skada av betydelse för din granne". Av den information jag fått av dig kan jag tyvärr inte ge ett solklart svar på det, men exempelvis kan skada av betydelse vara om du klippt stora hål genom häcken. I ett fall för några år sedan ansågs en granne ha lidit skada av betydelse eftersom den andre grannen hade klippt ner en del av häcken. Främst ansågs det vara skada av betydelse för att den drabbade redan tidigare sagt att hen ville sköta sin sida av häcken helt själv och att hen också ville förhindra för stor insyn på sin tomt.

Under förutsättning att antingen din fastighet eller din grannes fastighet är tredimensionell (har en fastighet under marken som exempelvis ett garage eller en fastighet över marken som exempelvis en ägarlägenhet i ett bostadshus) kan det vara så att din granne har en skyldighet att se till att häcken underhålls. Denna skyldighet har han om hans underhållning av häcken är så pass bristfällig att det finns risk för att en inte obetydlig skada drabbar din del av häcken. I förarbeten till bestämmelsen har man inte sagt annat än att risken för skada ska vara betydande. Om det varit så att häcken drabbats av en sjukdom hade det kunnat ses som något som innebär en inte obetydlig skada och som hade givit dig rätt att klippa häcken för att du inte skulle drabbas av någon skada. Om så hade varit fallet hade din granne fått ersätta dig eftersom han haft skyldighet att ta sköta sin del av häcken. Om det bara är så att häcken är vildvuxen utan att innebära någon direkt skada för dig är det lite trixigare.

Om det skulle vara så att varken du eller din granne har en tredimensionell fastighet finns det även en allmän skyldighet för både dig och din granne att falla tillbaka på, som innebär att ni vid användande av häcken inte stör omgivningen på ett sådant sätt som försämrar bostadsmiljön på ett sätt som inte skäligen bör tålas samt se till att vidta åtgärder för att bevara ett gott skick på häcken (3 kap. 11 § JB). Vanligtvis tillämpas denna bestämmelse på situationer där en av grannarna har högljudd musik, eldar på tomten eller kör runt med maskiner som stör. I ditt fall skulle bestämmelsen kunna användas till din fördel om grannens användning av häcken kan anses försämra bostadsmiljön på ett sätt som inte skäligen bör tålas. Att häcken är vildvuxen är vanligtvis något som skäligen får anses tålas. Berörande skyldigheten att se till att häcken ska vara i gott skick har du däremot kanske lite större chans. Det är dock svårt att säga eftersom omständigheterna i det enskilda fallet påverkar så pass mycket.

Så sammanfattningsvis:

* Du har haft tillåtelse att fixa delen av häcken som står på din tomt.

* Beroende på om ditt borttagande av busken och klippningen av häcken på din grannes sida kan befaras ha medfört betydande skada för honom eller inte, har du antingen vidtagit en åtgärd som du inte hade fått utan att bereda din granne tillfälle att åtgärda det först. Om borttagandet medfört betydande skada för din granne kan det vara så att du kan få betala någon ekonomisk ersättning, om han lidit någon skada som kan uppmätas rent ekonomiskt.

* Genom att du klippt häck och tagit bort buskar som inte är på din tomt kan du ha begått ett brott mot hemfriden och riskerar därmed att få betala böter (4 kap. 6 § BrB). I sådana fall måste din granne ange brottet till en åklagare, alternativt att åklagaren anser det vara påkallat ur allmän synpunkt att ta upp fallet för att det ska kunna tas upp i domstol. Vad som bör påpekas är dock att du INTE begått ett brott om det varit så att antingen du eller din granne har en tredimensionell fastighet och din grannes skötsel av häcken varit så pass bristfällig att delar av din häck skadats. Då har han haft en skyldighet att sköta sin del av häcken och du ska bli ersatt om du drabbats av någon skada för att han inte klippt sin häck, exv om någon del av hans häck varit drabbad av en sjukdom som nu spridit sig.

* Om varken du eller din granne har en tredimensionell fastighet har ni ändå en allmän skyldighet enligt 3 kap. 11 § att se till att häcken inte orsakar störning i omgivningen som inte skäligen kan tålas. Ni ska även se till att häcken hålls i gott skick. Eventuellt skulle du kunna ha något att påpeka här.

Vad kan du göra?

Som du märker är det många bedömningsfrågor som ska iakttas och mycket som varierar från fall till fall. Rent generellt ska domstol användas som sista utväg när parterna inte kan komma överens på något annat sätt eftersom en domstolsprocess medför kostnader där du kan behöva betala för exempelvis ombud, rättegång, resor mm. Det är därför bättre om du och grannen löser tvisten sinsemellan och kanske når någon typ av kompromiss även om han nu inte ville äga hela häcken själv. Beroende på om din klippning av häcken ansetts vara befogad enligt 3 kap. 2 §, 3 kap. 11 § (häcken har varit misskött och grannen har varit bristfällig i sin skötsel på ett sätt att du lidit skada) kan du antingen gå fri från ansvar eller få betala böter. Om du nu skulle behöva betala någon ersättning skulle summan rimligtvis inte bli särskilt stor med tanke på att hela häcken kostade 5000 kr för 15 år sedan. Jag hoppas ni når fram till en lösning utan att behöva gå till domstol. Stort lycka till!

Ha en fin dag och hör gärna av dig till mig på min mejl om du har några frågor.

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2020-09-25 Bevittning av gåvobrev vid överlåtelse av fastighet
2020-09-17 Vad gäller om säljare av fastighet lämnat kvar möbler och inte städat?
2020-09-15 Plantera häck mot tomtgräns till grannen
2020-09-12 Har jag rätt att kräva att grannen klipper eller tar bort häcken?

Alla besvarade frågor (84381)