Misstänkt för smugglingsbrott, vad händer nu?

2016-08-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Fått brev från tullverket.Tullverket har beslagtagit batong i postförsändelse från utlandet. Tulldeklarationen innehöll oriktiga uppgifter om varan. Införsel av batong kräver tillstånd. Batong togs i beslag med stöd av 22 parag andra stycket lagen 2000:1225 om straff för smuggling. Det misstänkta smugglingsbrottet enligt 3 parag andra stycket bedöms som ringa enligt 4 parag samma lag. Varan vars värde uppskattas till mindre än en tiondel av gällande basbelopp kommer förklaras förverkad med stöd av 3 parag fjärde stycket lagen 1986:1009 om förfarandet i vissa fall vid förverkande egendom. Beslutet om ververkande delges avsändaren genom kungörelsedelgivning enligt 4 parag samma lag. batongen har förstörts genom beslut av tullåklagare med stöd av 24 parag andra stycket 1-3 smugglinglagen.Hur ska vi tolka detta? Ska vi skaffa advokat? Blir det bara penningböter eller? Blir det förhör etc?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Till att börja med kan jag lugna dig med att straffet för ringa smugglingsbrott är penningsböter. Det kan således inte bli fråga om strängare straff än penningböter.

För att det alls ska bli fråga om något straff krävs enligt lagen om straff för smuggling 3 § stycke 2 att man uppsåtligen har lämnat oriktig uppgift eller uppsåtligen underlåtit att lämna föreskriven uppgift. Det kräva alltså uppsåt för att det ska vara straffbart. Med uppsåt menas förenklat att man gjorde det medvetet och med flit. T ex att man visste att en batong var förbjuden att importera och därför inte skrev vad försändelsen innehöll eller skrev att det var en ljusstake.

Om man istället av grov oaktsamhet begår en gärning enligt 3 eller 6 § i nämnda lag så är handlingen straffri om den är ringa (7 § stycke 4)

Vad gäller beslag och förverkande så det texten kring det säger är att eftersom batongen är olaglig att föra in så har den beslagtagits och efter beslut av åklagare förverkats, dvs batongen är förstörd och på grund av att inte kan eller är olämplig att säljas eller kan befaras användas vid brott.

Då jag saknar mer information kan jag som ni förstår inte uttala mig om huruvida ni bör skaffa advokat eller ej. Som sagt krävs uppsåt för att det ska vara straffbart. Om det blir förhör eller ej beror på om det inleds en förundersökning. Det handlar enligt brevet om ett misstänkt smugglingsbrott, och ringa brott. Om tullverket och åklagare anser att det finns möjlighet att utreda brottet så kan en förundersökning inledas. Då kan du bli förhörd. En förundersökning kan leda till att förundersökningen läggs ner för brott inte kan bevisas eller inte begåtts, då händer ingenting mer för dig. Eller så kan förundersökningen resultera i en åtalsunderlåtelse, ett strafföreläggande eller att åtal väcks. Om du är misstänkt för ett brott och kallas till förhör så får du även information om vilken rätt du har att ansöka om offentlig försvarare. Om du vill anlita en egen advokat inför förhöret går det naturligtvis utmärkt.

Så, mitt råd är att avvakta och se vad som händer, om tullverket och åklagare går vidare med det och kallar till förhör eller ej. Och för det misstänkta brottet är det strängaste straff som kan komma ifråga penningböter.

Jag hoppas allt ordnar sig till det bästa.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?