misstankeregistret och förundersökning

2020-07-23 i Förundersökning
FRÅGA
HejJag undrar hur jag ska gå vidare med följande. Tydligen finns jag i Misstankeregistret för en incident som inträffade den 11 januari. Detta visade sig idag när jag fått ett delgivningsbrev från Polisen angående min jaktvapenlicensansökan. Såvitt jag vet har det inte hänt något i ärendet som hade att göra med incidenten den 11 januari. Denna inciden, alltså misstanke om våld mot tjänsteman, är mig veterligen den enda gång jag förekommer i några register, för såvitt jag vet finns jag inte i belastningsregistret. Hur bör jag gå vidare med det här? Vad är rimligt, borde inte misstankeregistrets ha gallrats, eller kan det bara ske om det blir dom av misstanken om våld mot tjänsteman? Eller om hela den utredningen läggs ned? Om så, vad är en rimlig tidsfrist för att de borde lätta ner utredningen om misstanke om våld mot tjänsteman och därmed få misstankeregistret gallrat. Jag har handlingarna som PDF:er om det skulle underlätta.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har svårt att tolka vad det är du egentligen vill ha svar på, så därför tänker jag redogöra lite för dig hur misstankeregistret och belastningsregistret fungera och vad som gäller vid bedrivande av förundersökning.

Misstankeregistret

Misstankeregistret är ett register över de som är skäligen misstänkt för ett brott, och finns till för att underlätta bland annat polisens utrednings- och brottsförebyggande arbete. Registret innehåller uppgifter om den som är skäligen misstänkt för brott mot bland annat brottsbalken (3§ lag om misstankeregister). Man kan förekomma i misstankeregistret utan att man vet om det, exempelvis kan man vara skäligen misstänkt utan att ha blivit delgiven misstanke om detta än.

En uppgift från misstankeregistret ska gallras (13§ lag om misstankeregister) om:

- En förundersökning avslutas, läggs ned, även utan att åtal väckts
- Om åtal väcks för den misstanken, men efter att åtal väckts läggs det ändå ned
- Om domstolen har meddelat dom rörande misstanken som vunnit laga kraft
- Om man som misstänkt godkänt ett strafföreläggande från åklagaren med anledning av misstanken, eller
- När en begäran om överlämnande eller utlämning har avslagits, eller om den godkänts, när överlämnandet har verkställts.

Belastningsregistret

Belastningsregistret innehåller uppgifter om personer som bland annat har fått en påföljd för brott, antingen genom dom, beslut, strafföreläggande eller ordningsbot (3§ lag om belastningsregister). Det finns ytterligare situationer, men det rör främst unga lagöverträdare, kontaktförbud och förvandlingsstraff, vilka inte verkar vara relevanta i din situation. Det innebär alltså att du kan inte förekomma i belastningsregistret om du inte har blivit dömd för något brott i domstol, eller fått någon typ av bot av polisen eller strafföreläggande/åtalsunderlåtelse från åklagaren.

Hur länge kan en förundersökning pågå?

Regler om förundersökning finns främst i 23 kap. rättegångsbalken (RB) och i förundersökningskungörelsen (FK). Förundersökning ska inledas när det finns skäl att anta att brott har begåtts (23 kap. 1§ första stycket RB). Under förundersökningen ska det utredas vem som är skäligen misstänkt för ett brott, och om det finns tillräckliga skäl att väcka åtal (23 kap. 2§ RB). Förundersökningen ska bedrivas så skyndsamt som möjligt, och förundersökningen ska läggas ned när det inte längre finns anledning att fullfölja den (23 kap. 4§ andra stycket RB).

Förundersökningen får läggas ned (23 kap. 4a§ RB):
- Om utredningen beräknas kräva kostnader som inte är rimliga i förhållande till sakens betydelse och brottets straffvärde, eller
- Om det finns anledning att anta att åtal inte kommer väckas och inget allmänt eller enskilt intresse åsidosätts väsentligt av att lägga ned förundersökningen.

Dock finns det en maxtid för hur länge en förundersökning kan pågå. Detta handlar om preskriptionstiden för brottet, och den tiden är olika beroende på brottstypen. För våld mot tjänsteman gäller fem års preskriptionstid (35 kap. 1§ andra punkten brottsbalken (BrB), 17 kap. 1§ första stycket BrB). Det innebär att åtalet/förundersökningen måste läggas ned efter fem år från brottsdatum, om du inte har fått del av stämning eller häktats för misstanken innan dess.

Sammanfattning

Så som jag tolkar det så finns du sannolikt i misstankeregistret så länge förundersökningen inte lagts ned, eller du har fått en dom i ärendet. Polisen får bedriva förundersökningen så länge det krävs, även om det ska ske skyndsamt. Förundersökningen ska läggas ned om det inte längre finns anledning att anta att brott har begåtts, eller om man inte kan bevisa brottet. Om brottet du är misstänkt för begicks för mer än fem år sedan, bör förundersökningen vara nedlagd på grund av preskription. Du lär finnas i misstankeregistret så länge förundersökningen pågår. Du finns inte i belastningsregistret om du inte blivit dömd för det.

Du kan läsa mer om polisens olika register på deras hemsida.

Har du frågor om din ansökan om jaktvapen rekommenderar jag dig att kontakta Polisen. Du kan läsa mer om detta på polisens hemsida.

Jag hoppas att du har fått någorlunda svar på dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?