Misshandel och dess påföljder

FRÅGA
Vår son 14 år blev precis skallad av en man i centrum helt oprovocerad. Många vittnen.Denna man är känd och har gjort så tidigare. Vad kan vi göra annat Än att polisanmäla yrka skadestånd för misshandel det är ju på ett barn,helt otroligt att han går fri på gatornaTacksam för er hjälp.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tråkigt att läsa om det din son varit med om. Jag ska göra mitt bästa för att försöka hjälpa er. För att få svar på din fråga så får vi gå in i brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (Skl).

Vilka grader av misshandel finns det?

Inledningsvis så skriver du att din son har blivit fysiskt misshandlad på en offentlig plats. Misshandel är ett brott, vilket det finns olika grader av. Nu har jag givetvis ingen aning om vad exakt som hände vid misshandeln, och det är därför svårt för mig att gradera misshandeln. En helhetsbedömning måste alltid göras. Jag ska dock ändå kort redogöra för de olika graderna. Anledningen till att det kan vara bra att veta vilken grad av misshandel det är, är på grund av att det påverkar skadeståndet:

Ringa misshandel

Man brukar säga att det är på tal om den enklaste formen av misshandel (alltså ringa misshandel) om du som offer inte behövde uppsöka sjukhus efter händelsen. Straffet för detta är böter eller fängelse i upp till sex månader.

Misshandel

När det kommer till "normalgraden" av misshandel så döms den skyldige till fängelse i upp till två år.

Grov misshandel

Gärningen kan exempelvis betraktas som en grov misshandel om:

Gärningen var livsfarlig. Man kan då t.ex. se till om några redskap har använts vid misshandeln, såsom t.ex. kniv eller skjutvapen. Du som offer fick en svår kroppsskada. Som "svår kroppsskada" räknas exempelvis skador av stadigvarande art, såsom förlust av syn eller hörsel.Du fick en allvarlig sjukdom. Gärningsmannen visade särskilt stor hänsynslöshet.

Straffet för detta är fängelse i lägst fem år, och högst tio år (BrB 3 kap 5-6 §).

Under förutsättningen att misshandeln utfördes med flit (vilket den gjorde) eller med vårdslöshet, så har han alltså rätt till skadestånd. Detta eftersom i du har i regel rätt till skadestånd om någon annan uppsåtligen (alltså med flit) eller på grund av vårdslöshet t.ex. har orsakat dig personskada (SkL 2 kap 1 §). Med "personskada" menas kroppslig eller psykisk skada, vilket din son definitivt har råkat ut för.

Det han kommer få ersättning för är t.ex kostnader som kom till följd av misshandeln. Det kan då exempelvis handla om sjukvårdskostnader och tillhörigheter som blev förstörda vid tillfället. Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur" - alltså sveda och värk. Han skulle även kunna få skadestånd för mer bestående skador, samt särskilda olägenheter som uppkom till följd av misshandeln (SkL 5 kap 1 §).

I ert fall

Jag skulle säga att det rör sig mellan misshandel av normalgraden och grov misshandel. Gränsdragningen mellan misshandel av normalgraden och grov misshandel kan sägas gå vid livsfarligt våld, med andra ord då våldet inneburit en livsfara för brottsoffret. Det kan också vara fråga om grov misshandel om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet och råhet, exempelvis utsatt brottsoffret för slag och sparkar mot huvudet när denne är i en försvarslös position eller använt sig av tillhyggen såsom kniv, skjutvapen eller liknande. Det finns flera faktorer som kommer inverka på bedömningen. B.la. om det rör sig om mer än skallning, exempelvis flera slag eller användande av ett tillhygge likt ett knogjärn, eftersom det kan framkalla livsfarliga skador.

Din son har rätt till skadestånd eftersom mannen med flit orsakat han fysisk och psykisk skada. Han kan han få ersättning för t.ex. sjukvårdskostnader, inkomstförlust och "sveda och värk". Jag skulle först och främst råda dig till att anmäla misshandeln som ni tänkt att göra och även uppge vittnen som varit på brottsplatsen. Detta kan nämligen vara till stor hjälp i förundersökningen.

Händelseförloppet jag beskrivit ovan är dessvärre under förutsättning att mannen som utfört brottet går att identifiera. Det framgår inte av din fråga huruvida han kunde gripas och identifieras på plats. Om mannen hann lämna platsen kan det i praktiken innebära att förundersökningen i förlängningen blir nedlagd helt enkelt för att man inte har någon att rikta straffansvar och rättsverkningar mot. Men i och med att gärningsmannen är känd sedan tidigare och att det varit många vittnen på plats är chanserna större.

Något annat du kan göra är att om förundersökningen blir nedlagd kontakta ditt försäkringsbolag. Genom dem och din hemförsäkring kan du få råd och hjälp med vad din försäkring täcker avseende terapi eller andra åtgärder som följt av händelsen. Ett annat tips är att gå in på Brottsoffermyndighetens hemsida. Den är fullproppad av nyttig information, och du kan även ringa till deras växel.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll