Misshandel mot barn

FRÅGA
Om ett minderårigt barn skriker "AJ" när ens förälder ska ta av henne mobilen och tilltar våld, räknas det som misshandel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsättningar för misshandel:

Misshandelsbrottet är reglerat i 3 kap. 5 § brottsbalken. För att misshandel ska vara aktuellt i det här fallet ska fyra förutsättningar uppfyllas. Gärningsmannen ska ha tillfogat (1.) annan person (2.) smärta eller kroppsskada (3.). Dessutom ska gärningsmannen ha haft uppsåt till gärningen (4.).

Det framgår inte hur föräldern har brukat våld, exempelvis ifall barnet fått ett slag med öppen hand, knuten näve, en spark osv., men det kan antas att tillfogandeförutsättningen är uppfylld. Detta med tanke på att du skrivit att föräldern tilltagit våld.

Den andra förutsättningen om att tillfogandet ska ha varit mot en annan person bör också vara uppfylld eftersom våldet var mot barnet.

Den tredje förutsättningen är att barnet ska ha upplevt smärta eller fått en kroppsskada till följd av våldet. Kroppsskador kan vara allt från benbrott, ömhet, blåmärken, svullnader och sår, medan smärta juridiskt sett är ett fysiskt lidande som inte är alltför obetydligt. Om den här förutsättningen är uppfylld beror på ifall barnet upplevde en konkret smärta som inte varit obetydlig, vilket har samband med hur våldet utspelade sig.

För ansvar krävs också att gärningsmannen haft uppsåt till brottet. Exempelvis att gärningsmannen vetat om att han/hon tillfogade barnet sparkar, samt hade för avsikt att barnet skulle skadas eller uppleva smärta. (Om inte uppsåt finns från gärningsmannens sida kan istället vållande till kroppsskada vara aktuellt eftersom det endast krävs oaktsamhet för ansvar, 3 kap. 8 § brottsbalken).

Ringa misshandel eller misshandel av normalgraden?

Eftersom det inte framgår hur våldet utspelade sig, samt vilken effekt i form av kroppskada/smärta som våldet ledde till förutom att barnet sa "aj", är det svårt att veta ifall ett eventuellt brott skulle kunna ses som en ringa misshandel (dvs. en lindrigare grad av misshandel) eller misshandel av normalgraden.

Misshandeln skulle kunna vara av normalgraden ifall det finns försvårande omständigheter. Enligt de domar som finns på området är systematisk aga som uppfostringsmetod typiskt sett att anse som ett exempel på försvårande omständighet (Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2003 s. 537). Andra omständigheter som kan beaktas är ifall barnet är litet eller om vårdnadshavaren använt föremål som är ägnat att öka risk för smärta eller skada (Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2017 s. 1129).

I dessa ovanstående rättsfall ansågs gärningarna utgöra ringa misshandel. I det första fallet hade sonens mamma slagit sin son fem-sju gånger med en stekspade på sonens stjärt och lår. Gärningen orsakade lindrig skada och smärta. I det sistnämnda fallet togs våldet i uttryck genom slag med skärp.

Exempel på fall som ansetts vara misshandel av normalgraden är då en styvfar tilldelat slag med öppen hand över näsan på sin sjuårige styvson med blodvite som följd (rättsfallet RH 1994:118). Ett fall där misshandeln ansetts vara ringa har varit då en pappa tillrättavisat sin treårigeson vid två tillfällen genom att utdela ett slag mot halsen, samt tagit ett grepp om nacken (rättsfallet RH 2000:100).

Sammanfattande svar - Är gärningen brottslig?

Om handlingen är brottslig samt vilken misshandelsgrad det skulle kunna handla om beror först och främst på hur våldet utspelade sig i samband med tillbakatagandet av mobiltelefonen. Sedan beror det också på ifall barnet upplevde smärta som inte var obetydlig eller fick en kroppsskada till följd av våldet. Dessutom kan frågor ställas kring omständigheterna kring tillbakatagandet av telefonen. Hade föräldern avsikt att skada sitt barn för att ta tillbaka telefonen eller "råkade" våld brukas mot barnet? Utifrån de få omständigheter som finns skulle det kunna vara ett brott.

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (374)
2020-09-20 Preskription gällande dråp
2020-09-03 Straff för misshandel och vållande till kroppsskada
2020-09-01 Berätta om tidigare misshandel i samband med en ny anmälan mot tidigare partner
2020-07-30 Nödvärnsrätt

Alla besvarade frågor (84215)