FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB19/02/2022

Misshandel genom underlåtenhet

Hej! underlåtenhetsansvar. Jag är medveten om att detta regleras i 23 kap 6 § st. 1 BrB.

Samt att detta gäller gärningar som står i 3 kap 11 § BrB.

Såg i kommentaren till denna paragraf att ansvar kring underlåtenhet endast kan gälla vid dråp, mord och grov misshandel.

Min fråga är: Om t.ex. en granne skulle höra att en person i huset bredvid blir misshandlad och att grannen uppfattar det som grov misshandel men underlåter sig att anmäla. Kan grannen hållas ansvarig om vi säger att fallet går till domstol och det bedöms som en misshandel av normalgraden och inte som grov? Spelar det ens någon roll vad grannen uppfattar det som eller beror det endast på vilken grad domstolen kommer fram till att misshandeln skall ligga på?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kommer jag redogöra för hur man i svensk rätt ser på underlåtenhetsbrott för att sedan koppla ihop det med din frågeställning.

Underlåtenhet

Precis som du säger så reglerar 23 kap. 6 § underlåtenhet att avslöja eller anmäla ett brott som begåtts. Det brukar talas om två typer av indelningar gällande underlåtenhetsbrott, kommissivdelikt och omissivdelikt. Sistnämnda behandlar sådana fall som är särskilt föreskrivna, t.ex. 3 kap. 11 § BrB som du tar upp i frågan. Medan kommissivdelikt tar sikte på underlåtenhet som inte uttryckligen är straffbelagd. Här ställs ytterligare ett krav; ansvar förutsätter att gärningsmannen är i garantställning.

Vanligtvis brukar man skilja mellan övervakningsgarant som har en skyldighet att avvärja risker som kan uppkomma (förälder - barn m.m.), och skyddsgarant som ofta bygger på att personen antagit sig ett frivilligt ansvar (läkare och badvakt m.m.).

Brottsligt att inte anmäla en misstäntk misshandel?

HD har i en dom förklarat att misshandel är ett brott som kan orsakas genom såväl ett aktivt handlande som genom underlåtenhet, NJA 2013 s. 588 p 7. Fallet för handen rör en granne som hör en misshandel men låter bli att anmäla till polisen. För att knyta an till det som förklarades i föregående rubrik, rör det sig om ett kommisivdelikt eftersom det aldrig i 3 kap. 5 § står "underlåtenhet" eller liknande i paragrafen. Således förutsätter det också att personen har en garantställning för att bli skyldig för underlåtenhetsbrott. Varken övervakningsgaranställning eller skyddsgarantställning är aktuellt när det gäller grannar och således kan inte heller personen bli skyldig för att denne underlåter att anmäla. Grannen kan lika väl vara fullt medveten att denne råkar väldigt illa ut men ändå väljer att inte anmäla och gå fri.

Till skillnad från många europeiska länder har Sverige inte en civilkuragelag d.v.s. en lag som föreskriver skyldighet att agera i en situation som du beskriver. Detta är däremot något som diskuterats flitigt de senaste åren.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att skriva en ny.

Med vänlig hälsning,

Melina PapadopoulosRådgivare
Hittade du inte det du sökte?