Misshandel - ett eller flera brott?

Hej. Jag undrar hur graderna för misshandel fungerar. Ringa misshandels graden är ju ett lätt slag, en spark, knuff etc men om det hänt mer än en gång vid upprepade tillfällen, säg ngn dragit en i håret ett tillfälle, bitch slap 3ggr, knuffats i gräl, sparkat på ett ben så d blev blåmärke en gång, hoppat upp på rygg å bankat m knuten näve i huvudet å i samma veva typ försökt bita men ändå inte i ngn slags frustratuok.. bankningen var inte särskilt hård.. men om ni tar ihop allt det och att allt jag drog upp hänt under tex ett år och d varit mest psykisk misshandel eller va en ska kalla det, ta ut sina känslor i tjafs å skrik, förhör etc vad hamnar denna graden i för misshandels grad och vad kan förväntas av en sådan anmälning?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om brott och påföljder finns i brottsbalken (BrB).

Misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB

I 3 kap. 5 § BrB föreskrivs: "Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader."

Ur högsta domstolens praxis kan man identifiera vissa riktlinjer gällande gränsen mellan misshandel av normalgraden och ringa misshandel. Slag med öppen hand innebär vanligtvis en ringa misshandel men det finns exempel i praxis på när ett oprovocerat slag med knuten näve i ansiktet som föranledde 3 stygn i läppen utgjorde ringa misshandel (Se NJA 1967 och NJA 1996 s. 782). Sådana omständigheter som dessutom kan kvalificera en gärning som ringa misshandel är tex. om gärningen har föregåtts av att gärningsmannen blivit provocerad. Vad som sammantaget ska beaktas vid bedömningen om en gärning utgör misshandel av normalgraden eller ringa misshandel är samtliga omständigheter vid brottet samt skadans svårighet.

Misshandel enligt 3 kap. 6 § BrB

I 3 kap. 6 § BrB föreskrivs: "Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet."

För att bedöma om en gärning ska anses utgöra grov misshandel ska alltså det beaktas om gärningen var livsfarlig, såsom att den innefattade användande av exempelvis en kniv eller sönderslagen flaska. Vidare ska beaktas om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Faktorer som i denna bedömning är relevanta är tex. om det rör sig om en misshandel riktad mot närstående, någon som ligger ner, om misshandeln var oprovocerad och var särskilt långvarig.

Hur många brott har begåtts?

I din fråga beskriver du flera gärningar som gärningsmannen har begått under en längre tidsperiod. Utifrån informationen i frågan är min bedömning att flera av de beskrivna gärningarna utgör misshandel. Det är inte självklart att dessa gärningar tillsammans ska bedömas utgöra ett enda brott, dvs. att dessa skulle läggas ihop för en enda bedömning. När flera överträdelser har skett av samma bestämmelse i brottsbalken benämns detta likartad konkurrens. För att bedöma hur många brott som har begåtts måste man utreda hur många personer som har utsatts för brottet samt tid och plats för respektive gärning. Att exempelvis misshandla en person med hundra slag är en och samma misshandel om slagen har tilldelats under samma tid och på samma plats.

De gärningar du beskriver har alla skett under en längre tidsperiod. Varje enskild gärning bör utgöra ett enda brott, förutsatt att denna inte har skett i samma sammanhang som någon annan gärning.

Påföljdsbestämning

Vid påföljdsbestämningen ska domstolen beakta olika omständigheter som kan verka i skärpande eller förmildrande riktning. Det ska exempelvis särskild beaktas om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende. Detta kan utgöra en försvårande omständighet för straffet och således påverka påföljdsbestämningen (se 29 kap. 2 § p. 4 BrB). I 29 kap. 3 § BrB föreskrivs vissa förmildrande omständigheter som kan inverka på straffet i förmildrande riktning. Sådana omständigheter som ska beaktas i förmildrande riktning föreskrivs också i 29 kap. 5 § BrB.

I svensk rätt föreligger en presumtion mot fängelse. (30:4 § BrB) Detta innebär att fängelse normalt sett anses vara olämplig påföljd. Det finns dock vissa förutsättningar som kan göra att fängelse anses vara befogat. Utgångspunkten är att misshandel av normalgraden bör innebära ett fängelsestraff (se NJA 2015 s. 386). Omständigheterna vid brottet måste emellertid beaktas och ibland är därför andra påföljder än fängelse ett mer lämpligare alternativ.

Grov fridskränkning enligt 4 kap. 4 a § 1 st BrB

Jag vill upplysa om att det finns ett brott som kallas grov fridskränkning som under vissa förutsättningar kan aktualiseras enligt 4 kap. 4 a § 1 st BrB. Där föreskrivs: Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år.

Denna bestämmelse föreskriver straffansvar för upprepade straffbara kränkningar mot närstående. Parter som är eller har varit gifta eller bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållande omfattas av närståendekravet. Gärningsmannens barn, styvbarn och andra nära släktingar omfattas.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan det konstateras att varje enskild gärning bör utgöra ett enda brott, förutsatt att gärningen inte har skett i sammanhang med någon annan gärning. I de fall du beskriver kan det alltså vara fråga om att flera brott har begåtts. Ett flertal av de gärningar du beskriver i din fråga kan bedömas utgöra misshandel. Jag har emellertid inte tillräcklig information för att kunna avgöra hur respektive gärning ska kvalificeras i svårighetsgrad.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo