Misshandel eller självförsvar?

FRÅGA
Hej, detta har inget entydigt svar, det förstår jag.Två grannar drar inte jämt. En säger sköt du ditt så sköter jag mitt och lämna mig i fred, har inget mer att säga.( föreligger inget specifikt problem som pengar/skada etc, tål bara inte varandra )O m den andre inte respekterar 1:ans önskan, fortsättet tjata och käfta ner de råkas i fastigheten.Ettan täpper då till mun rent fysiskt.Kallas det misshandel eller självförsvar ?S k besöksförbud går att applicera på situationen ?Är mycket tacksam för vagaste hint som svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja gå igenom dina frågor och vilka regler som behandlar dessa. Jag avslutar sedan med en kort sammanfattning.

Misshandel eller självförsvar?

Självförsvar, eller det som i lagen kallas nödvärn, kan precis som du säger vara en grund för ansvarsfrihet. Alltså att man exempelvis inte blir skyldig till misshandel trots att rekvisiten för misshandel också är uppfyllda. För att nödvärn ska anses föreligga i lagens mening krävs att situationen uppfyller vissa krav. Det kan bland annat röra sig om våld eller hot om våld mot person eller egendom, eller att någon olovligen försöker ta sig in i ens hus (24 kap. 1 § BrB).

Om jag har förstått din fråga rätt har dessa två grannar börjat bråka rent verbalt, munhuggas, och sen har den ena slagit till den andra. Som jag tolkar denna situation förelåg inget hot om våld från tvåan och inte heller något annat som ger rätt till nödvärn.

Hur ser då kriterierna ut för misshandel?

Om någon uppsåtligen tillfogar annan person kroppskada, sjukdom eller smärta eller försätter en annan person i vanmakt eller annat sådant tillstånd gör personen sig skyldig till misshandel (3 kap. 5 § BrB).

Jag vet som sagt inte exakt hur det aktuella händelseförloppet såg ut. Jag tolkar dock din berättelse som att ettan faktiskt uppsåtligen tillfogat den andre, om inte skada, så i alla fall smärta. Om det däremot är så att ettan bara hållit sin hand över den andres mun så tolkar jag inte det som misshandel, beroende på hur lång tid och hur mycket fysisk kraft som använts.

Om det är så att misshandel anses föreligga ska man dömas till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst 6 månader (3 kap. 5 § BrB). Jag har för lite information för att göra en bedömning om huruvida det ska anses som ringa misshandel. Det brukar sägas att ett slag med öppen hand ofta kan ses som ringa medan ett knytnävsslag ses som misshandel av normalgrad.

Besöksförbud

Besöksförbud kallas i lagen för kontaktförbud. I lagen står följande

"Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid" (1 § lag om kontaktförbud).

Jag förstår inte riktigt om det är ettan eller tvåan som vill ha besöksförbud. Om det är så att tvåan faktiskt anses ha blivit misshandlad kan jag tänka mig att det finns en möjlighet för denne att få till stånd ett kontaktförbud gentemot ettan. En proportionalitetsbedömning ska dock göras i varje enskilt fall. Tvåans intresse av ett kontaktförbud skulle i så fall vägas mot det intrång som ett förbud innebär för ettan. Vid den bedömningen ska man bland annat ta i beaktande tidigare handlingar och risken för att dessa upprepas.

Det är svårt för mig att säga hur denna situation skulle bedömas.

Sammanfattning

Eftersom det inte verkar ha funnits något hot om våld, eller något annat som ger rätt till nödvärn, kan ettans handlande inte kallas för självförsvar. Det behöver däremot inte innebära att det ses som misshandel. Det beror på vad "täpper till munnen" rent faktiskt innebär. Om misshandelskriterierna är uppfyllda kan det även vara så att brottet ska ses som ringa.

Ett besöksförbud ska ges om det finns särskilda omständigheter som påkallar det. En bedömning av båda parters intresse ska göras och jag kan därför inte svara på om ett besöksförbud kan bli aktuellt i just detta fall.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att kommentera eller ställa en ny.

Vänlig hälsning,

Sara Jönsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (289)
2019-04-24 Offret vill inte anmäla för misshandel, kan polisen själv driva anmälan?
2019-04-22 Vilket brott och straff gäller om någon knuffar ett barn?
2019-04-04 Skadestånd misshandel
2019-03-31 Misshandel med machete brottsrubricering

Alla besvarade frågor (68195)