Minimilön, semester och avskedande vid arbetsbrist

2015-02-22 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej.Jag jobbar för ett företag på lager för 90 kr/h. Jag är 26 år gammal. Företaget är inte anslutna till något kollektivavtal och de betalar ut timlöner istället för månadslöner. All lagerpersonal får mellan 90-97 kr/h och anställda som arbetat under flera år har aldrig fått ta ut semester. Ledningen hotar oss med att byta ut all personal om vi inte jobbar snabbare. En gång avskedade de 6-7 personer på dagen för att de inte hade mer jobb. På avtalet står det att det är 2 veckors uppsägningstid. Får det vara så här? Kan jag sätta ned foten? Vilka lagar gäller?
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Vad beträffar lönen finns i Sverige inga lagregler som stipulerar vare sig minimilön eller andra uttryckliga riktlinjer. Detta innebär dock inte att du är tvungen acceptera hur låg lön som helst eftersom avtalslagens ogiltighetsregler alltjämt råder. Den reella innebörden av detta är att du kan tilltvinga dig en lön uppgående till en skälig nivå, varmed åsyftas det minimum som föreskrivs i kollektivavtal tillämpliga inom branschen, men ej utan arbetsgivarens goda vilja kan utfå mer än så (jfr. 36 § avtalslagen).


Avseende beräkningen av lönen bör nämnas att det är förstås är tillåtet att endast ge lön för arbetad tid då arbetsgivaren som huvudregel inte är pliktig att betala för annat än verkliga prestationer. De undantag som finns är huvudsakligen relaterade till arbetstagarens sjukdom eller frånvaro av annan legitim orsak.


För att det alls skall vara möjligt att besvara övriga frågor måste vissa antaganden göras i fråga om din anställningsform. Reglerna om semester och anställningens upphörande varierar påtagligt beroende på vilken anställningsform som valts. Eftersom inget annat angivits presumeras du i fortsättningen vara tillsvidareanställd.


Att vägra en anställd semester är förstås inte tillåtet om denne har rätt till sådan. För att så skall vara fallet krävs att vederbörande inte redan förbrukat alla semesterdagar. Antalet semesterdagar varierar beroende på när anställningen påbörjades. Om du började arbeta före den 31 augusti har du rätt till 25 semesterdagar under efterföljande semesterår (1/4-31/3 året efter det då anställningen påbörjades), medan du i annat fall endast har rätt till 5 dagar (se 4 § semesterlagen). Viktigt att notera är att arbetsgivaren har den slutgiltiga bestämmanderätten i fråga om ledighetens förläggande (se 10-12 §§ semesterlagen).


Vad slutligen gäller frågan om anställningens upphörande bör noteras att arbetsgivaren aldrig kan avskeda en arbetstagare p.g.a. arbetsbrist då detta medel endast får brukas i händelse av att arbetstagaren "grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren" (någon form av personliga skäl) (se 18 § lagen om anställningsskydd). Om arbetsgivaren avslutar anställningen på detta vis har du möjlighet att begära ogiltigförklaring av avskedandet (se 35 § lagen om anställningsskydd). Frågan om uppsägningstid kan ej besvaras utan vetskap om din anställningstid då den beror därav (se 11 § lagen om anställningstid).


Sammanfattningsvis gäller följaktligen att du har rätt till en lön uppgående till en skälig nivå för arbetad tid samt rätt att uttaga ledighet om inte alla semesterdagar förbrukats. Därtill kan du begära ogiltigförklaring av eventuellt avskedande som inte grundas i personliga skäl. Att upplysa arbetsgivaren om gällande rätt torde vara tillräckligt för att få denne inse de potentiella konsekvenserna av fortsatta regelbrott.

Önskas vidare hjälp i ärendet är du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn: 08-533 300 04) eller e-post: info@lawline.se.

Avtalslagen finner du här, semesterlagen här och lagen om anställningsskydd här.

Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1746)
2020-06-30 Rätt till betald ledighet för en begravning
2020-06-30 Företrädesrätt till anställning - måste jag tacka ja?
2020-06-30 Ej utbetald lön
2020-06-29 Skyldig att betala tillbaka bruttobeloppet vid felaktig utbetald lön?

Alla besvarade frågor (81689)