Minderårigas skadeståndsansvar samt föräldrars strikta ansvar

FRÅGA
En kille i klassen knuffade min dotter så hon föll mot ett bord & båda framtänderna slogs av på mitten. Kan vi begära skadestånd? Skall vi polisanmäla händelsen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL).

Enligt omständigheterna du beskriver bedömer jag det som mycket sannolikt att en i och för sig skadeståndsgrundande har utförts enligt definitionen av personskada i 2 kap. 1 § SkL. Det faktum att den som utfört handlingen är minderårig regleras i 2 kap. 4 § SkL. Av paragrafen framgår att skadan i detta fall endast ersätts endast i den mån "det är skäligt med hänsyn till hans [skadevållarens] ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter." Som du säkert märker är denna formulering extremt öppen och i någon mån svårförutsebar. Detta är givetvis av hänsyn till att lagstiftaren inte vill att en domstol ska tvingas döma ut skadestånd i fall där det är uppenbart olämpligt. Något förenklat kan man säga att om barnet är någorlunda gammalt, säg 12 år eller äldre (mycket grovt bedömt), barnet är intellektuellt normalutvecklat för sin ålder och det inte är oskäligt ur ekonomisk synvinkel så ter det sig sannolikt att skadestånd kan utdömas i ditt fall.

Det är värt att notera att skadan i ert fall kan ha orsakats genom brott, beroende på de närmare omständigheterna i fallet. Detta skulle kunna aktualisera föräldrarnas strikta skadeståndsansvar enligt 3 kap. 5 § SkL.

Eftersom jag inte vet så mycket om detaljerna i fallet kan jag inte säkert uttala mig om dina chanser till framgång. Jag kan dock rekommendera att ni i första hand vänder er till klasskamratens föräldrar för att få ersättning för skadan. Det kan även vara värt att polisanmäla händelsen om ni bedömer att ett brott kan ha begåtts eftersom detta kan inverka på bedömningen i skadeståndsfrågan.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (172)
2019-10-11 Har vårdnadshavare skadeståndsansvar för sitt barn?
2019-09-30 Sakskada orsakad av barn under 4 år
2019-09-23 Förälders skadeståndsskyldighet för barns brott?
2019-09-22 skadeståndsskyldighet för föräldrar

Alla besvarade frågor (73715)