Min tidigare advokat företräder min motpart i en ny tvist. Tillåtet?

2020-03-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag har haft en advokat i en vårdnadstvist tidigare. Detta ärende är avslutat men nu har samma advokat ett uppdrag och företräder en annan och är nu mot mig. Får han verkligen det då detta blir en jävsituation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om advokatjäv regleras i 8 kap. 4 § rättegångsbalken samt i advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed (nedan kallat VRGA).

Enligt 8 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken ska advokaten utföra de uppdrag som anförtrotts honom på ett nitiskt och redbart sätt, samt iaktta god advokatsed. Advokaten har också en tystnadsplikt och får därför inte berätta för utomstående vad klienten berättat samt övrigt som advokaten har kännedom om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver detta.

I 3.2.1 VRGA regleras situationen då en advokat inte får anta ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt eller en beaktansvärd risk för sådan. En intressekonflikt föreligger exempelvis ifall 1. advokaten tidigare har biträtt motparten i saken (= det som parterna tvistar om / vad målet handlar om) 2…advokaten biträder en annan klient i en näraliggande sak och klienterna har motstridiga intressen 3.…det finns risk för att kunskap som omfattas av advokatens tystnadsplikt kan ha betydelse i saken 4.…det annars föreligger någon omständighet som utgör hinder för advokaten att fullt ut tillvarata klientens intressen avseende uppdraget.

Alltså måste advokaten avböja ett uppdrag om att åta sig ett ärende på förfrågan från parten, ifall advokaten tidigare företrätt motparten i det som det nya målet handlar om. Av kommentaren till de vägledande reglerna framgår det att advokaten behöver överväga ifall det i framtiden kan uppstå en intressekonflikt.

Dock nämns det i 3.2.2 VRGA att en intressekonflikt också kan föreligga om advokaten tidigare har biträtt motparten i en annan sak. Kommentaren nämner att tystnadsplikten kan ha en inverkan. En advokat får nämligen inte anta ett uppdrag om det finns risk för att den kunskap som omfattas av tystnadsplikten kan ha betydelse. Exempelvis klientens förhållningssätt och personlighet, vilket kan utnyttjas i en förhandlingssituation. Vidare beskrivs det i kommentaren att en intressekonflikt kan föreligga ifall advokaten kan förvänta sig uppdrag från den tidigare motparten även i framtiden. Enligt juridisk litteratur (t.ex. Rättegång I s. 227-228) föreligger det i allmänhet inte någon intressekonflikt.

När advokaten antagit ett uppdrag och inser att det föreligger en intressekonflikt som innebär att advokaten skulle ha varit skyldig att avböja uppdraget om advokaten haft kännedom om omständigheten när uppdraget erbjöds, måste han eller hon frånträda uppdraget enligt 3.4.1 VRGA.

Svaret på din fråga beror på vad den nya tvisten handlar om:

När advokaten företrädde dig var det i en vårdnadstvist och jag tolkar det som att advokaten företräder din motpart i ett annat sorts mål, dvs. inte ett vårdnadsmål eller något liknande såsom underhållsbidragsmål eller umgängesmål. Skulle den nya tvisten handla om bl.a. umgänge, vårdnad, boende eller underhåll har advokaten en skyldighet att inte anta det nya uppdraget. I sådana fall har advokaten gjort fel.

När det gäller mål som inte har någon särskild koppling till vårdnadstvisten är det svårare att säga ifall det föreligger en intressekonflikt eller ej. Eftersom jag inte vet vad den nya tvisten handlar om kan jag inte ge ett fullt svar, men ifall advokaten har "användning" av det som ryms inom tystnadsplikten kan det föreligga en intressekonflikt och i sådana fall skulle inte advokaten heller ha tagit sig an det nya uppdraget. Enligt den juridiska litteraturen ska det som huvudregel inte föreligga en intressekonflikt, men det beror såklart på omständigheterna som finns i ditt fall.

Om en advokat handlat i strid med god advokatsed kan han eller hon få en disciplinär sanktion. Enligt 8 kap. 6 § rättegångsbalken ska advokatsamfundets styrelse bedöma ifall advokatens handling varit otillåten.

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1061)
2020-09-20 Arbeta inom grundskola efter bötesbrott
2020-09-19 Kan man neka drogtest?
2020-09-19 Vad händer när åklagaren överklagar till hovrätten?
2020-09-18 Kan en huvudförhandling skjutas upp i tiotals år?

Alla besvarade frågor (84259)