Min sambo vägrar att stå för halva månadsavgiften till vår bostadsrättsförening - Vad gäller?

Hej, Sambon vägrar att betala 50% av hyran till bostadsrättsföreningen för bostaden vi äger tillsammans (50/50; både medlemmar i bostadsrättsföreningen) Hans anledning att mitt 16 åriga barn bor med oss och han anser att jag ska stå för 2/3 av hyran. Vad säger lagen och vad kan jag göra i denna situation? Tack på förhand! P.S Jag känner till om det solidariska ansvaret att betala månadsavgiften.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om samäganderätt (samäganderättslagen, SamägL) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL)

Samäganderättslagen, vad gäller?

I 1 § SamägL sägs att äro två eller flera samfällt ägare av fastighet eller lös sak tillkomme envar av dem viss lott i godset. Lotterna vare för lika räknad, där ej annat förhållande kan visas. Vidare anges i 2 § SamägL att för förfogande över det samfällda godset i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning erfordras samtliga delägares samtycke; dock må åtgärd, som för godsets bevarande tarvas och ej tål uppskov, utan hinder därav att någon delägare i följd av sjukdom, frånvaro eller annan orsak är ut stånd att i åtgärden deltaga, av övriga vidtagas.

Enligt lagtexten träffas endast fast egendom (fastigheter) och lösa saker av den här regleringen. En bostadsrätt utgör varken fast egendom eller någon lös sak. Däremot är en bostadsrätt att betrakta som lös egendom. Högsta domstolen (HD) har dock uttalat att samäganderättslagen i dess väsentliga delar är analogt tillämplig även på bostadsrätter, se avgörandet NJA 1995 s. 478.

Språkbruket i lagen är för övrigt något ålderdomligt, men i klartext innebär ovanstående att andelarna i er gemensamt ägda bostadsrätt kommer att vara lika stora om ingenting annat har bestämts och att förvaltningen (skötseln) av bostadsrätten och eventuella inplanerade åtgärder kräver konsensus, alltså samtliga delägares samtycke, vilket i praktiken också betyder att varje delägare vid samägd egendom besitter en slags vetorätt. Undantag görs dock för åtgärder som inte tål uppskov, dvs. akuta åtgärder. Jämte detta kan varje delägare, mot övrigas vilja, framtvinga en försäljning via en offentlig auktion, 6 § SamägL (se nedan).

Samäganderättslagen är huvudsakligen dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Men jag misstänker att så inte har skett mellan dig och din sambo. Utifrån din ärendebeskrivning står det vidare klart att andelarna är lika stora varför utgångspunkten blir att ni också ska svara för månadsavgiften till föreningen med hälften vardera. Huruvida avräkning ska få ske mot bakgrund av ditt hemmavarande barn är mig veterligen inte något som är reglerat i lag. Det ankommer istället på er själva att lösa detta, dvs. att självmant förhandla er fram till en överenskommelse. Men i avsaknad av uttryckligt avtal beträffande ditt barn bedömer jag att det i dagsläget är en hälftendelning som gäller.  

Vad kan du göra ifall din sambo vägrar att stå för halva avgiften?

Mot bakgrund av ovanstående går det enligt min mening att argumentera för att du har en eller flera fordringar på din sambo och då motsvarande den dela av månadsavgifterna som han egentligen borde ha stått för. Men om din sambo vägrar att göra rätt för sig på frivillig väg återstår bara, i vart fall såvitt jag kan bedöma, att initiera en process mot honom genom att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) och i förlängningen, om så behövs, hänskjuta frågan till domstol och då till en tingsrätt som första instans. Jag ställer mig dock tveksam till om detta, inom ramen för ett pågående samboförhållande, verkligen är en lämplig väg att gå. Men eftersom du undrar vad du kan göra behöver nedan nämnas.  

När det gäller betalningsföreläggandet kan följande anföras. En ansökan om betalningsföreläggande får avse åläggande för svaranden (din sambo) att betala en penningfordran som är förfallen till betalning, om förlikning är tillåten i saken (vilket är fallet här), 2 § BfL. En ansökan ska göras skriftligen och i ansökan ska sökanden (du) ange sitt (ditt) yrkande (krav på betalning) och grunden för det (i det här fallet fordringsförhållandet), 9-10 §§ BfL. Vidare ska belopp, förfallodag och den ränta som begärs anges, 11 § BfL.

Därutöver gäller följande. Om sökanden begär ersättning för kostnader med anledning av målet ska det anges i ansökningen och samtidigt ska det uppges vilka kostnaderna är, 17 § BfL. I 19 § BfL sägs slutligen att en ansökan ska skrivas under av sökanden eller hans eller hennes ombud och ges in till KFM. Tar myndigheten upp ansökningen ska svaranden föreläggas att till myndigheten yttra sig inom viss tid från det att ansökningen delgavs honom eller henne och tiden får inte utan särskilda skäl bestämmas till mer än två veckor, 25 § BfL.

Målet kan dessutom komma att avgöras även om motparten skulle förhålla sig passiv och vägra att inkomma med ett svaromål, 26 § BfL. Men vill svaranden bestrida en ansökan måste detta göras skriftligen och därefter kommer målet, om du så vill, att överlämnas till domstol och då som sagt till en tingsrätt som första instans. En sådan begäran ska också göras skriftligen ifrån sökandens sida och inom fyra veckor från den dag då underrättelsen sändes till honom eller henne, se 33-37 §§ BfL.

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Den här typen av ganska snäva frågor inom familjen brukar i praktiken och i första hand lösas just inom familjen. Men framstår det som omöjligt att kunna göra upp i godo är min uppfattning att du inledningsvis behöver ansöka om ett betalningsföreläggande (för det fall du orkar föra en process mot din sambo). Det ska dock förtydligas att min bedömning fortfarande är att du har rätt i sak. Hur du sedan ska lösa detta i praktiken om din sambo fortsätter vägra att betala likt tidigare låter jag vara osagt eftersom den frågan mer utgör en lämplighetsbedömning av icke-juridisk karaktär. 

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt. 

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. 

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”