Min provanställning avslutades, och jag upplevde att arbetsgivaren gjorde det på ett kränkande sätt. Ska jag vända mig till facket?

2018-09-28 i Anställningsformer
FRÅGA
HejHar haft en provanställning, chefen kom ut till mig i produktionen och informerade mig om att de avslutar min anställning på grund av att de anser inte att jag höll tempo, och jag inte var rätt person för deras företag. Det var otroligt generande och kränkande när det var kollegor ute samtidigt. Är det något jag kan kontakta facket för?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att börja med att kort gå igenom vad som gäller allmänt för provanställning. Därefter kommer jag att redogöra för vad som gäller om arbetsgivaren vill avsluta en provanställning.

Lag om anställningsskydd

Lag om anställningsskydd (LAS) gäller arbetstagare i allmän och enskild tjänst, se Lag om anställningsskydd 1 § (här). Lag om anställningsskydd reglerar bland annat uppsägningstider och anställningsformer. Denna lag är semidispositiv, vilket innebär att det är tillåtet att avvika från Lag om anställningsskydd genom kollektivavtal, se Lag om anställningsskydd 2 § 1 st (här) och 2 § 3 st (här). Ett kollektivavtal får dock inte ge sämre rättigheter än vad som följer av lagen, se Lag om anställningsskydd 2 § 2 st (här). I din fråga nämner du inte huruvida din arbetsplats har kollektivavtal som eventuellt avviker från Lag om anställningsskydd, och därför kommer jag att utgå från att Lag om anställningsskydd är tillämplig.

Provanställning

Det är tillåtet enligt LAS att ingå avtal om provanställning, såvida tiden arbetstagaren är provanställd är högst 6 månader, se Lag om anställningsskydd 6 § 1 st (här). En provanställning får avbrytas före prövotidens utgång, såvida inte parterna har avtalat om annat, se Lag om anställningsskydd 6 § 3 st (här).

Om antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter prövotiden, ska hen meddela motparten senast vid prövotidens utgång. Gör ingen av parterna detta, omvandlas provanställningen till en tillsvidareanställning, se Lag om anställningsskydd 6 § 2 st (här). En arbetstagare som vill avsluta provanställningen i förtid får avsluta provanställningen omedelbart. Vill arbetsgivaren avsluta provanställningen i förtid ska hen varsla arbetstagaren två veckor innan, se Lag om anställningsskydd 31 § (här). Arbetsgivaren kan även välja att avsluta provanställningen på dagen (jfr Lag om anställningsskydd 6 § 2 st), men måste då betala lön för de två veckor som hen skulle ha varslat.

Ska arbetsgivaren motivera varför provanställningen ska avslutas?

Om arbetsgivaren vill avsluta provanställningen behöver arbetsgivaren inte motivera varför. Men om arbetsgivaren avslutar provanställningen och motiverar varför, får detta inte göras på ett kränkande eller diskriminerande sätt.

Det är kränkande alternativt diskriminerande om någon av diskrimineringsgrunderna anges som skäl för avslutad provanställning. Diskrimineringsgrunderna framgår av Diskrimineringslagen 1 kap 5 § (här). Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, samt ålder. Det är med andra ord inte tillåtet exempelvis om arbetsgivaren avslutar en provanställning och motiverar detta utifrån arbetstagarens ålder.

Vad du kan göra nu

Det framgår inte av din fråga om du blev varslad två veckor innan eller om anställningen avslutades omedelbart. I det senare fallet ska arbetsgivaren betala lön för de två veckor hen skulle ha varslat. Om så är fallet rekommenderar jag att du snarast tar kontakt med facket.

Att avsluta provanställningen som din arbetsgivare gjorde är naturligtvis inte trevligt, men för att det ska vara ett brott enligt Lag om anställningsskydd eller Diskrimineringslagen måste avslutandet av provanställningen ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Att avsluta provanställningen för att någon "inte håller tempot" och "inte är rätt person" faller inte in under någon av diskrimineringsgrunderna. Du kan naturligtvis tala om för facket att du kände dig illa behandlad av arbetsgivaren.

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll