Min mans ex har läst min journal utan att vara inblandad i vården

Hej,

Jag beställde utdrag från sjukhuset över vilka som tittat i min journal.

Som jag misstänkte hade min mans ex loggat in i en dryg minut direkt efter att hon förvånat hejat på mig i väntrummet. Hon har inte varit inblandad i min vård över huvud taget. Jag meddelade högsta chefen på inrådan av Patientnämnden. Exet fick en muntlig varning och säger att hon inte minns att hon varit in i min journal... "Kanske någon bad henne att kolla upp något" säger chefen. Det går inte att utreda mer eftersom "ord står mot ord" säger chefen. Jag är ju bergsäker på att hon snokade, eftersom hon var in i journalen i samma stund som mitt läkarbesök började, och det var en helt annan sköterska som tog blodprov på mig. Chefen hävdar att de from NU har infört att om man har en "relation" med en patient så ska man ha godkännande från patienten. -Är det inte så redan nu? Chefen säger att det inte finns några sådana regler. Och är en muntlig varning i paritet med det hon gjort?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga

I de lagar som berör patientens säkerhet vad gäller sekretess så förespråkas främst patientens integritet i samtliga fall. En patients integritet är därmed starkt skyddad i enlighet med lagen och ska i största möjliga mån följas av vårdpersonalen. Det är säkert många som besöker sjukhuset varje dag och det skulle förmodligen kunna hända att en läkare läser en patients journal och inser senare att denne var en bekant. Jag kan mycket väl förstå att det kan finnas en problematik, men när man inser att det är någon man känner som har ett besök så bör man nog som vårdpersonal genast ställa sig frågan om denne vill träffa dig, man vet ju åtminstone vem som absolut inte vill det.

Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom vården, enligt patientdatalagen (2008:355) 4 kap 1 §. Detta innebär helt enkelt att den som inte har med din vård att göra inte har rätt att titta i din journal. Personal som av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården kan alltså ha rätt att läsa journalen, men då journalerna loggförs idag så bör en sköterska kunna ange orsak till varför denne gjorde besöket i journalen, definitivt om det gäller i en bekants journal, för att inte orsaka en integritetskränkning.

En professionell sköterska som möter någon denne känner igen i väntrummet "råkar" inte några minuter senare titta i dennes journal, hon visste att du var där enligt dig och borde varit uppmärksam på ditt namn om någon annan bett henne titta i journalen, väldigt oprofessionellt gjort.

Naturligtvis är det viktigt att det sker ett "godkännande" från patienten om det föreligger en relation mellan patient och vårdpersonal, men återigen så är det endast den som faktiskt sköter vården som får ta del av dokumentationen kring dig. Regleringen har funnits sedan 2008, och det kan ha funnits liknande reglering innan, men den är således inte ny.

Du vet vilken tidpunkt du var där och mötte henne, du vet vilken tidpunkt hon besökte din journal. Du kan med denna information polisanmäla sköterskan/personen för dataintrång. Det är många som varje år gör sådana anmälningar och det blir då viktigt att den personal som ska svara på en sådan anmälan kan visa att journalen inte besöktes olovligen eller av privata skäl.

Jennie NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000