Min förhyrda parkering har omskyltats och jag har fått böter. Vad ska jag göra?

Mitt företag hyr en parkeringsplats, nr 28, vid ett företagscenter. Vi har ett skriftligt och undertecknat kontrakt på denna plats. Utan förvarning skyltar man om och anger att min plats är ledig för "Besökande, avgift".

Vilken rättslig åtgärd kan jag vidtaga i detta kontraktsbrott? Nu har jag fått en bot på 450,- när jag stod på min plats. Kan jag rikta rättsliga krav mot Q-park som kräver mig på "kontrollavgift" på min förhyrda P-plats?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga hyr du en parkeringsplats på ett företagscenter. Du har kontrakt för parkeringen med ett företag, som sedan valt att skylta om den till en besökandeparkering mot avgift. Omskyltningen har lett till dels att du inte kan nyttja parkeringen du hyr, dels att du erhållit en felparkeringsavgift. Du undrar därför vad du kan göra avseende kontraktsbrottet och om du kan rikta några krav mot Q-Park som utdelat kontrollavgiften.

Jag utgår i mitt svar från att du hyr parkeringen av ett företag (nedan kallat Företaget) och att du inte hyr den av Q-Park. Min utgångspunkt är att Q-Park är anlitad för att efterse eventuella felparkeringar.

Rättsliga åtgärder avseende omskyltningen av parkeringen

Då du har ett kontrakt med Företaget avseende parkeringsplatsen är mitt förslag att du i första hand går igenom vad som står i avtalet. I avtalet kan finnas avtalat om hur länge det löper, hur lång uppsägningstid ni avtalat etc. Det kan vara en god idé att säkerställa att du inte missat något i ert avtal och att du hyrt parkeringsplatsen endast till ett visst datum.

Om det däremot finns ett avtal om parkeringsplats och det skett ett avtalsbrott kan Företaget bli skadeståndsskyldigt i förhållande till dig enligt s.k. inomobligatoriskt skadeståndsansvar. Den uppkomna skadan i sådana situationer är oftast en ren förmögenhetsskada, innebärande en ekonomisk skada som uppkommit utan samband med person- eller sakskada. Huvudregeln i svensk skadeståndsrätt är att ren förmögenhetsskada leder till skadestånd endast när brott har begåtts. I den inomobligatoriska skadeståndsrätten ersätts däremot ren förmögenhetsskada helt oberoende av om den har vållats genom ett brottsligt förfarande. Den avtalspart som orsakar sin motpart skada förväntas svara för sina handlingar så länge ansvarsförutsättningarna är uppfyllda.

I ansvarsförutsättningarna ingår först och främst att det ska finnas ett orsakssamband mellan skadelidande handling och den skada som uppstått. I avtalsförhållanden föreligger i de flesta fall ett orsakssamband mellan handling och skada i och med att avtalet förpliktigar parterna i förhållande till varandra. Utöver orsakssambandet krävs att det ska föreligga adekvans mellan handling och skada. Med andra ord, sambandet mellan avtalsbrott och skada ska ha varit tillräckligt nära.

I ditt fall föreligger det en ekonomisk skada, dels för den kontrollavgift du tilldelats dig, dels för att du inte kan nyttja parkeringen du hyr och att du därför får betala för att använda en annan parkering. Du kan vända dig mot din avtalspart och kräva ersättning för kontrollavgiften och eventuella andra parkeringsavgifter du får erlägga under tiden du inte kan nyttja din parkeringsplats. Det bästa är om parkeringen omskyltas så du kan nyttja den i enlighet med avtalet ni har. Om så inte sker kan du även begära skadestånd för det du betalt och har kvar samt de kostnader det kan kosta dig att du får hyra en dyrare parkering under uppsägningstiden.

Rättsliga åtgärder i förhållande till Q-Park

Som jag tolkar din fråga är det inte Q-Park du har något avtal med och Q-Park har endast utdelat en kontrollavgift utifrån vad ålagts dem enligt avtal. Därför kan du inte vända dig med något krav mot Q-Park. Du bör betala kontrollavgiften till Q-Park, för att undgå inkassokrav, och sedan kräva betalt för den av din avtalspart (se ovan).

Undantaget är om det är Q-Park du ursprungligen hyr parkeringsplatsen av, då gäller vad som redogjorts för enligt ovan.

Sammanfattning och råd

Eftersom det finns ett avtal mellan dig och Företaget avseende parkeringsplatsen är det mycket som talar för att det skett ett avtalsbrott. Ett avtalsbrott kan resultera i en skadeståndsskyldighet för uppkomna skador. I ditt fall föreligger det en ekonomisk skada i form av kontrollavgiften du tilldelats men även i form av att du får betala parkeringsavgift för att du inte kan använda din parkeringsplats.

Min rekommendation är att du först och främst går igenom vad som står i ert avtal avseende uppsägningstid och hyrestid. Om avtalet inte löpt ut bör du vända dig till din avtalspart och påtala att parkeringsplatsen är omskyltad så du inte kan nyttja den, att de begått ett avtalsbrott genom omskyltningen och att du begär skadestånd för de kostnader som uppkommit. Kom ihåg att spara alla kvitton på parkeringsavgifter du måste erlägga och kvitto på betalning för kontrollavgiften.

Ditt första steg bör vara att kontakta Företaget du hyr parkeringsplats av och framställa kraven enligt ovan. Förhoppningsvis kan det redan i det skedet lösa sig genom att ni kommer överens. Om det inte räcker kan det vara en idé att gå vidare med hjälp av en jurist som går igenom ert kontrakt och även för din talan om så behövs.

Jag kommer att ringa dig på måndag, den 11 mars, klockan 9.00 för en uppföljning av svaret då vi kan prata vidare om det. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att dessförinnan återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se, så bokar vi en annan tid.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000