Min arbetsgivare och jag har en överenskommelse som går ut på att man som anställd får välja mellan att få lönepåslag eller extra semesterdagar. Jag har valt mer semesterdagar, men det har visat sig att jag har fått lönepåslag istället. Vad kan jag göra?

Hej. Vi tillämpar lönesättande samtal på jobbet och kan växla lönepåslag mot semesterdagar. Det har jag och chefen kommit överens om 3 gånger, 3 dagar vid varje tillfälle dvs. 9 dagar mer semester. Jag och chefen har samsyn om överenskommelserna, som styrks med meddelanden chefen skickat till Lön.

Vid en kontroll jag gjorde 2018 visade det sej att jag fått 3 ytterligare semesterdagar, de överenskommelser jag gjorde med min chef 2015 och 2016 har inte följts, jag har fått löneförhöjning istället. Efter kontakt med HR visar det sej att det finns en intern regel om max 5 extra semesterdagar OCH att dokumentation krävs på ett särskilt formulär för ändamålet.

Arbetsgivaren hävdar:

- Ansvaret för situationen är delat, det ligger också på mej som enskild arbetstagare att känna till vilken dokumentation som krävs.

- Jag har väckt frågan för sent, "flera år" efter att felet har begåtts.

Jag hävdar:

- Jag tycker inte att det har gått orimligt lång tid innan jag tog upp frågan, och vad spelar det för roll?

- Eftersom vi har lönesättande samtal så är arbetsgivaren bunden av den muntliga överenskommelse som jag har gjort med min chef (arbetsgivarrepresentant) vid dessa samtal.

- Det är arbetsgivarens ansvar att tillse att interna regler följs, avseende begränsningar i chefens förhandlingsutrymme och krav på dokumentation.

Jag är inte med i facket utan kommer driva frågan vidare själv. Vad gäller för överenskommelser vid lönesättande samtal, kan det likställas med ett muntligt avtal?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att försöka besvara om din och din chefs överenskommelse är att ses som ett avtal och om det kan vara för sent att framställa ett anspråk på retroaktiv lön eller semesterdagar. Därefter kommer jag att försöka utreda om chefen har gjort fel när han har beviljat extra semesterdagar. Jag kommer att gå igenom vad som gäller om en arbetstagare driver en arbetsrättslig tvist utan att vara medlem i en fackförening. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Kan din och din chefs överenskommelse räknas som ett avtal?

Det framgår av frågan att du och din chef har lönesättande samtal, och att du har möjlighet att välja om du vill ha lönepåslag eller mer semesterdagar. Om du och chefen kommer överens om detta muntligen vid de lönesättande samtalen bör detta likställas med ett muntligt avtal. Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga, så din chef blir bunden av era överenskommelser vid lönesamtalen. Ur bevissynpunkt är skriftliga avtal att föredra, då det i efterhand kan uppkomma en tvist om avtalets innehåll, eller om det över huvud taget har ingåtts ett avtal. Du nämner att chefen har skickat meddelanden till löneavdelningen, så jag drar slutsatsen att chefen kommunicerar med löneavdelningen ifall de anställda vill ha lönepåslag eller extra semesteradagar. I så fall bör det finnas skriftlig bevisning, vilket styrker din och chefens överenskommelse.

Kan det vara för sent att framställa ett anspråk?

Något som kan tala för att din arbetsgivare har rätt är att det går att hävda att du under åren som har gått har accepterat en löneförhöjning istället för fler semesterdagar. I och med att det har gått flera år och du har fått lön som du har accepterat går det att hävda att din invändning kommer för sent.

Kan chefen ha gjort fel vid beviljande av extra semesterdagar?

HR-avdelningen, efter att du kontaktat dem, har påtalat att anställda enbart kan få upp till fem extra semesterdagar och att det krävs att en blankett fylls i. Arbetsgivaren hävdar att du och chefen har ett delat ansvar. I det här fallet bör dock större krav ställas på chefen, som bör ha bättre koll på hur många extra semesterdagar som kan beviljas och vilken dokumentation som är nödvändig.

Vad gäller om en arbetstagare driver en arbetsrättslig tvist utan att vara medlem i en fackförening?

Du nämner att du inte är med i facket. Som arbetstagare kan man i den situationen driva en arbetsrättslig tvist själv. Man kan även anlita ett ombud, du kan exempelvis anlita en jurist från Lawline. En risk med att driva en process är dock att det kan bli kostsamt, så man bör överväga om det är värt att inleda en process.

Om en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, alternativt en arbetsgivare som slutit kollektivavtal, väcker talan i en arbetsrättslig tvist är Arbetsdomstolen första instans. Detta gäller om målet rör kollektivavtal eller en tvist enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, eller andra tvister om kollektivavtal gäller mellan parterna. Detta framgår av Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister 2 kap 1 § (här). Övriga arbetstvister ska väckas i tingsrätt, se Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister 2 kap 2 § 1 st (här). Om du väcker talan mot arbetsgivaren ska du väcka talan i tingsrätt. I sådana tvister får arbetsgivaren sökas vid tingsrätten i den ort där arbetstagaren har sin hemvist, se Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister 2 kap 2 § 3 st (här).

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Du kan även maila mig på jenny.hedin@lawline.se om du har frågor eller om du vill ha hjälp med att boka tid med en jurist från Lawline.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”