FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt12/03/2022

Materiell processledning- begränsning?

Hej! Var kan gränsen sägas gå för hur långt domare får utöva materiell processledning? Kan t.ex. en domare som frågar åklagaren huruvida hen är "nöjd med gärningsbeskrivningens utformning" anses ha "gått för långt"?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB).

Materiell processledning bör ske med hänsyn till det enskilda målets och den enskilda situationens karaktär. Frågan i vilka situationer materiell processledning ska förekomma och i vilken utsträckning överlämnas till rättstillämpningen. Domstolen ska genom frågor och påpekanden försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i de uttalanden som görs (46 kap. 4 § andra stycket RB och 43 kap. 4 § andra stycket RB).

Huvudregeln är att processledningen ska begränsas till att i den mån det behövs hjälpa parterna att klara ut vad de vill yrka och åberopa och vilken bevisning de vill förebringa (prop. 1986/87:89 s. 106 f.).

Sammanfattning

Det skulle nog inte anses att domaren gått för långt genom att fråga åklagaren om huruvida hen är nöjd med gärningsbeskrivningens utformning. Syftet med materiell processledning är att försöka avhjälpa ofullständigheter. Genom att ställa en sådan fråga kan rätten indikera att en part behöver tydliggöra sin talan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Fatma Nasser AliRådgivare
Hittade du inte det du sökte?