FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 07/01/2019

Måste vi börja arbeta hos AB 2 när vi ingått anställningsavtal med AB 1?

Hej. Vi, jag X och min make Y, skrev 181127 ett anställningsavtal ( tillsvidareställning) hos AB 1 som skulle börja gälla 190101. Då en fusion skulle ingå mellan AB 1 och AB 2 behövdes rekrytering av kompetenta hundförare/ EDD ekipage. 181230 mottog vi ett mail från AB 1/ företrädare att den tänkta fusionen avbröts och att vår tjänstgöring 190101 skulle ske i AB 2:s regi.

Vi ställde oss frågande i det då vårat anställningsavtal gällde anställning hos AB 1. 190101 mailade vi AB 1 med den frågeställningen och önskade svar senast 190111.

Tystnaden har varit total... och då vi vill ha allt dokumenterat har vi inte ringt. Man skulle ju tycka att det ligger hos arbetsgivaren att komma med en lösning snabbt.

Förvisso är det några dagar kvar innan slutdatumet för våran frågeställning men vi känner på oss att svaret kommer att utebli och detta påverkar våran sociala situation såklart.

Hur ska vi gå tillväga/ vidare med denna ytterst märkliga situation?

Lawline svarar

Hej, kul att ni har valt att vända er till oss på Lawline för att få svar på er fråga!

För att ni ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat er situation för att sedan besvara er fråga utifrån den uppfattningen.

Hur jag uppfattat er fråga och er situation

Jag uppfattar det som att ni har skrivit under varsitt anställningsavtal med AB 1. Vid tiden för tecknandet av avtalet var ni medvetna om att AB 1 skulle slås samman med AB 2. Jag uppfattar sammanslagningen som en fusion genom absorption där AB 1 skulle bli en del av AB 2 d.v.s. AB 2 skulle vara det bolag som var kvar efter fusionen.

Jag förstår det som att ni erhållit ett meddelande från AB 2 där en företrädare för AB 2 informerat er om att fusionen avbrutits och att ni kommer starta er anställning, på avtalat datum den 1 januari 2019, men med AB 2 som arbetsgivare istället för AB 1.

Jag uppfattar det som att ni ställer er frågande till om ni måste acceptera att arbeta för en annan arbetsgivare när någon fusion mellan de två bolagen inte kommer att ske. Ni undrar därutöver vilka krav ni kan ställa på AB 1.

Observera att svaren jag kommer ge er blir mycket generellt avfattade eftersom jag inte har tillgång till era anställningsavtal. Arbetsrätten är till största del reglerad i era individuella anställningsavtal och eventuellt av gällande kollektivavtal.

Jag uppfattar det som att ni har ingått varsitt anställningsavtal med AB 1. AB 1 är alltså er arbetsgivare från och med 1 januari 2019. Er arbetsgivare, AB 1, har inom ramen för sin ledningsrätt möjlighet att i era individuella anställningsavtal föreskriva att ni förutom AB 1 också ska utföra arbete för AB 2. Det innebär att ni, inom ramen för arbetsgivarens ledningsrätt, kan vara tvungna att även utföra arbete hos AB 2. Detta så länge som AB 2 inte ligger utanför godtagbart pendlingsavstånd. Att ni eventuellt på grund av bestämmelser i era individuella anställningsavtal kan vara tvungna att utföra arbete åt AB 2 innebär inte att ni är anställda av AB 2. Ni är fortfarande bara skyldiga att stå till AB 1:s förfogande 1 januari 2019 – ni är inte tvungna att acceptera AB 2 som arbetsgivare. Gör ni det ingår ni nya anställningsavtal med AB 2.

Hade en fusion skett mellan AB 1 och AB 2 kan situationen däremot ha varit annorlunda. Jag uppfattar det som att ni redan vid tecknandet av anställningsavtalet med AB 1 var införstådda med att AB 1 skulle gå upp i AB 2. Det kan i era anställningsavtal stå att ni efter fusionen då var tvungna att stå till AB 2:s förfogande d.v.s. arbeta för AB 2. Om ni i era anställningsavtal inte har någon skrivelse som uttrycker en sådan skyldighet har ni som arbetstagare ingen skyldighet att följa med en verksamhet som överlåts. AB 2 kan däremot vara tvungna att erbjuda er anställning på samma villkor som AB 1 men ni måste inte acceptera erbjudandet. Detta framkommer av 6 b § lagen om anställningsskydd (LAS).

Har den uteblivna fusionen lett till att det råder arbetsbrist hos AB 1 kan AB 1 ha en skyldighet att försöka omplacera er innan uppsägning – detta om anställningarna från första dagen är tillsvidareanställningar och inte inleds med provanställningar. Jag vet inte om det är någon form av omplacering AB 1 har försökt åstadkomma genom en intern uppgörelse med AB 2. Hur som helst behöver ni inte acceptera en sådan uppgörelse. Regeln i 7 § andra stycket LAS som handlar om omplacering utfäster en skyldighet för arbetsgivaren att om det är skäligt, innan en uppsägning, först erbjuda arbetstagaren annat arbete hos sig – inte hos en annan arbetsgivare.

Inleds era anställningar med en period av högst sex månaders provanställning kan AB 1 säga upp er under provanställningsperioden utan att behöva ange någon särskild motivering därtill. Ni måste ändå informeras om att ni blivit uppsagda och kan inte indirekt informeras om detta genom att istället placeras för att arbeta hos AB 2; som sagt behöver ni inte acceptera ett erbjudande om att istället börja arbeta hos AB 2.

Jag uppfattar det som att AB 1, med anledning av den uteblivna fusionen, har försökt nå någon form av kompromiss tillsammans med AB 2. Jag uppfattar det som att AB 1 inte har tillräckligt med arbete för er och försökt lösa situationen genom att istället placera er hos AB 2. Ni måste som sagt inte acceptera en sådan uppgörelse.

Avser AB 1 att säga upp er måste AB 1 meddela er detta. Uppsägningen måste följa reglerna i LAS och ske i enlighet med era individuella anställningsavtal. Inleds era anställningar med provanställningar är formkraven vid uppsägning inte lika strikta. Är ni från första dagen tillsvidareanställda måste uppsägningen motiveras, vara skriftlig och lämnas till arbetstagaren personligen. Beroende på vad som står i era anställningsavtal samt eventuellt kollektivavtal kan ni ha en uppsägningstid med rätt till lön under uppsägningstiden, se 12 § LAS. Är ni från första dagen tillsvidareanställda med rätt till lön under en avtalad uppsägningstid kan ni såklart kräva detta från AB 1.

Råd hur ni ska gå tillväga

Jag råder er att noga läsa igenom vad som står i era anställningsavtal. Vad är det egentligen ni har tackat ja till? Står det något i era anställningsavtal om att ni också är skyldiga att acceptera AB 2 som arbetsgivare i det fall en fusion mellan AB 1 och AB 2 inte kommer till stånd? Är ni inledningsvis provanställda eller inte? Kompletteras ert anställningsavtal av bestämmelser i ett kollektivavtal? I sådana fall – vad står i kollektivavtalet?

Efter att noga ha läst igenom anställningsavtalen skulle jag kontakta en företrädare för AB 1 och få klarhet i om AB 1 avser att säga upp er p.g.a. arbetsbrist eller liknande. Därefter skulle jag göra gällande eventuella fordringsanspråk gentemot AB 1 med anledning av AB 1:s kontraktsbrott – om det finns ett kontraktsbrott och om det finns några skada att göra gällande. Vilka rättigheter och skyldigheter ni har beror som sagt främst på vad ni undertecknat för anställningsavtal.

Jag förstår det som att ni redan försökt kontakta AB 1. Jag vet inte hur ni själva ställer er inför den situation som inträffat d.v.s. om ni är beredda att istället ingå ett anställningsavtal med AB 2. Är ni inte det skulle jag maila, posta eller ringa någon på AB 2 och förklara att ni inte kommer stå till AB 2:s förfogande för arbete den 1 januari 2019 eftersom ni inte är anställda av AB 2.


Lycka till!

Önskar ni ytterligare juridisk rådgivning får ni vänligen anlita vår juristbyrå: vega.schortz@lawline.se


Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”