Måste vår samfällighetsförening betala va-avgift?

2020-03-17 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi är en liten samfällighetsförening, med 20 fastigheter/delägare som fått två fakturor från vår kommun avseende dagvattenavgifter. En faktura för hela förra året 2019 á 9020 kr och en faktura för första kvartalet för 2020 á 2812 kr.Fakturorna till samfälligheten är en helt ny avgift för oss och vi har heller inte fått någon information innan fakturorna, däremot betalar varje enskild fastighet redan idag en dagvattenavgift på sin privata faktura till kommunen i förhållande till sin tomtyta.Vår gemensamhetsanläggning, där alla brunnar och ledningar för dagvatten finns, ingår som en del i de fastigheter som tillhör samfälligheten. Kommunen anser dock att samfälligheten skall betala dagvattenavgift för alla gemensamma ytor inkl. de så kallade "hårdgjorda" ytorna samt alla infiltrationsytor med träd och buskar.På de hårdgjorda ytorna går allt dagvatten ned i kommunen avloppssystem, men inte från infiltrationsytorna.Vi äger inte dessa gemensamma ytor, som kommunen vill göra gällande, utan bara förvaltar.Vi har bestridit båda fakturorna med hänvisning till att vi anser att en samfällighetsförening inte äger någonting och inte heller äger någon dagvattenanläggning och kan därför inte bli debiterade någon kostnad, men svaret på vårt bestridande var en fortsatt uppmaning till oss att betala fakturorna. Vi undrar om det är någon idé för oss att kämpa vidare eller skall vi bara acceptera och betala fakturorna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har er samfällighetsförening fått två fakturor från kommunen avseende dagvattenavgifter. I dagsläget betalar varje enskild fastighet en dagvattenavgift på sin privata faktura till kommunen, i förhållande till tomtytan. Gemensamhetsanläggningen där brunnar och ledningar för dagvatten finns ingår som en del i de fastigheter som tillhör samfälligheten. Kommunen anser däremot att samfälligheten ska betala dagvattenavgift för alla gemensamma ytor, inklusive hårdgjorda ytor samt alla infiltrationsytor med träd och buskar. Ni äger inte de gemensamma ytorna för vilka det går ner dagvatten i kommunens avloppssystem utan bara förvaltar dessa. Ni har bestridit fakturorna med hänvisning till att en samfällighetsförening inte äger någonting, inte äger någon dagvattenanläggning och därför inte kan bli debiterade någon kostnad. Er undran är om det är någon idé att kämpa vidare eller om ni ska acceptera och betala fakturorna.

Bestämmelser om skyldighet att betala dagvattenavgift finns i lagen om allmänna vattentjänster (vattenavgiftslagen). En fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten (1) finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och (2) med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt (24 § vattenavgiftslagen). Avgiften ska avse (1) vattentjänster som tillhandahålls fastigheten genom en förbindelsepunkt, från det att huvudmannen har ordnat förbindelsepunkten och informerat fastighetsägaren enligt 12 §, och (2) bortledande av vatten från fastigheten som inte sker genom en förbindelsepunkt, från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat fastighetsägaren om detta (25 § vattenavgiftslagen).

En fastighetsägare ska därutöver betala avgift för allmän va-anläggning bland annat om fastigheten behöver, eller har nytta av, bortledande av vatten från allmän platsmark (26 § första stycket p3 vattenavgiftslagen). Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala en avgift för en allmän va- anläggning, om (1) den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och (2) bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön (27 § vattenavgiftslagen). Med allmän platsmark avses t.ex. trottoarer, vägar m.m.

Avgifterna enligt 26-27 § vattenavgiftslagen ska fördelas mellan de fastighetsägare som avses i 26 § (dvs. fastighetsägare som betalar va-avgift för bortledande av vatten från allmän platsmark) och den eller de avgiftsskyldiga som avses i 27 § vattenavgiftslagen (dvs. den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls), enligt vad som är skäligt med hänsyn till den berörda allmänna platsmarkens omfattning och fastighetsägarnas nytta av vattentjänsten (31 § tredje stycket vattenavgiftslagen).

I förevarande fall betalar varje fastighetsägare va-avgift enligt 24 § vattenavgiftslagen. Det är även möjligt att vederbörande betalar va-avgift för bortledande av vatten från allmän platsmark enligt 26 § vattenavgiftslagen. Som jag förstår det av din fråga förvaltar samfällighetsföreningen ytorna och äger inte dem. Det finns dock en avgiftsskyldighet även för den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls; det krävs inte ett ägande per se. Det kan således finnas stöd för att samfällighetsföreningen enligt 27 § vattenavgiftslagen är skyldig att betala va-avgift.

Eftersom det kan argumenteras för att det föreligger avgiftsskyldighet är det inte säkert att ni når framgång med att fortsatt strida för att inte betala fakturorna. Ni kan däremot kontakta kommunen och begära att de redovisar vilket lagstöd de har för faktureringen och hur de beräknat avgiften (se 31 § tredje stycket avseende den fördelning som ska göras).

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, onsdagen den 18 mars, klockan 9.45. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1977)
2020-09-17 Vad gäller om säljare av fastighet lämnat kvar möbler och inte städat?
2020-09-15 Plantera häck mot tomtgräns till grannen
2020-09-12 Har jag rätt att kräva att grannen klipper eller tar bort häcken?
2020-09-12 Ändra äganderätt av fast egendom under pågående äktenskap

Alla besvarade frågor (84259)