Måste utbetald förskottssemester under en provanställning betalas tillbaka om anställningen avbryts?

FRÅGA
Jag anställdes som provanställd i företag med kollektivavtal 1 maj i år. Jag erbjöds förskottssemester och accepterade, var ledig i fem veckor. Efter 6 månader fick jag veta att de inte skulle anställa mig då se räknat med att jag skulle kommit längre i det tekniska. Jag anställdes helt utan erfarenhet av yrket. Nu vill de ha mer än 55 000 kr som de anser är en skuld jag har till dem. Jag tolkar semesterlagen som att jag inte borde ha en skuld då jag inte misskött mig på något sätt och inte kunnat påverka denna uppsägning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är semesterlagen (SemesterL) och lagen om anställningsskydd (LAS).

I grunden utgör beviljad förskottssemester en skuld till arbetsgivaren, men notera att den aldrig får räknas av mot lönen utan endast mot upparbetad (intjänad) semesterersättning, om inte annat följer av tillämpligt kollektivavtal eller om du möjligtvis själv skulle ha samtyckt till detta. Mellanskillnaden ska sedan återbetalas till arbetsgivaren om anställningen upphör inom en femårsperiod (se nedan) och i förevarande fall verkar ju det till och med redan ha skett innan intjänandeårets/semesterårets slut. I 29 a § SemesterL sägs nämligen att har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott minskas semesterersättningen (ej lönen) med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av 1. arbetstagarens sjukdom, 2. förhållanden som avses i 4 § 3 st. LAS eller 3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs. I 4 § 3 st. LAS anges för övrigt att en arbetstagare med omedelbar verkan får frånträda sin anställning om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Och ett intjänandeår/semesterår löper från 1 april ett år till 31 mars påföljande år, 3 § SemesterL.

Ovanstående innebär alltså att förbud gäller mot avräkning av semesterlön utbetald i förskott om anställningen upphör utan arbetstagarens eget vållande, dvs. om anställningsförhållandet upphör på grund av sjukdom eller av annan orsak bortom arbetstagarens kontroll, vilket motiveras av sociala skäl. Avräkningen får inte heller ske vid grova kontraktsbrott från arbetsgivarens sida och när en arbetstagare till följd av detta omedelbart väljer att lämna sin anställning, jfr 4 § 3 st. LAS. Motsatsvis gäller dock att avräkning alltid ska ske vid ett avsked, dvs. när arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren, jfr 18 § 1 st. LAS, vilket exempelvis kan vara fallet vid ohederliga förfaranden såsom stöld och/eller utövat våld på arbetsplatsen, olovlig utevaro under en längre tid eller andra olämpliga uppträdanden som skäligen inte ska behöva tålas av arbetsgivaren. När det sedan gäller uppsägning kan följande anföras. Hänsyn ska alltid tas till skälen för uppsägningen. Om arbetstagaren är utan skuld bör avräkning av förskottssemester inte ske medan motsatsen istället gäller om arbetsgivarens uppsägningsbeslut beror på förhållande som går att härleda till arbetstagaren personligen, typ vid olika former av misskötsamhet och/eller brister i dennes arbetsprestationer.

Vid provanställning gäller särskilda regler. Enligt 6 § LAS får avtal även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader, vilket för övrigt synes vara fallet här. Vidare gäller att en provanställning kan avbrytas när som helst och helt utan angivande skäl, om inte annat skulle vara avtalet, vilket dock ändå torde vara högst osedvanligt vid provanställningar. Trots detta har din arbetsgivare valt att motivera varför din provanställning inte kommer att övergå till en tillsvidareanställning och såvitt jag förstår beror det på att du anses sakna den kompetens som krävs för den aktuella tjänsten, vilket är förhållande som är hänförligt till dig personligen. Mot den bakgrunden är min uppfattning att arbetsgivaren kan kräva en avräkning i det här fallet varför skulden också måste regleras av dig. Att du anställdes utan erfarenhet förändrar dessvärre inte den bedömningen utifrån det jag vet i nuläget. Framförallt inte med tanke på att du har haft en sex månader lång inskolning. Hade det varit fråga om en uppsägning av icke-personliga skäl, exempelvis en uppsägning på grund av arbetsbrist, hade situationen varit en annan.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det naturligtvis svårt att göra en adekvat bedömning av din ganska korta ärendebeskrivning. Förslagsvis vänder dig till den arbetstagarorganisation som har varit med och förhandlat fram det kollektivavtal som tillämpas på arbetsplatsen.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?