Måste man lämna tillbaks en reklamerad produkt?

Hejsan.

Jag köpte en intimprodukt på en internetsida förra året. Alltså en sexleksak.

Har nu varit i kontakt med kundtjänst som säger att jag kan få en likadan eller ett presentkort. Har jag inte rätt till pengar tillbaka?

Men min egentliga fråga är om jag måste skicka in varan ? Tycker det känns väldigt olustigt då det är en intimprodukt.

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att en vara du köpt på internet gått sönder eller på något sätt är felaktig, och att du därför vill ha pengarna tillbaks. Du undrar också om du måste skicka tillbaks varan till leverantören för att detta ska vara möjligt.

Vad säger lagen?

För köp som sker över internet tillämpas i första hand distansavtalslagen (DAL). Utöver det gäller också konsumentköplagen (KKöpL). Eftersom det framgår av din fråga att du köpte produkten förra året går jag inte närmare in på ångerfristen enligt DAL eftersom att den säkerligen löpt ut vid det här laget. Jag kommer istället lägga fokus på felpåföljderna i KKöpL.

Enligt 16 § KKöpL ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet, om inget avtalats specifikt på den punkten man kan förenklat säga att den ska kunna användas på så sätt som vara av samma slag normalt kan användas. Produkten ska även stämma överens med den beskrivning som köparen lämnat av den. Varan anses alltså felaktig om den avviker från vad säljaren berättat om den, eller säljaren medvetet utelämnar information som kan tänkas inverka på köparens vilja att köpa produkten. Felen bedöms utifrån hur varan var när den avlämnades till köparen (20 § KKöpL), dock ska fel som visar sig inom sex månader generellt anses ha funnits redan vid avlämnandet (20a § KKöpL). Det är även möjligt för säljaren att garantera vissa av varans egenskaper (21 § KKöpL). En sådan garanti innebär att fel som visar sig under garantitiden och omfattas av garantin alltid är säljarens ansvar.

Om varan är felaktig kan ett antal påföljder göras gällande mot säljaren. Dessa räknas upp i 22 § KKöpL och är följande; avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller hävning. Av din fråga framgår att du i första hand vill ha dina pengar tillbaks. Jag kommer därför fokusera på påföljden hävning. Först måste dock erinras om att man för att överhuvudtaget ska få göra påföljder gällande måste reklamera felet till säljaren (23 § KKöpL) det verkar dock utifrån din fråga som att det redan skett eftersom de erbjudit dig en likadan vara alternativt ett presentkort.

Enligt 28 § KKöpL får köparen kräva prisavdrag (dvs att få tillbaks en del av det man betalade för varan om påföljderna avhjälpande eller omleverans inte kommer på

fråga. Om felet är av väsentlig betydelse för köparen får köpet hävas vilket innebär att båda parters prestationer ska gå åter. En begränsning i rätten att göra gällande påföljderna prisavdrag och hävning är att säljaren trots att köparen begär någon av dessa påföljder ändå har rätt att istället avhjälpa felet eller företa omleverans om de erbjuder detta i anslutning till reklamationen. Även dessa påföljder ska ske inom skälig tid och utan olägenhet för köparen.

Bedömningen i ditt fall

Av din fråga har jag dragit slutsatsen att varan du köpt är felaktig och att du därför kan göra någon av de ovan behandlade felpåföljderna gällande. Vad avser dina utsikter att få tillbaks pengar kan sägas att detta, eftersom säljaren erbjudit sig att företa omleverans endast kan bli möjligt om omleverans inte kan ske inom skälig tid från din reklamation eller på grund av att det inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig. Detta är en bedömning man får göra i varje enskilt fall, men det finns ingen omständighet som uttrycks i din fråga som enligt mig faller in under den kategorin. Utan att ha närmare kunskap om vad det rör sig om för typ av fel m.m blir det svårt för mig att säga något exakt om detta. Antagligen har säljaren alltså rätt att leverera en ny produkt om det inte finns någon ytterligare omständighet som ej tagits upp här som kan förändra den bedömningen.

Vad gäller frågan om huruvida du måste skicka tillbaks varan till säljaren för att få göra påföljden gällande kan sägas att så antagligen är fallet. En omleverans är som huvudregel ett utbyte av den trasiga varan mot en fungerande vara. Det jag rekommenderar att du gör är att ta kontakt med säljaren och fråga om det är möjligt att få häva köpet alternativt få ett prisavdrag istället för att få varan omlevererad, men det förutsätter tyvärr att säljaren går med på det.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo