Måste man flytta direkt om hovrätten ändrar hyresnämndens beslut?

2019-11-15 i Hyresavtal
FRÅGA
En väns sambo avled hastigt i december 2016. Deras samboförhållande var ganska nytt och hyresvärden i Stockholm sade upp min vän från lägenheten. Min vän överklagade detta till hyresnämnden och fick möjlighet att lägga fram sin sak för nämnden. Hyresnämnden gick på min väns linje och hon skulle få bo kvar i lägenheten enligt deras beslut. Hyresvärden överklagade då till Hovrätten som idag lämnat besked om att kontraktet ska sägas upp. Man skriver: Med ändring av hyresnämndens beslut bifaller hovrätten hyresvärdenstalan om att hyresavtalet ska upphöra. Hyresavtalet har därförupphört den 30 november 2018. Dödsboet efter XXXXXXXX ärskyldigt att flytta genast.Kan man göra så efter så lång tid? Nästan tre år. Och kan man i så fall göra det utan någon egentlig uppsägningstid för att ordna allt praktiskt? Till saken hör att min vän inte har någon annan bostad. Kan hon ånyo vädja till hyresvärden, eller få annan hjälp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

För att besvara din fråga har jag begärt ut, och läst igenom, beslutet från hovrätten. Som jag tolkar beslutet har det varit frågan om en överlåtelse enligt 12 kap. 34 § Jordabalken (JB). Det domstolen hade att pröva var huruvida din vän varaktigt sammanbott med den avlidne. Som du sannolikt är medveten om fann domstolen vid en sammantagen bedömning att det som framkommit inte var tillräckligt för att visa att det förelegat ett sådant sammanboende som förutsätts för en överlåtelse.

Som du själv beskrivit i din fråga, och utifrån det jag läst i beslutet, ändade hovrätten hyresnämndens beslut till din väns nackdel. Hovrättens beslut innebär att hyresavtalet upphörde den 30 november 2018 och att dödsboet är skyldig att flytta genast.

Som svar på din första fråga, om man kan göra så här efter så lång tid som nästan tre år, så är det tyvärr fullt möjligt. Anledningen enligt Hovrättens beslut är att det inte fanns någon rätt att överlåta hyresrätten inledningsvis, varför hyresavtalet upphörde den 30 november när hyresvärden sa upp dödsboet för avflyttning. En prövning av hyresnämnden (och sedermera Hovrätten) ger en möjlighet att få giltigheten av uppsägningen prövad. Då Hovrätten kommit fram till att det inte förelåg ett sådant sammanboende som krävs finns det tyvärr ingen rätt att stanna kvar i lägenheten. Dödsboet har rätt att ha kvar lägenheten under prövningen, om det inte når framgång i en prövning måste det däremot flytta direkt. Det finns ingen uppsägningstid då den redan löpt ut (den 30 november 2018).Hovrättens beslut går inte att överklaga varför din vän tyvärr uttömt de möjligheter som finns till prövning.

Avseende din andra fråga, huruvida din vän kan vädja till hyresvärden eller få annan hjälp; givetvis kan hon vädja till hyresvärden. Däremot har värden ingen skyldighet att hjälpa henne. Om din vän och hyresvärden kommer överens om det kan de avtala om ett senare datum för utflyttning. Likväl kan hon vädja om att hon ska få hyra en annan lägenhet. Om din vän inte flyttar ut kan hyresvärden inte själv handgripligen "kasta ut" henne ur lägenheten. För att få ut en hyresgäst som inte flyttar måste hyresvärden vända sig till Kronofogden med en begäran om handräckning. Därefter är det Kronofogden som verkställer avhysningen.

Om din vän inte har någon bostad och inte kan komma överens med hyresvärden är hennes sista alternativ att vända sig till socialtjänsten. Det är dock inte säkert att socialtjänsten kommer att vara behjälplig med att ordna bostad. Hur praxis tolkas varierar något mellan kommunerna. Utgångspunkten är att socialtjänsten inte ansvarar för att ordna bostad, men kan däremot vara behjälplig med ekonomiskt bistånd för att betala hyra för den som är helt utblottad.

Socialtjänsten har dock det yttersta ansvaret då det föreligger en akut nödsituation. När det gäller en person som är helst bostadslös, genom att tillhöra en särskilt utsatt grupp, och har mycket svårt att ordna bostad på egen hand kan socialtjänsten vara skyldig att ordna bostad tillfälligt (RÅ 1990 ref 119 och RÅ 2004 ref 130). Det kan under en övergångsperiod vara godtagbart att det erbjuds ett boende av lägre standard. Därefter ska kommunen vara behjälplig med att erbjuda ett boende av högre standard på en mer rimlig nivå (RÅ 1994 not 574). Sådana boenden det handlar om då är tillfällig inhysning på härbärgen, vandrarhem m.m. Boenden som den enskilde kan bo på under en kortare eller längre tid men som vanligen inte kan omvandlas till ett mer stadigvarande boende.

Sammanfattningsvis har din vän en skyldighet att flytta från lägenheten. Gör hon inte det kan inte hyresvärden själv få ut henne ur lägenheten utan måste vända sig till Kronofogden med ansökan om handräckning.

Din vän kan försöka komma överens med hyresvärden. Antingen att hon får stanna kvar något längre eller om den eventuellt kan erbjuda annan lägenhet. Däremot har hyresvärden ingen sådan skyldighet. Kan din vän inte komma överens med hyresvärden är sista möjligheten (om hon inte kan få hjälp av släkt eller vänner) att hon vänder sig till socialtjänsten. Socialtjänsten är som utgångspunkt inte skyldig att ordna boende. Däremot kan socialtjänsten vara behjälplig med akut boende i vissa situationer. Dock rör det sig i regel om tillfälliga lösningar och mer eller mindre bara "tak över huvudet".

Hoppas du fick klarhet i vad som gäller. Tyvärr finns det inte mer hjälp att tillgå än vad som nämnts ovan och hyresvärden har, med Hovrättens beslut som underlag, rätt att begära att din vän ska flytta. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll