Måste man erkänna att man gjort sig skyldig till ett brott när det var en ren olyckshändelse?

2020-03-06 i Trafikbrott
FRÅGA
Hejsan! Min son är 18 år och nyligen kört på en kvinna på en parkeringsplats av ren olyckshändelse. Kvinnan anmäler honom för grovt brott. Polisen trycker på grovt vårdslöshet och vållande till grovt kroppsskada. Pojken säger att hon kom fram plötsligt och tror att det var på hans döda vinkel. Då hon var var upptagen med mobilen. Eftersom den låg på marken sedan. Som sagt inget övergångsställe heller. Polisens kamera har filmat. Och påstår att han har hög fart vilket de inte kan styrka och där ser man att hon genar med mobilen. Ska han erkänna att detta är grovt brott när det var ren olyckshändelse? Snälla behöver juridiskt förståelse för detta. Polisen har nu skrämmer grabben med 2års fängelse och 20 000,- i böter. Han är chaufför och kör liten lastbil. Men nu kan han inte jobba och har ingen inkomst ens. Hoppas på ett svar! Frustrerad mamma
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ska han erkänna att det är ett grovt brott?
Huruvida det är att anse som ett "grovt" brott eller inte är inte upp till din son att egentligen avgöra. Det är domstolen som i slutändan kommer göra en bedömning kring huruvida din son varit grovt vårdslös. Vad din son ska göra är att förklara händelseförloppet ur sin egna synvinkel. Han har dock inget ansvar att uppge saker som "missgynnar" honom, i och med att det är en rättighet att inte behöva bidra med information som kan leda till att man blir fälld i domstol (se art. 6 i Europakonventionen). En misstänkt har alltså inget ansvar att vara ärlig med det som talar för hans skuld under en utredning, utan det är åklagarens uppgift att gräva fram sådana omständigheter.

Din son gör alltså rätt i att stå vid sin syn av saken; dvs, att kvinnan själv varit oaktsam genom att ha haft huvudet ner i mobilen, att hon dykt upp från ingenstans i hans döda vinkel samt att han inte körde snabbt genom parkeringen. Sedan är det upp till åklagaren att motbevisa honom samt för domstolen att bedöma om han varit oaktsam och om denna oaktsamhet varit grov.

Det man dock bör komma ihåg är att det ibland finns fördelar med att vara samarbetsvillig under en utredning. Enligt 29 kap. 5 § punkt 5 brottsbalken kan straffet som domstolen dömer ut påverkas i lindrig riktning om den misstänkte lämnat uppgifter som varit av väsentlig betydelse för utredning av brottet. Denna bestämmelsen bör dock vara av mindre betydelse i det här fallet, eftersom utredningen enligt min bedömning inte tycks vara särskilt beroende av vad din sons uppger för information för polisen.

Han ska begära försvarare
För att få en offentlig försvarare på begäran krävs det att något av följande förutsättningar är uppfyllda:

1. man är anhållen eller häktad,
2. brottet som man misstänkts kan leda till minst sex månader i fängelse,
3. utredningen av brottet är komplicerat (exempelvis för att han nekar till skuld),
4. det är inte självklart vad påföljden kommer bli och det finns anledning att anta att påföljden kommer bli annat än böter eller villkorlig dom, eller
5. om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller vad målet rör (21 kap. 3 a § rättegångsbalken).

Brotten som är aktuella i det här fallet är antagligen grov vårdslöshet i trafik (1 § lag om straff för vissa trafikbrott) samt grovt vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § brottsbalken). Inget av dessa brott har ett minimistraff på 6 månader, vilket innebär att försvarare inte kan begäras på just den grunden.

Däremot finns det en chans att han uppfyller något av de andra förutsättningarna. Han bör därför vända sig till domstolen och begära en försvarare (21 kap. 4 § rättegångsbalken).

Vad innebär grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada?
För att det ska vara fråga om grov vårdslöshet i trafik måste det innebära följande: att det rör sig om vårdslöshet som i första hand innefattat ett medvetet risktagande och som i sin tur varit grovt, eller ett risktagande som inneburit att man visat en uppenbar likgiltighet inför andras liv (se rättsfallet RH 2009:34).

I fråga om grovt vållande till kroppsskada innebär det följande: att det rör sig om ett medvetet risktagande av allvarligt slag eller att man varit påverkad av någon substans eller annars visat allvarlig försummelse i en situation där man behövt vara uppmärksam (3 kap. 8 § andra stycket brottsbalken).

Kan han dömas till fängelse?
Huvudregeln inom svensk rätt att är att man inte dömer människor till fängelse. Denna huvudregel kan dock sättas ur spel om något av följande förutsättningar är uppfyllda:

1. det rör sig om ett artbrott,
2. straffvärdet på den brottsliga gärningen bedöms vara över 1 år i fängelse, eller
3. gärningsmannen har återfallit i brott (30 kap. 4 § andra stycket brottsbalken).

Grov vårdslöshet i trafik är ett så kallat artbrott, dvs ett brott som rättssystemet anser vara angeläget att bekämpa. Det innebär att huvudregeln om att inte döma till fängelsestraff kan sättas ur spel, men detta betyder inte nödvändigtvis att domstolen faktiskt kommer utdöma fängelsestraff. Det är dock möjligt, förutsatt att domstolen kommer fram till att brottet är grovt.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll