Måste jag delta i rehab på arbetsplatsen?

2021-02-09 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Jag har en tillsvidareanställning sedan många år sedan och har under drygt senaste året haft ett tidsbegränsat förordnande på högre post och detta förordnande har förlängts upprepade gånger. Vid senaste underskriften gäller det t o m 31/3.Pga. upprepad korttidsfrånvaro under hösten har min chef krävt kontakt med företagshälsovården och skrivit ett s k rehabärende (utan min vetskap eller godkännande). Jag accepterade kontakt med företagssköterskan och med lätt förtäckta hot så gick jag med på att ta blodprover för överkonsumtion av alkohol, vilket har skett under december månad och under den tid som jag inte har varit på arbetet. Jag har alltså inte varit onykter på mitt jobb eller misskött min arbetsuppgifter när jag inte har varit sjuk. Blodproverna bekräftade detta.Nu har förordnandet blivit avbrutet sedan i måndags, 1/2. Jag blev inkallad till chefen och hens chef torsdagen innan och meddelat att det måste bli så.Tilläggas bör att jag blivit mer eller mindre tvingad att delta i ett rehabiliteringsprogram, under förtäckta hot om att alternativet skulle vara tvångsprovtagning för alkoholmarkörer utan varsel. I det läget har jag då frivilligt gått med på att delta i programmet, även om jag inte vill och har andra alternativ att lösa min alkoholkonsumtion på.Nu undrar jag vad som gäller juridiskt. Frågorna är alltså 1. Rätten att avsluta en tidsbegränsad anställning i förväg. 2. Rätten att tvinga en person till rehabilitering och provtagning.Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga efter att ha läst den undrar du om:

1. En tidsbegränsad anställning får avslutas i förväg.

2. Om en arbetsgivare kan tvinga en person till rehabilitering och provtagning för påstått missbruk.

Tidsbegränsade anställningar

Utgångspunkten för en tidsbegränsad anställning är att anställningen gäller från ett datum till ett senare angivet datum. Om du har en tidsbegränsad anställning är utgångspunkten att den inte är uppsägningsbar. Det innebär att både du och arbetsgivaren har förbundit er att anställningen gäller för en viss begränsad tid. Det kan dock vara något beroende av hur ditt anställningsavtal är skrivet. Om det exempelvis står att "anställningen gäller tills vidare, dock längst till och med ett visst datum" handlar det egentligen en tillsvidareanställning men med ett i förväg bestämt sista datum. I det fallet är det enligt Arbetsdomstolens praxis tillåtet att säga upp anställningen i förtid. För uppsägning krävs dock att det finns saklig grund för uppsägningen (7 § LAS). Saklig grund kan vara antingen av arbetsbrist eller av personliga skäl.

I ditt fall kan det röra sig om en ogiltig uppsägning av din tidsbegränsade anställning i den högre tjänsten. Det kan även röra sig om en omplacering på grund av det, av arbetsgivaren påstådda, alkoholmissbruket. Tyvärr går det inte att göra någon närmre bedömning utan närmre insikt i ditt ärende. Om du är medlem i facket är min rekommendation att du kontaktar ditt fackförbund för vidare hjälp. Är du inte medlem i facket bör du överväga att ta kontakt med en jurist som går igenom ärendet, som granskar ditt avtal och vad som sagts, skrivits och gjorts.

Rehabilitering och provtagning

En arbetsgivare kan i praktiken inte tvinga en arbetstagare till alkoholprov. Det kan däremot begäras att en arbetstagare lämnar drog- eller alkoholprov och om arbetstagaren vägrar kan det utgöra saklig grund för uppsägning.

Alkoholproblem är i sig inte heller saklig grund för uppsägning. Alkoholism är klassat som en sjukdom och att säga upp en person på grund av en specifik sjukdom är inte saklig grund för uppsägning. Om arbetsgivaren anser att sjukdomen (alkoholismen) påverkar arbetet finns först en rehabiliteringsskyldighet. För detta ändamål kan arbetsgivaren ta hjälp av företagshälsovården. I ditt fall får jag uppfattningen att åtminstone arbetsgivaren anser att ditt intag av alkohol påverkar ditt arbete varför arbetsgivaren har föreslagit rehabiliteringsåtgärder. Jag förstår att du är av uppfattningen att du inte har misskött ditt arbete, däremot kan det tänkas att arbetstagaren anser annorlunda. Även den upprepade frånvaron, eventuell bunden till alkoholbruket, kan det argumenteras för att innebär att du inte kan sköta ditt arbete fullt ut.

Om du har alkoholproblem som lett till misskötsamhet på arbetet, påverkar arbetet eller orsakar andra risker, måste du ställa upp på den erbjudna rehabiliteringen. Om du som arbetstagare utan giltigt skäl vägrar delta i rehabilitering anses arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och du kan inte kräva att få behålla din anställning (AD 1993 nr 96). Det finns således inget krav om att delta i rehabilitering, om du inte gör det kan det däremot medföra att det finns saklig grund för uppsägning i förlängningen. Jag har förståelse för att rehabiliteringen i det fallet kan upplevas som påtvingad. Indirekt kan det argumenteras för att den blir det. Den är inte påtvingad i sig, däremot kan det finnas saklig grund för uppsägning om du inte deltar.

Jag vill återigen rekommendera dig att för det fall att du är medlem i fackförbundet bör du ta kontakt med det. Ditt fackförbund kan vara ett stort stöd i processen. Om du inte är medlem i något fackförbund och anser att du inte behandlats korrekt kan du anlita en jurist som går igenom vad som skett och som kan råda dig vidare. Om du är intresserad av att anlita en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97662)