FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 05/03/2018

Måste jag acceptera en omplacering?

Efter ett möte med min chef står det nu klart att hon vill omplacera mig. Jobbar idag som produktionsledare, visar bra siffror och har en nöjd personal under mig. Hon tycker att jag tappat glöden och undrar därför om jag inte hellre ägnar mig åt något annat.

De tjänster som finns att välja på är Produktionstekniker, beredning av orders eller produktionssamordnare.

Som jag ser på det så skiljer sig dessa tjänster relativt mycket från min ursprungliga tjänst, som dessutom innehåller arbetsledning.

Vågar jag ta en fight? Jag är sist in på den post jag har idag, kan man hävda arbetsbrist om jag sätter hårt mot hårt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att säga att många av din arbetsgivares, och dina, rättigheter och skyldigheter styrs av rättsliga principer och domstolspraxis. I många fall står de alltså inte uttryckligen i lag. Det är ganska många saker som kan påverka din situation så jag kommer börja med en kort sammanfattning. Sedan kommer jag gå igenom din situation och reglerna mer i detalj.

Sammanfattning

Omplaceringen verkar falla inom din arbetsskyldighet och om du inte accepterar omplaceringen kan detta innebära arbetsvägran vilket är grund för uppsägning eller till och med avsked. Om omplaceringen skulle anses vara särskilt ingripande måste dock din arbetsgivare ha godtagbara skäl för att omplacera dig. Jag råder dig att ta kontakt med ditt fack, om du är medlem i ett sådant, och se om de kan hjälpa dig vidare.

Din arbetsskyldighet

Som utgångspunkt har arbetsgivaren rätt att omplacera dig inom ramen för din arbetsskyldighet. Detta framgår av arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Anställningsförhållandet som sådant karaktäriseras av att du har en lydnadsplikt som motsvaras av att din arbetsgivare måste betala lön.

Din arbetsskyldighet bestäms av den s.k. 29/29-principen. Den består av tre kriterier som jag här kommer lista.

Arbetet ska

- vara för din arbetsgivares räkning

- ha ett naturligt samband med din arbetsgivares verksamhet

- falla inom dina allmänna yrkeskvalifikationer.

I ditt fall är första kriteriet uppfyllt, så vitt jag kan förstå. Det andra kravet på naturligt samband ska tolkas ganska generöst och man brukar säga att arbetet ska omfattas av samma kollektivavtal. Av informationen i din fråga är även detta villkor uppfyllt. Det verkar även som att det tredje kriteriet är uppfyllt, om du jobbar som produktionsledare borde även exempelvis produktionstekniker vara inom dina kvalifikationer. Det tredje kriteriet ger inget skydd mot okvalificerade uppgifter.

Även om arbetet faller inom din arbetsskyldighet finns det vissa möjligheter att du inte behöver acceptera en omplacering.

Du behöver inte acceptera omplaceringen om den strider mot

- Bastubadarprincipen

- God sed på arbetsmarknaden

- Diskrimineringslagstiftningen (vilket inte verkar vara fallet här så jag kommer inte gå in närmare på detta)

Bastubadarprincipen

Om en omplacering på grund av personliga skäl anses vara särskilt ingripande måste arbetsgivaren ha godtagbara skäl. Detta gäller alltså även om omplaceringen i sig faller inom din arbetsskyldighet. Denna princip kallas Bastubadarprincipen och kommer från AD 1978 nr 89.

Särskilt ingripande omplacering

En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall. Jag har inte tillräckligt med information för att svara på om just din eventuella omplacering skulle ses som särskilt ingripande. Faktorer som en domstol skulle titta på är om din lön skulle förändras och hur stor skillnad det är på arbetsuppgifter. En lönesänkning leder generellt till att omplaceringen ses som särskilt ingripande. Om man tidigare haft arbetsledningsuppgifter kan detta också tala för att omplaceringen är särskilt ingripande, men en individuell bedömning måste som sagt göras.

Godtagbara skäl

Om omplaceringen skulle anses vara särskilt ingripande behöver din arbetsgivare ha godtagbara skäl. Att arbetsgivaren har en allmän känsla av att du "tappat glöden" skulle enligt mig inte anses vara ett godtagbart skäl. Skälen ska vara objektivt godtagbara. Eftersom jag inte vet mer om vad din chef har för anledningar att vilja omplacera dig, kan jag tyvärr inte ge ett bättre svar på denna punkt.

I strid med god sed på arbetsmarknaden

Denna grund är lite mer svårdefinierad. Det kan exempelvis vara om omplaceringen görs på godtyckliga grunder. Jag tror att detta skulle vara svårare för dig att hävda med framgång.

Slutsats

Omplaceringen verkar omfattas av din arbetsskyldighet, beroende på omständigheterna så kan den bedömas vara särskilt ingripande och om din arbetsgivare inte har objektivt godtagbara skäl får hon inte omplacera dig.

Utgångspunkten är att din arbetsgivare har tolkningsföreträde vad det gäller din arbetsskyldighet. Om arbetsgivaren säger att du är arbetsskyldig ska du som alltså som huvudregel rätta dig efter det. Du måste dock inte göra detta om arbetsgivaren har fel och hon är i ond tro. Om du vägrar låta dig omplaceras kan detta dock utgöra arbetsvägran vilket är grund för uppsägning och även avsked.

Om du är facklig medlem finns det dock en möjlighet för din fackliga organisation att "ta över" tolkningsföreträdet (34 § MBL). Då försvinner din arbetsskyldighet fram till dess att tvisten är avgjord. Det är upp till ditt fack huruvida de vill ta över tolkningsföreträdet eller inte.

Din arbetsgivare måste också, förutsatt att ni har kollektivavtal på arbetsplatsen, förhandla med din fackliga organisation innan din omplacering (11 § MBL).

Jag vill också nämna att arbetsbrist troligtvis inte kan komma ifråga. Om din chefs omplacering beror på personliga skäl och hon sedan väljer att säga upp dig istället skulle det kunna röra sig om fingerad arbetsbrist. Vilket inte är okej.

Vad ska du göra?

Jag skulle råda dig att kontakta ditt fack, om du är medlem i ett sådant. Är du inte det får du ta ställning till huruvida din arbetsgivares skäl till omplaceringen är godtagbara. Om så är fallet är du skyldig att godta omplaceringen. Annars rör det sig om arbetsvägran och då kan arbetsgivaren säga upp, eller eventuellt avskeda, dig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Sara JönssonRådgivare