Måste hyresvärdar vräka hyresgäster som stör grannarna?

2021-01-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej måste hyresvärdar vräka hyresgäster som stör sina grannar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst blir 12 kap. jordabalken (JB) tillämplig i ditt fall, då din fråga rör hyra av bostad.

Hyresvärden ska först varna hyresgästen

I 12 kap. 25 § JB framgår det att en hyresgäst ska se till att de som bor i omgivningen, alltså grannarna, inte utsätts för störningar som skulle kunna försämra deras bostadsmiljö. Som granne får man inte bli utsatt för störningar som inte skäligen ska behöva tålas. Enligt 12 kap. 25 § 2 st. JB framgår att vid en situation då störningar uppkommer, ska hyresvärden ge den störande hyresgästen en tillsägelse om att störningarna omedelbart ska ha upphöra. Att störningarna omedelbart ska upphöra blir alltså hyresvärdens ansvar, då denne ska informera den störande hyresgästen. Gäller det en bostadshyresgäst ska även socialnämnden informeras i kommunen där lägenheten finns. Vid bedömningen om vad som är en störning behöver en avvägning göras mellan sådana störningar som är tillfälliga, exempelvis störningar med anledning av rust under dagtid, och störningar vilka exempelvis uppstår på natten. En hyresgäst ska ju kunna sova utan problem.

Om ingen förbättring sker kan vräkning bli aktuellt

Av 42 § 1 st. 9 p. JB kan det utläsas att hyresvärden kan säga upp avtalet i förtid, alltså vräka, om hyresgästen har åsidosatt någon av sina skyldigheter som jag tidigare belyst från bestämmelserna i 12 kap. 25§ JB. En sådan skyldighet är just att utsätta grannarna för störning. Men, för att hyresvärden ska kunna vräka krävs att tillsägelsen från hyresvärden inte har lett till förbättring. Svaret på din fråga är således att vräkning kan aktualiseras endast om hyresgästen blivit varnad tidigare och förbättring inte skett, enligt huvudregeln.

Om störningarna är särskilt allvarliga krävs ingen varning

Observera dock att situationen blir annorlunda om störningarna är särskilt allvarliga i boendet, vilket nämns i 12 kap. 25 § 3 st. JB. Enligt 12 kap. 25 § 4 st. JB krävs inte att hyresvärden ger hyresgästen en tillsägelse, om det skulle vara fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet. Ett sådant hyresavtal för en bostadslägenhet får sägas upp utan att socialnämnden underrättas samt utan att det krävs någon varning innan. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa situationer gäller just särskilt allvarliga störningar i boendet. En sådan störning skulle till exempel kunna vara att hyresgästen gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet i samband med boendet, vilket framgick av RH 2006:72. För att göra en bedömning om huruvida störningarna är särskilt allvarliga i din situation, hade mer information varit behövlig.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att en hyresvärd ska se till att hyresgästerna inte stör sina grannar. Om störningar uppkommer, krävs som huvudregel att hyresvärden varnar den störande hyresgästen för att uppsägning senare ska kunna ske om inte störningarna upphör. Är störningarna särskilt allvarliga krävs dock ingen varning, utan vräkning kan ske ändå. Slutligen finns det alltså ingen bestämmelse som stödjer att en hyresvärd måste vräka en hyresgäst om inte särskilt allvarliga störningar uppkommit.

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?