Måste en uppsägning av lokalhyresrätt från hyresvärden, signeras av hyresgästen för att vara gällande?

2020-02-09 i Hyresavtal
FRÅGA
Gällande uppsägning lokalhyresrätt:Måste jag som lokalhyresgäst signera att jag tagit emot uppsägningen av lokal för att uppsägningen skall gälla?dvs om uppsägning måste ske innan 30/4 och jag som firmatecknare ej skrivit under uppsägningen innan dess fortlöper då hyreskontraktet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar om ett lokalhyreskontrakt fortlöper om uppsägningshandlingen inte signeras av hyresgästen. För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till jordabalken (JB) samt delgivningslagen (DelgL)

Uppsägningen ska vara skriftlig

Uppsägning krävs, med en uppsägningstid om nio månader, om hyresförhållandet varat i mer än nio månader, JB 12 kap. 4 §. Av JB 12 kap. 8 § framgår att en uppsägning från hyresvärden ska vara skriftlig.

Ett hyreskontrakt som tecknats på obestämd tid kan förlängas om det inte sägs upp

Gäller det ett hyresavtal för bestämd tid, kan hyresförhållandet fortsätta att gälla om inte hyresgästen sägs upp i tid på korrekt sätt. Hyresavtalet anses då vara förlängt på obestämd tid, JB 12 kap. 3 §. I hyresavtalet kan det finnas bestämmelser som istället anger att kontraktet ska anses förlängd på bestämd tid, för en viss period.

Är uppsägningen ogiltig om hyresgästen inte signerar den?

Det är upp till hyresvärden att visa att hyresgästen tagit emot uppsägningen, om det skulle bli en tvist om uppsägningen. Uppsägningen betraktas som ogiltig om den inte blivit delgiven hyresgästen.

Att hyresgästen signerar uppsägningen är naturligtvis ett mycket bra bevis för hyresgästen tagit del av uppsägningen från hyresvärden. Observera att en underskrift är inte nödvändig för att uppsägningen ska anses vara mottagen, vilket jag redogör för lite längre ner i svaret.

Vad krävs för att hyresgästen ska anses vara delgiven uppsägningen?

I JB 12 kap. 8 §, som reglerar på vilket sätt en uppsägnings ska göras, finner vi tredje stycket en hänvisning till delvigningsbestämmelser i JB 8 kap. 8 § andra och tredje stycket.

I delgivningslagen finns bestämmelser för hur en delgivning ska gå till. Så kallad vanlig delgivning (DelgL 16 §) sker genom att den handling som ska delges skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren. Ställföreträdare för en juridisk person, exempelvis firmatecknare om hen har rätt behörighet, är delgivningsmottagare enligt, DelgL 11 § andra stycket & 13 §.

Av DelgL 17 § framgår att handlingen inte får skickas på elektronisk väg, om det inte är en myndighet som skickar handlingen. E-post bör alltså inte vara aktuellt när det gäller privata aktörer. DelgL 18 § stadgar att delgivning har skett när delgivningsmottagaren har tagit emot handlingen.

Av bevissynpunkt bör hyresvärden skicka ett rekommenderat brev ställt till den juridiska personen och delgivningsmottagaren, och inkludera ett mottagningsbevis. Har hyresvärden använt sig av en delgivningsbyrå bör detta kunna redovisas.

Saknas signering eller liknande kvittens från hyresgästen innebär det alltså inte automatiskt att delgivning inte skett och att hyreskontraktet automatiskt förlängs. Dock är det upp till hyresvärden att bevisa att hyresgästen delgivits uppsägningen.

Uppsägningen kan vara ogiltig på andra grunder

En uppsägning av lokalhyra ska som huvudregel följa de formkrav som uppställs i JB 12 kap. 58. I annat fall kan det vara tal om ogiltighet.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Jag kan varmt rekommendera att ta hjälp av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå om du önskar kvalificerad juridisk rådgivning för ditt specifika fall. Juristerna kan granska ditt hyreskontrakt och titta på om uppsägningshandlingen följer de formkrav som krävs för giltighet. Juristerna kan även företräda dig vid en tvist i domstol. Du är välkommen att kontakta mig via följande mejladress: hanna.lindqvist@lawline.se, om du önskar att komma i kontakt med en kollega på juristbyrån. Naturligtvis får du kontakta mig om det är något som du önskar förtydligas i detta svar.

Vänligen,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1553)
2021-05-04 Kan min hyresvärd säga upp mitt hyresavtal i förtid när huset jag hyr ska säljaS
2021-04-30 Gäller jordbalken även vid distansavtal?
2021-04-30 Uppsägningstid för inneboende
2021-04-30 Ska jag eller hyresvärden laga fönstret?

Alla besvarade frågor (92012)