Måste en läkare föra journalanteckningar även fast jag inte vill det?

FRÅGA
Hej! Jag har under en längre tid misstänkt att jag är en psykopat. Jag är väldigt påläst när det kommer till ämnet och är rätt så säker. Jag vill göra en utredning hos en privat legitimerad doktor för att få reda på svaret men vill inte att det ska stå registrerat någonstans alls. Är det lagligt för en doktor att hålla en diagnos hemlig dvs att om jag går och frågar honom om han kan göra utredningen men inte skriva ner det någonstans och inte skicka in det till nån. Är detta lagligt för doktorn att göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller privatläkares journalföring samt offentlighet och sekretess. Mitt svar kommer därför utgå från patientdatalagen (PDL). Vidare då det rör privat vård gäller patientsäkerhetslagen (PSL) istället för offentlighet- och sekretesslagen.

Måste en läkare föra patientjournal?
Vid vård av patienter ska det föras patientjournal (3 kap. 1 § PDL). Syftet med att föra en patientjournal är främst att bidra till en god och säker vård av patienten. Vidare är jounalen även en informationskälla för patienten, uppföljning och utveckling av verksamheten, tillsyn och rättsliga krav, uppgiftsskyldighet enligt PDL och forskning (3 kap. 2 § PDL). Legitimerade läkare och psykologer är några av de yrkeskategorier som måste föra patientjournal (3 kap. 3 § PDL). Om du går till en privat legitimerad doktor är denne alltså skyldig att föra patientjournal.

Vad ska en patientjournal innehålla?
En patientjoural ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla uppgift om patientens identitet, väsetliga uppgifter om bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos och anledning till mer betydande åtgärder, väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, samt uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och möjligheten till förnyad medicinsk bedömning. Patientjournalen ska också innehålla uppgift om vem som gjort en viss anteckning och när (3 kap. 6 § PDL). Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras. Vidare ska dokumenterade personuppgifter hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem (1 kap. 2 § PDL).

Vem kan få tillgång till min patientjournal?
Det råder tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården inom såväl offentlig som privat regi. Uppgifter om patienters personliga förhållanden skyddas därför av sekretess och får bara lämnas ut till andra än de som vårdar patienten om patienten gett sitt samtycke till det. Tystnadsplikt- och sekretessreglerna finns för att skydda patientens personliga integritet och för att patienten ska kunna tala med vårdpersonal utan rädsla för att informationen ska spridas. Det råder dels regler om inre sekretess, dels yttre sekretess. Inre sekretess är den sekretess som råder inom vårdinrättningen medan den yttre sekretessen är den som gäller utåt mot myndigheter och privatpersoner.

Den som arbetar hos en vårdgivare får endast ta del av dokumenterade uppgifter om en patient om han eller hon deltar i vården av patienten eller behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete (4 kap. 1 § PDL). Det betyder alltså att enbart den läkare du träffar har rätt att ta del av journalen.

Som huvudregel krävs patientens samtycke för att patientjournal eller uppgifter om patienten ska kunna lämnas vidare. Du måste alltså godkänna att detta görs. Den som tillhör eller hr tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso-eller sjukvården får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilda hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden (6 kap. 12 § PSL). Dock är sjuk- och hälsovårdspersonal skyldig att lämna ut uppgifter som gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgiften i ett särskilt fall begärs av domstol, åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket (se 6 kap. 15 § PSL för några fler sällsynta fall av undantag).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är det korta svaret på din fråga är nej. En läkare måste föra patientjournal över ditt besök och om det ställs någon diagnos. Enbart att en läkare ställer en diagnos kommer dock inte få några konsekvenser i form av att läkaren skulle rapportera det till någon men att läkaren kanske föreslår olika medicinerings- eller vårdalternativ. En patientjournal ska dessutom vara väldigt skyddad från insyn och din läkare omfattas av tystnadsplikt, varför du kan vara lugn att uppgifterna inte sprids. Enbart att få en diagnos över ens psykiska hälsotillstånd är ingen uppgift som får lämnas ut.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (213)
2020-05-18 Har jag rätt till patientskadeersättning?
2020-05-18 Fått komplikation efter operation - kan jag begära ersättning?
2020-05-14 Hur gå vidare vid missnöje med vårdbeslut?
2020-05-13 Kan jag ansöka om förstörande av journal?

Alla besvarade frågor (80275)